Strona używa plików cookies więcej

Konkursy NCN – zagadnienia ogólne

Jakie konkursy NCN są w danym roku?

Popularne konkursy NCN odbywają się w stałych terminach, np. OPUS w edycjach: czerwcowej i grudniowej. Należy zwrócić uwagę, że konkurs PRELUDIUM ogłaszany jest raz w roku (w edycji czerwcowej). Co roku NCN ogłasza harmonogram konkursów na dany rok kalendarzowy.

Harmonogram konkursów NCN na rok 2022: HARMONOGRAM NCN 2022

Czy na etapie składania wniosku w konkursie NCN kierownik musi mieć podpis elektroniczny?

Na etapie składania wniosku kierownik nie potrzebuje podpisu elektronicznego, dopiero na etapie podpisywania umowy i w trakcie realizacji projektu i raportowania.

Jak są składane wnioski w konkursach NCN?

  • Wnioski składane są za pośrednictwem systemu ZSUN OSF.
  • Wersję roboczą uzupełnionego wniosku (pdf aktualnej wersji pobrany z ZSUN OSF) należy przesłać do weryfikacji formalnej pracownikowi ZPK BOP).
  • Zatwierdzony w OSF wniosek (nie wersję roboczą) należy wydrukować, podpisać (podpisuje kierownik projektu, dziekan wydziału lub kierownik jednostki organizacyjnej w przypadku jednostek pozawydziałowych), dostarczyć do ZPK BOP razem z potwierdzeniem złożenia wniosku (potwierdzenie najlepiej przesłać w wersji elektronicznej). Nie ma wyznaczonego miejsca na podpisy, najlepiej podpisywać pod kosztorysem. Wystarczy jeden egzemplarz wniosku.
  • Pracownik BOP odeśle podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę potwierdzenie złożenia wniosku.
  • Kierownik załącza potwierdzenie w ZSUN OSF i wysyła wniosek w ZSUN OSF do NCN. Sprawdzenie skuteczności wysyłki leży po stronie kierownika (status wniosku ZSUN OSF powinien zmienić się na „wysłany”). Wysłanie wniosku jest procesem nieodwracalnym.
  • Każdorazowe odblokowanie wniosku przed wysłaniem wymaga ponownego pobrania potwierdzenia/potwierdzeń i ponownego podpisania, załączenia w ZSUN OSF właściwego potwierdzenia.

Jakie są wewnętrzne uniwersyteckie terminy składania wniosków w konkursach NCN?

Dwa tygodnie przed terminem wyznaczonym przez NCN.

Kto składa wniosek w konkursach NCN w przypadku konsorcjów naukowych (grupy podmiotów)?

W przypadku konsorcjów naukowych wniosek w imieniu grupy podmiotów składa lider. Warunkiem złożenia wniosku jest załączenie w ZSUN OSF porozumienia podpisanego przez wszystkich członków konsorcjum.

Skąd wziąć wzór porozumienia w przypadku składania wniosku w konkursie NCN jako grupa podmiotów?

Na etapie składania wniosku podpisywane jest porozumienie generowane automatycznie z systemu ZSUN OSF po wskazaniu członków konsorcjum. To porozumienie podpisywane na etapie składania wniosku nie zawiera szczegółów współpracy, natomiast już na tym etapie takie ustalenia muszą być poczynione (podział zadań między członków konsorcjum, budżet konstruowany jest w podziale na członków konsorcjum). W przypadku przyznania finansowania członkowie konsorcjum muszą podpisać porozumienie uszczegóławiające zasady współpracy.

Jak zakłada się konto w ZSUN OSF?

Jeśli kierownik nie ma konta w ZSUN OSF musi zarejestrować się jako redaktor wniosków zgodnie z instrukcją.

Skąd wiadomo który konkurs NCN jest dla kogo?

Adresaci konkursu, ograniczenia w składaniu wniosków, pozostałe warunki są opisane w dokumentacji konkursowej. Bardzo ważne: należy korzystać z dokumentacji właściwej dla danego konkursu i dla właściwej edycji konkursowej. Konkursy najczęściej odnoszą się do stopnia doktora/roku jego uzyskania i do posiadanego dorobku naukowego. OPUS jest konkursem uniwersalnym – nie ma ograniczeń co do stopni naukowych, liczby lat od uzyskania stopnia doktora.

Jak należy liczyć lata od uzyskania stopnia doktora w przypadku uzyskania stopni doktora w różnych dyscyplinach (w różnych terminach)?

Należy zawsze liczyć lata od roku uzyskania wcześniejszego stopnia doktora (starszego).

W których konkursach NCN można uwzględnić środki na obniżenie pensum dydaktycznego?

Środki na obniżenie pensum kierownika projektu można zaplanować w konkursach SONATA i SONATA BIS. Jeśli na etapie wniosku środki w tej kategorii nie zostały przewidziane, to w trakcie realizacji taka kategoria nie może być utworzona. Środki niewykorzystane w tej kategorii nie podlegają przesunięciom w budżecie i muszą być zwrócone do NCN.