Strona używa plików cookies więcej

„Biomasa użytków zielonych jako odnawialne źródło energii – Bioróżnorodność-Biomasa-Biogaz”.

Ogród Botaniczny i Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego realizują badania w ramach międzynarodowego projektu pt. Biomasa użytków zielonych jako odnawialne źródło energii – Bioróżnorodność-Biomasa-Biogaz. Przedsięwzięcie to jest prowadzone wraz z Czeskim Uniwersytetem Rolniczym w Pradze, Instytutem Badawczym Roślin w Libercu oraz Sudeckim Towarzystwem Przyrodniczym.

Okres realizacji: 01.03.2018 – 28.02.2021

Koszt całkowity: 514 620,61 euro

Koszt kwalifikowalny z EFRR: 437 427,49 euro

Strona projektu na Facebooku

Biomasa użytków zielonych jako odnawialne źródło energii

Skąd pomysł na tego typu badania? Półnaturalne górskie łąki należą do cenniejszych siedlisk przyrodniczych Natura 2000, a także stanowią istotny element krajobrazu rolniczego polskiej i czeskiej części Sudetów. Produktywność trwałych użytków zielonych często jest większa od zapotrzebowania rolnictwa. Zagospodarowanie biomasy powstającej w półnaturalnych ekosystemach łąkowych staje się poważnym problemem przede wszystkim po polskiej stronie. Niska opłacalność pozyskiwania biomasy z łąk położonych w trudnych warunkach gospodarowania powoduje znaczne ograniczenie lub zupełne zaniechanie koszenia łąk, co jest przyczyną dramatycznych zmian w bogactwie gatunkowym i prowadzi do zaniku cennych siedlisk przyrodniczych. Powstrzymanie tych procesów ma priorytetowe znaczenie w ochronie przyrody, szczególnie na obszarach Natura 2000. Pierwotnie biomasa łąkowa wykorzystywana była jako pasza lub ściółka dla zwierząt. Obecnie poszukuje się alternatywnych rozwiązań zagospodarowania tego surowca. Jedną z możliwości jest użycie biomasy łąkowej jako substratu do produkcji energii np. w biogazowniach rolniczych. Wykorzystanie niezagospodarowanej biomasy do celów energetycznych jako odnawialnego źródło energii może stać się ważnym elementem ochrony cennych zbiorowisk łąkowych i przyczynić się do ochrony klimatu.

Biomasa użytków zielonych jako odnawialne źródło energii

Głównym celem projektu jest podjęcie ścisłej współpracy organizacji zainteresowanych rozwiązaniem problemów ekologiczno-gospodarczych, dotyczących obszarów transgranicznych. Nasza grupa badawcza składa się ze specjalistów z różnych dziedzin naukowych związanych z rolnictwem, biotechnologią oraz ekologią roślinności. Podjęliśmy się trudnego zadania obejmującego zbadanie potencjału oraz możliwości produkcji biogazu z biomasy łąk górskich w odniesieniu do ich bogactwa gatunkowego, cech biologicznych gatunków, cech siedliska, sposobu użytkowania oraz biochemiczno-fizycznych właściwości biomasy.

Biomasa użytków zielonych jako odnawialne źródło energii

Dzięki podjętym badaniom wyznaczymy nowe drogi rozwoju obszarów wiejskich w Sudetach zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, co przyczyni się do ochrony środowiska oraz walorów przyrodniczych tego obszaru. Jednocześnie wyniki projektu przyczynią się do wdrożenia dobrych praktyk rolniczych związanych z użytkowaniem łąk, a także zachowania typowego dla regionu krajobrazu rolniczego.

Projekt „Biomasa użytków zielonych jako odnawialne źródło energii – Bioróżnorodność – Biomasa – Biogaz” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Zygmunt Kącki, Marcin Łukaszewicz, Mateusz Meserszmit

Logo EFRR

logo