Strona używa plików cookies więcej

Nauka

Prof. Kozłowski i prof. Latos-Grażyński z Wydziału Chemii członkami rzeczywistymi PAN

Profesorowie Henryk Kozłowski i Lechosław Latos-Grażyński z Wydziału Chemii zostali wybrani członkami rzeczywistymi Polskiej Akademii Nauk. Obaj uczeni wywodzą się ze słynnej szkoły chemii koordynacyjnej prof. B. Jeżowskiej-Trzebiatowskiej i od początku swoich karier naukowych prowadzą badania na Uniwersytecie Wrocławskim. Z Wydziałem Chemii związanych jest obecnie czterech członków rzeczywistych PAN; dwaj pozostali to Lucjan Sobczyk i Henryk Ratajczak, emerytowani profesorowie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Profesor Henryk Kozłowski jest założycielem Zespołu Chemii Bionieorganicznej i Biomedycznej, którym kierował w latach 1979−2016. Tematyka badań prof. Henryka Kozłowskiego obejmuje zagadnienia z pogranicza chemii, biologii i medycyny, koncentrując się m.in. wokół takich zagadnień jak termodynamika, struktura i właściwości biologiczne układów zawierających jony metali, oddziaływanie biomolekuł z jonami metali, oraz wpływ jonów metali na chemię i biochemię leków i pestycydów. W obszarze zainteresowań prof. Kozłowskiego znajduje się również elektrochemia układów bionieorganicznych; chemia bionieorganiczna metali toksycznych, molekularne mechanizmy karcynogenezy wywołanej związkami metali, oraz homeostaza jonów metali w białkach bakteryjnych. Profesor Henryk Kozłowski jest również światowym autorytetem w dziedzinie chemii bionieorganicznej procesów neurodegeneracyjnych.

Profesor Kozłowski jest współautorem ponad 530 prac oryginalnych i przeglądowych, które były cytowane ponad 10 000 razy. Spośród 35 wypromowanych przez niego doktorów, 11 uzyskało stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. W ciągu swojej kariery uczestniczył on w działalności najważniejszych instytucji polskiej nauki, w tym Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (1997–2012), Komitetu Badań Naukowych (1991–1994) i Narodowego Centrum Nauki (od 2011 r.). Profesor Kozłowski był członkiem korespondentem PAN od 2010 r.

Profesor Lechosław Latos-Grażyński jest założycielem Zespołu Chemii Porfiryn i Metaloporfiryn, którym kieruje od 1990 roku. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajdują się analogi porfiryn, ze szczególnym uwzględnieniem ich syntezy i chemii koordynacyjnej, chemia biomimetyczna porfiryn i ich analogów, NMR paramagnetycznych kompleksów porfiryn oraz wykorzystanie porfirynoidów w terapii fotodynamicznej. Do najistotniejszych osiągnięć zespołu prof. Grażyńskiego należy odkrycie tzw. odwróconej porfiryny i rozwinięcie chemii koordynacyjnej tego związku, oraz otrzymanie pierwszego porfirynoidu wykazującego aromatyczność Möbiusa.

Profesor Latos-Grażyński jest współautorem ponad 250 publikacji naukowych cytowanych blisko 6000 razy. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymał prestiżową nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1998), nagrodę M. Skłodowskiej-Curie Polskiej Akademii Nauk (2000) oraz medal Jędrzeja Śniadeckiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2014). Jest członkiem rad naukowych szeregu instytutów badawczych Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Profesor Latos-Grażyński był członkiem korespondentem PAN od 2004 r.

Dodane przez: Agata Sałamaj

14 Gru 2016

ostatnia modyfikacja: 14 Gru 2016