Strona używa plików cookies więcej

„Biomasa użytków zielonych jako odnawialne źródło energii – Bioróżnorodność-Biomasa-Biogaz”.

Ogród Botaniczny i Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego realizują badania w ramach międzynarodowego projektu pt. Biomasa użytków zielonych jako odnawialne źródło energii – Bioróżnorodność-Biomasa-Biogaz. Przedsięwzięcie to jest prowadzone wraz z Czeskim Uniwersytetem Rolniczym w Pradze, Instytutem Badawczym Roślin w Libercu oraz Sudeckim Towarzystwem Przyrodniczym.

Okres realizacji: 01.03.2018 – 28.02.2021

Koszt całkowity: 514 620,61 euro

Koszt kwalifikowalny z EFRR: 437 427,49 euro

Strona projektu na Facebooku

Biomasa użytków zielonych jako odnawialne źródło energii

Skąd pomysł na tego typu badania? Półnaturalne górskie łąki należą do cenniejszych siedlisk przyrodniczych Natura 2000, a także stanowią istotny element krajobrazu rolniczego polskiej i czeskiej części Sudetów. Produktywność trwałych użytków zielonych często jest większa od zapotrzebowania rolnictwa. Zagospodarowanie biomasy powstającej w półnaturalnych ekosystemach łąkowych staje się poważnym problemem przede wszystkim po polskiej stronie. Niska opłacalność pozyskiwania biomasy z łąk położonych w trudnych warunkach gospodarowania powoduje znaczne ograniczenie lub zupełne zaniechanie koszenia łąk, co jest przyczyną dramatycznych zmian w bogactwie gatunkowym i prowadzi do zaniku cennych siedlisk przyrodniczych. Powstrzymanie tych procesów ma priorytetowe znacznie w ochronie przyrody, szczególnie na obszarach Natura 2000. Pierwotnie biomasa łąkowa wykorzystywana była jako pasza lub ściółka dla zwierząt. Obecnie poszukuje się alternatach rozwiązań zagospodarowania tego surowca. Jedną z możliwości jest użycie biomasy łąkowej jako substratu do produkcji energii np. biogazowniach rolniczych. Wykorzystanie niezagospodarowanej biomasy do celów energetycznych jako odnawialnego źródło energii może stać się ważnym elementem ochrony cennych zbiorowisk łąkowych i przyczynić się do ochrony klimatu.

Biomasa użytków zielonych jako odnawialne źródło energii

Głównym celem projektu jest podjęcie ścisłej współpracy organizacji zainteresowanych rozwiązaniem problemów ekologiczno – gospodarczych, dotyczących obszarów transgranicznych. Nasza grupa badawcza składa się ze specjalistów z różnych dziedzin naukowych związanych z rolnictwem, biotechnologią oraz ekologią roślinności. Podjęliśmy się trudnego zadnia obejmującego zbadanie potencjału oraz możliwość produkcji biogazu z biomasy łąk górskich w odniesieniu do ich bogactwa gatunkowego, cech biologicznych gatunków, cech siedliska, sposobu użytkowania oraz biochemiczno-fizycznych właściwości biomasy.

Biomasa użytków zielonych jako odnawialne źródło energii

Dzięki podjętym badaniom wyznaczymy nowe drogi rozwoju obszarów wiejskich w Sudetach zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, co przyczyni się do ochrony środowiska oraz walorów przyrodniczych tego obszaru. Jednocześnie wyniki projektu przyczynią się do wdrożenia dobrych praktyk rolniczych związanych z użytkowaniem łąk, a także zachowania typowego dla regionu krajobrazu rolniczego.

Projekt „Biomasa użytków zielonych jako odnawialne źródło energii – Bioróżnorodność – Biomasa – Biogaz” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Zygmunt Kącki, Marcin Łukaszewicz, Mateusz Meserszmit

Logo EFRR

logo