Strona używa plików cookies więcej

RAPORTOWANIE w konkursach NCN

Jaki jest termin składania raportu rocznego w projektach NCN?

Raport roczny za poprzedni rok należy złożyć do 31 marca bieżącego roku. Raport musi być wysłany w ZSUN OSF oraz na ePUAP NCN (podpisany elektronicznie przez kierownika projektu i osobę reprezentującą uczelnię w przypadku edycji elektronicznych albo podpisany elektronicznie przez osobę reprezentująca jednostkę skan raportu ze wszystkimi wymaganymi podpisami w przypadku edycji nieelektronicznych). Raport w ZSUN OSF wysyła kierownik projektu (uprawnienia w ZSUN OSF ma tylko redaktor główny), a wysyłką na ePUAP NCN zajmuje się pracownik ZPK BOP.

Jaki jest termin składania raportu końcowego w projektach NCN?

Raport końcowy należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia projektu. Raport musi być wysłany w ZSUN OSF oraz na ePUAP NCN (podpisany elektronicznie przez kierownika projektu i osobę reprezentującą uczelnię w przypadku edycji elektronicznych albo podpisany elektronicznie przez osobę reprezentująca jednostkę skan raportu ze wszystkimi wymaganymi podpisami w przypadku edycji nieelektronicznych). Raport w ZSUN OSF wysyła kierownik projektu (uprawnienia w ZSUN OSF ma tylko redaktor główny), a wysyłką na ePUAP NCN zajmuje się pracownik ZPK BOP.

Kiedy kierownik może wysyłać raport z projektu NCN w OSF?

Kierownik, który dostarczył raport w wersji papierowej z wymaganymi podpisami może wysyłać raport w ZSUN OSF po otrzymaniu takiej informacji od pracownika ZPK BOP. Nastąpi to po sprawdzeniu raportu przez Dział Księgowości Projektowej i uzyskaniu akceptacji Głównej Księgowej oraz osoby reprezentującej Uczelnię.

Kiedy będą udostępnione raporty z konkursów OPUS 17, PRELUDIUM 17, MAESTRO 11, SONATA BIS 9, OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, SONATINA 4, OPUS 19, PRELUDIUM 19, MAESTRO 12, SONATA BIS 10, ETIUDA 8, UWERTURA 4?

Zgodnie z komunikatem NCN z 1 lutego raporty będą dostępne w ZSUN OSF 14 lutego 2022:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2022-02-01-raporty-projekty-krajowe

Czy w przypadku raportowania projektów NCN z edycji elektronicznych obowiązują wersje papierowe raportów?

Na potrzeby UWr obowiązują takie wersje, podpisane przez kierownika projektu, dziekana wydziału (lub kierownika jednostki organizacyjnej w przypadku jednostek pozawydziałowych) i pełnomocnika dziekana ds. finansowych. Wersje papierowe są konieczne aby sprawdzanie raportu było procedowane.

Czy kierownik projektu NCN składając raport musi mieć aktywny podpis elektroniczny?

W przypadku edycji elektronicznych wszystkie dokumenty wysyłane do NCN muszą być opatrzone podpisem elektronicznym kierownika projektu. Dotyczy to również raportów. Dlatego kierownik jest zobowiązany do sprawdzenia przed okresem sprawozdawczym, czy certyfikat podpisu elektronicznego jest ważny.

Co to znaczy edycja elektroniczna w odniesieniu do projektów NCN?

Od 24 edycji konkursowej NCN wymaga od kierowników podpisu elektronicznego, którym kierownik podpisuje wszystkie dokumenty projektowe wysyłane do NCN (od umowy po raport końcowy).

Skąd wiadomo, z której edycji konkursowej jest dany projekt NCN?

OPUS21, Preludium 16, SONATA BIS 14 – to są numery konkursów, natomiast numer edycji znajdziemy w numerze rejestracyjnym projektu (w numerze UMO po roku i rodzaju konkursu: np. UMO-2017/C/24/HS5/00111, w tym numerze rejestracyjnym 24 oznacza edycję konkursową). Tabelaryczne zestawienie: https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/edycje

Czy za każdy rok trwania projektu NCN należy złożyć raport roczny?

Pierwszy raport roczny składa się za rok, w którym projekt trwał co najmniej 8 miesięcy. Nie składa się też raportu rocznego za rok poprzedzający jeśli projekt kończy się do 30 kwietnia danego roku.

Przykłady:

Projekt rozpoczął się 15 września 2021 roku – raport roczny za rok 2021 nie jest wymagany (w 2021 roku projekt trwał krócej niż 8 miesięcy), kierownik będzie składał w 2023 roku raport za lata 2021 i 2022 łącznie.

Projekt kończy się 17 marca 2022 roku – kierownik nie składa raportu rocznego za rok 2021, bo projekt kończy się do 30 kwietnia, kierownik składa raport końcowy w terminie 60 dni od daty zakończenia projektu.

Kto składa raport z projektu NCN w przypadku konsorcjów naukowych?

Raport do NCN w imieniu wszystkich członków konsorcjum zawsze składa lider, ale partnerzy muszą dostarczyć liderowi wypełnione i podpisane informacje uzupełniające. Na podstawie informacji uzupełniających (z wymaganymi podpisami) lider może tworzyć raport.

Kto może generować, tworzyć i wysyłać raport z projektów NCN w ZSUN OSF?

Takie uprawnienia ma tylko redaktor główny.

Od kiedy można w ZSUN OSF wygenerować raport roczny z projektów NCN?

Raport powinien być dostępny w ZSUN OSF od 1 grudnia, pod warunkiem zatwierdzenia przez NCN poprzednich raportów rocznych.

Od kiedy można w ZSUN OSF wygenerować raport końcowy z projektów NCN?

Raport końcowy można generować na 30 dni przed datą zakończenia projektu, pod warunkiem zatwierdzenia raportów rocznych.

Co należy zrobić jeśli certyfikat ważności podpisu elektronicznego kierownika projektu NCN wygasł (dotyczy edycji elektronicznych)?

Kierownik niezwłocznie powinien skontaktować się z ZPK BOP, otrzyma instrukcję postępowania.

Jakie publikacje można wykazywać w raporcie NCN?

W raporcie można wykazywać publikacje od statusu: złożona do druku, razem z potwierdzeniem z redakcji (pdf). Należy wykazywać publikacje będące efektem realizacji projektu, w których znajduje się odwołanie do projektu: z numerem rejestracyjnym i pełną nazwą NCN.

Czy wszystkie publikacje wykazywane w raporcie projektu NCN muszą być opublikowane w otwartym dostępie?

Polityka otwartego dostępu opisana w  zarządzeniu 38/2020 Dyrektora NCN dotyczy projektów badawczych, stypendiów naukowych, staży i działań naukowych wyłonionych do finansowania od konkursów ogłoszonych w dniu 16 czerwca 2020 r., do których umowy o realizację i finansowanie zostały podpisane po 1 stycznia 2021 r.

Jak składa się raport z MINIATURY?

Miniatura nie jest projektem naukowym a pojedynczym działaniem naukowym, dlatego zasady raportowania projektów naukowych nie dotyczą MINIATURY. MINIATURA trwa do 12 miesięcy i po zakończeniu działania (może być wcześniej, przed upływem 12 miesięcy) w terminie do 30 dni od daty zakończenia należy złożyć raport. Raport wysyła się przez ZSUN OSF i raport podpisany przez osobę reprezentująca uczelnię na ePUAP NCN. W ZSUN OSF raport wysyła osoba realizująca działanie, a wysyłką na ePUAP NCN zajmuje się pracownik ZPK BOP.

Czy w MINIATURZE obowiązuje raport papierowy?

Na potrzeby UWr obowiązują takie wersje, podpisane przez kierownika projektu, dziekana wydziału (lub kierownika jednostki organizacyjnej w przypadku jednostek pozawydziałowych) i pełnomocnika dziekana ds. finansowych. Wersje papierowe są konieczne aby było procedowane sprawdzanie raportu.

Do kogo na UWr należy dostarczyć raport papierowy z realizacji MINIATURY i projektów NCN?

Wersje papierowe raportów należy dostarczać do Działu Księgowości Projektowej, np. przez Kancelarię Ogólną UWr. Prosimy NIE przekazywać raportów papierowych do ZPK BOP.

Co dzieje się ze środkami zaplanowanymi w budżecie na dany rok jeśli nie zostaną w danym roku wykorzystane (w konkursach NCN)?

Środki niewykorzystane w budżecie na dany rok przechodzą na rok następny.

Co dzieje się ze środkami niekorzystanymi w projekcie NCN?

Środki niewykorzystane w trakcie realizacji projektu po jego zakończeniu podlegają zwrotowi do NCN.

Co dzieje się ze środkami niekorzystanymi w MINIATURZE?

Środki niewykorzystane w trakcie realizacji działania po jego zakończeniu podlegają zwrotowi do NCN.

Co trzeba zrobić aby zwrócić niewykorzystane środki z realizacji projektu NCN i w jakim terminie?

Środki niekorzystane w trakcie realizacji projektu NCN muszą być zwrócone do NCN w trakcie 60 dni od daty zakończenia projektu. Zwrotu dokonuje się na podstawie pisma o zwrot środków podpisanego przez te same osoby co raport (pismo jest dokumentem wewnętrznym) i dostarczonego do Działu Księgowości Projektowej razem z raportem. Należy przestrzegać terminu dostarczenia dokumentów, aby środki mogły być zwrócone na czas, po upływie 60 dni od daty zakończenia raportu naliczane są odsetki.

Co trzeba zrobić aby zwrócić niewykorzystane środki z realizacji MINIATURY i w jakim terminie?

Analogicznie jak w projektach NCN środki zwracane są na podstawie pisma o zwrot środków podpisanego przez osobę realizująca działanie, dziekana lub kierownika jednostki w przypadku jednostek pozawydziałowych i pełnomocnika dziekana ds. finansowych. Pismo o zwrot środków jest dokumentem wewnętrznym. Termin zwrotu środków: 30 dni po zakończeniu działania. Jeśli osoba realizująca działanie kończy działanie przed upływem 12 miesięcy od rozpoczęcia to najpierw powinny być zwrócone niewykorzystane środki, a dopiero później wysyłany raport. Nie można wysyłać raportu przed zwrotem środków.

Pismo powinno być dostarczonego do Działu Księgowości Projektowej razem z raportem. Należy przestrzegać terminu dostarczenia dokumentów, aby środki mogły być zwrócone na czas, po upływie 30 dni od daty zakończenia działania naliczane są odsetki.

Gdzie można znaleźć nazwisko opiekuna projektu po stronie NCN?

W OSF w nagłówku danego projektu, poza tym na stronie NCN jest wyszukiwarka opiekunów (dla poszczególnych konkursów i paneli).