Strona używa plików cookies więcej

NCN – MINIATURA 6

Dokumentacja konkursowa: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura6

Czas trwania konkursu: 01 lutego 2022 – 31 lipca 2022 (z możliwością wcześniejszego wstrzymania naboru przez NCN)

Zakres tematyczny: należy zaplanować pojedyncze działanie naukowe i może to być (we wniosku należy wskazać jeden rodzaj, nie można łączyć działań):

 • badania wstępne/pilotażowe
 • kwerenda
 • staż naukowy
 • wyjazd badawczy
 • wyjazd konsultacyjny

Okres realizacji: do 12 miesięcy (we wniosku nie można wybrać innego okresu realizacji, ale jeśli działanie zostanie zrealizowane szybciej, można składać raport po jego wykonaniu)

Kosztorys: W konkursie MINIATURA 6 Katalog Kosztów wygląda inaczej niż w projektach badawczych NCN.

Koszty pośrednie: 10 % kosztów bezpośrednich

Wysokość finansowania: 5 000 zł – 50 000 zł

Kosztami kwalifikowalnymi NIE są m.in. wynagrodzenia, koszty sprzętu biurowo-informatycznego, koszty leasingu, zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, szczegóły w KATALOGU KOSZTÓW. Urządzenia są rozumiane jako środki trwałe zgodnie z polityką rachunkowości UWr: Zarządzenie 170/2021 Rektora UWr.

Badaczem wskazanym do realizacji działania naukowego może być osoba, która:

 1. uzyskała stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy oraz o 18 miesięcy za każde urodzone lub przysposobione dziecko (kobiety),
 1. jest zatrudniona przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia wniosku,
 2. nie kierowała i nie kieruje realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki
 3. nie jest laureatem konkursów na stypendia doktorskie ETIUDA lub na staże (w tym FUGA i UWERTURA) finansowane ze środków NCN;
 4. nie jest wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie NCN
 5. posiada w swoim dorobku naukowym co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe

Realizacja: Realizację działania można przewidzieć najwcześniej po upływie 5 miesięcy od złożenia wniosku (do tylu miesięcy trwa proces oceny) +dwa tygodnie (uprawomocnienie decyzji).

Proces składania wniosków MINIATURA 6:

 • Wnioski do NCN składane są za pośrednictwem systemu ZSUN OSF.
 • Wersję roboczą uzupełnionego wniosku (pdf aktualnej wersji pobrany z ZSUN OSF) należy przesłać do weryfikacji formalnej pracownikowi ZPK BOP.
 • Ustaloną wersję wniosku należy zablokować w OSF (nie oznacza to wysyłki wniosku).
 • Zatwierdzony w OSF wniosek (nie wersję roboczą) należy wydrukować, podpisać (przez osobę planowaną jako realizująca działanie, dziekana wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej w przypadku jednostek pozawydziałowych), dostarczyć do ZPK BOP. Nie ma wyznaczonego miejsca na podpisy, najlepiej podpisywać pod kosztorysem. Wystarczy jeden egzemplarz wniosku.
 • Jednocześnie należy przesłać mailem pracownikowi ZPK BOP pdf elektronicznej wersji wniosku, który pracownik ZPK BOP przekaże do podpisu Pani Prorektor i odeśle osobie planowanej do realizacji działania po otrzymaniu wersji papierowej. Wersja papierowa jest na potrzeby UWr.
 • Osoba planowana do realizacji działania załączy w ZSUN OSF wniosek podpisany elektronicznie i wyśle do NCN przez ZSUN OSF.
 • Sprawdzenie skuteczności wysyłki leży po stronie osoby planowanej do realizacji działania (status wniosku ZSUN OSF powinien zmienić się na „wysłany”). Wysłanie wniosku jest procesem nieodwracalnym. Każdorazowe odblokowanie wniosku przed wysłaniem wymaga ponownego pobrania aktualnej wersji wniosku, ponownego podpisania i załączenia w ZSUN OSF właściwej wersji wniosku.

Opis sposobu składania wniosku MINIATURA6 na stronie NCN:

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/procedura_skladania_wnioskow_miniatura6.pdf

Dane UWr do wypełnienia wniosku w ZSUN OSF:

 • Zakładka „Wnioskodawca” – Status wnioskodawcy: 1. Uczelnia
 • Zakładka „Podmiot realizujący” – wybrać Uniwersytet Wrocławski
 • Kierownik podmiotu – zmienić na: dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr, Prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych,
 • Informacje kontaktowe: projekty@uwr.edu.pl
 • Elektroniczna skrzynka podawcza ESP (ePUAP): /UWr/SkrytkaESP
 • Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A., 74 1050 1575 1000 0024 1508 0163
 • Wybrać Podmioty poziomu 2 – Dodaj podmiot podrzędny z bazy OPI: wybrać wydział

Wzór formularza wniosku: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/miniatura6_wzor_formularza_wniosku.pdf