Strona używa plików cookies więcej

Praca dla nauczycieli

Profesor nadzwyczajny UWr w Instytucie Nauk Ekonomicznych

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego UWr w Instytucie Nauk Ekonomicznych. Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2019 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w ustawie  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.  2018, poz. 1668 ze zm.).

Kandydaci winni złożyć:

1.    podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego,

2.    życiorys,

3.    kwestionariusz osobowy https://uni.wroc.pl/wp-content/uploads/2019/02/1.-Kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegaj%C4%85cej-si%C4%99-o-zatrudnienie.doc

4.    autoreferat zawierający charakterystykę dotychczasowych doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz innych osiągnięć na polu organizacji i popularyzacji nauki,

5.    wykaz publikacji naukowych,

6.    odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub odpis dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu naukowego profesora.

SŁOWA KLUCZOWE: ekonomia, badania naukowe, nauczanie

Warunki jaki powinien spełniać kandydat

  • Konkurs adresowany jest do osób posiadających stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie matematyka lub ekonomia w specjalnościach związane ze statyką, statystyczną analizą danych bądź ekonometryczną analizą danych.
  • Legitymowanie się dorobkiem naukowym w zakresie szeroko rozumianej metodyki analizy danych, wnioskowania statystycznego lub analizy ekonometrycznej.
  • Predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.
  • Oczekiwana jest dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć w tym języku;
  • W przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

Szczegółowych informacji udziela prof. Witold Kwaśnicki, witold.kwasnicki@uwr.edu.pl

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać tylko w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres: konkurs.wpae@uwr.edu.pl  do dnia 31.08.2019 r.  wpisując temat wiadomości: PROFESOR INE.

Po posiedzeniu komisji konkursowej wskazani przez komisję kandydaci będą proszeni o złożenie oryginałów dokumentów. Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.09.2019 r.

Na podaniu proszę dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Dodane przez: Anna Przygocka

24 maja 2019

ostatnia modyfikacja: 24 maja 2019