Strona używa plików cookies więcej

Program HORYZONT 2020

HORYZONT 2020 to największy w historii Unii Europejskiej Program Ramowy finansujący badania naukowe i innowacje. Łączny budżet programu na lata 2014-2020 wynosi blisko 80 mld EUR.

Program opiera się na trzech głównych filarach:

  • Doskonała baza naukowa (Excellent science ) – budżet: 24,4 mld  euro

1. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (granty dla najlepszych badaczy)

2. Przyszłe i powstające technologie (FET)

3. Działania „Maria SkłodowskaCurie” w zakresie umiejętności, szkoleń i rozwoju kariery (stypendia, projekty wyjazdowe)

4. Europejska infrastruktura badawcza (w tym e-infrastruktura).

  • Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership)budżet: 17 mld euro

1. Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych

2. Dostęp do finansowania kapitałem wysokiego ryzyka

3. Innowacje w MŚP

  • Wyzwania społeczne (Societal challenges) – budżet: 29,7 mld euro

1. Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan

2. Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz wód śródlądowych i biogospodarka

3. Bezpieczna, czysta i efektywna energia

4. Inteligentny, zielony i zintegrowany transport

5. Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

6. Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa

7. Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli

uzupełnionych przez cele szczegółowe:

Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego dostępu

Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa
oraz działania

Wspólnego Centrum Badawczego (JRC)

Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT)

i program Euratom

Informacje dot. konkursów wraz z obowiązującą dokumentacją w programie HORYZONT 2020 znajdują się na portalu użytkowników pn. Funding & Tender Opportunites

Numer identyfikacyjny uczestnika PIC (Participant Identification Code) w projektach programu HORYZONT 2020

Numer identyfikacyjny uczestnika, tzw. PIC to numer przyznawany przez Komisję Europejską każdej organizacji uczestniczącej w 7. Programie Ramowym. Posiadając ten numer instytucja nie musi przy każdym składaniu wniosku dostarczać informacji do Komisji Europejskiej o swoim statusie prawnym i finansowym. Informacje te, raz wprowadzone i zatwierdzone, przechowywane są w systemie komisyjnym pod indywidualnym numerem identyfikacyjnym PIC (Participant Identification Code). Składając wniosek projektowy wcześniej  w 7. Programie Ramowym a teraz w programie HORYZONT 2020 instytucja wprowadza jedynie swój numer PIC a dane administracyjne uzupełniane są automatycznie.

Dane Uniwersytetu Wrocławskiego:

Legal name: UNIWERSYTET WROCLAWSKI

PIC: 999845155

Uwaga: numer PIC jest tylko jeden dla uczelni!

Przygotowanie budżetu – koszty osobowe
W celu określenia wysokości kosztów osobowych w projekcie ważne jest, aby znać liczbę osobomiesięcy (PM) przypisanych zespołowi na wykonanie zadań.

W programie H2020 jeden osobomiesiąc (1 PM) to 143,33 godziny. Koszt 1 osobomiesiąca kalkulowany jest następująco: 143, 33 godziny x stawka za godzinę brutto brutto.W przypadku jakichkolwiek pytań/wątpliwości przy tworzeniu budżetu, zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektów Zagranicznych.