Strona używa plików cookies więcej

NCN – SONATINA 6 (nabór zakończony)

NCN – SONATINA 6

Dokumentacja konkursowa: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina6

Czas trwania konkursu: Nabór wniosków trwa od 16 grudnia 2021 r. do 15 marca 2022 r. do godziny 16:00.

Okres realizacji: Projekt może zostać zaplanowany na 24 albo 36 miesięcy.

Kosztorys:

 • Kosztorys tworzony jest całościowo, bez podziału na lata.
 • W konkursie SONATINA6 należy zaplanować wynagrodzenie etatowe w pełnym wymiarze czasu pracy dla kierownika projektu na cały okres trwania projektu (100 tys. zł rocznie).
 • Pula wynagrodzeń dodatkowych wynosi 1,5 tys. zł/miesiąc realizacji projektu, nie ma odrębnej puli na wynagrodzenia i stypendia dla studentów i doktorantów (nie ma możliwości przyznawania stypendiów naukowych i doktoranckich), a studenci i doktoranci będący wykonawcami projektu wynagradzani są z puli wynagrodzenia dodatkowe.
 • W kosztorysie należy zaplanować środki na staż w zagranicznym ośrodku naukowym trwający 3-6 miesięcy oraz środki na podróż i pobyt (wysokość środków, które można zaplanować oraz lista krajów dostępne w dokumentacji na stronie NCN).
 • Kosztem kwalifikowalnym NIE SĄ koszty zakupu i wytworzenia aparatury, urządzeń i oprogramowania.
 • Koszty pośrednie: 20 % kosztów bezpośrednich + 2% kosztów bezpośrednich na OA.
 • Katalog Kosztów

Kto może być kierownikiem projektu SONATINA6?

Kierownikiem SONATINY6 może być osoba, która:

 • uzyskała stopień doktora w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.(okres ten może być przedłużony zgodnie z Regulaminem NCN) lub której stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2022 r.
 • zaplanuje zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę, w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu i innym niż podmiot, w którym uzyskała stopień doktora,
 • zaplanuje i odbędzie staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w zagranicznym ośrodku naukowym (środki na pobyt i podróż do ośrodka zagranicznego zgodnie z wytycznymi NCN),
 • nie była laureatem konkursu SONATINA
 • spełnia wszystkie kryteria (m.in. limit wniosków oraz nie ma złożonego wniosku MINIATURA6 – do momentu uprawomocnienia decyzji) – ROZDZIAŁ III Regulaminu przyznawania środków.

Ocena: Proces oceny wniosków przebiega dwuetapowo, w drugim etapie przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem projektu (czerwiec/lipiec2022). Wyniki konkursu będą przekazywane w drodze decyzji w terminie do 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków, nie później niż we wrześniu 2022 r.

 

Proces składania wniosków SONATINA 6:

 • Instrukcja składania wniosków
 • Wnioski do NCN składane są za pośrednictwem systemu ZSUN OSF.
 • Wersję roboczą uzupełnionego wniosku (pdf aktualnej wersji pobrany z ZSUN OSF) należy przesłać do weryfikacji formalnej pracownikowi ZPK BOP.
 • Ustaloną wersję wniosku należy zablokować w OSF (nie oznacza to wysyłki wniosku).
 • Zatwierdzony w OSF wniosek (nie wersję roboczą) należy wydrukować, podpisać (podpis kierownika projektu, dziekana wydziału lub kierownika jednostki organizacyjnej w przypadku jednostek pozawydziałowych), dostarczyć do ZPK BOP. Nie ma wyznaczonego miejsca na podpisy, najlepiej podpisywać pod kosztorysem. Wystarczy jeden egzemplarz wniosku.
 • Kierownik pobiera z ZSUN OSF dwa potwierdzenia złożenia wniosku: kierownika projektu i osoby reprezentującej podmiot.
 • Kierownik przesyła mailem pracownikowi ZPK BOP Potwierdzenie złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot, które zostaje przekazane do podpisu Pani Prorektor i odesłane kierownikowi projektu. Potwierdzenie zostanie odesłane po otrzymaniu wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami. Wersja papierowa jest na potrzeby UWr.
 • Kierownik załącza w ZSUN OSF podpisane przez siebie potwierdzenie złożenia wniosku kierownika i potwierdzenie otrzymane z ZPK BOP (osoby reprezentującej podmiot).
 • Kierownik wysyła wniosek w ZSUN OSF.
 • Sprawdzenie skuteczności wysyłki leży po stronie kierownika (status wniosku w ZSUN OSF powinien zmienić się na „wysłany”). Wysłanie wniosku jest procesem nieodwracalnym. Każdorazowe odblokowanie wniosku przed wysłaniem wymaga ponownego pobrania potwierdzeń, ponownego podpisania i załączenia w ZSUN OSF właściwej wersji potwierdzenia..

Wzór formularza wniosku: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulaminy/SONATINA_6_formularz_wniosku.pdf