Strona używa plików cookies więcej

Program JUSTICE

PROGRAM JUSTICEProgram ten ma celu rozwój współpracy europejskiej w zakresie sprawiedliwości. W szczególności promuje tematy w zakresie:

  • współpracy sądowej w sprawach cywilnych, w tym w sprawach cywilnych i handlowych, niewypłacalności, spraw rodzinnych i spadkowych itp.
  • współpracy sądowej w sprawach karnych,
  • szkoleń w zakresie wymiaru sprawiedliwości, w tym szkoleń językowych z zakresu terminologii prawniczej, w celu wspierania wspólnej kultury prawnej i sądowniczej,
  • skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości w Europie, w tym praw ofiar przestępstw i praw proceduralnych w postępowaniu karnym,
  • inicjatyw w dziedzinie polityki antynarkotykowej (współpraca sądowa i zapobieganie przestępczości).

Działania, które są finansowane w programie Justice:

  • działania szkoleniowe (wymiany pracowników, warsztaty, opracowywanie modułów szkoleniowych itp.)
  • wzajemne uczenie się, działania w zakresie współpracy, wymiana dobrych praktyk, wzajemne oceny, rozwój narzędzi ICT,
  • działania podnoszące świadomość, upowszechnianie, konferencyjne,
  • wsparcie głównych podmiotów (najważniejszych europejskich organizacji pozarządowych i sieci oraz organów państw członkowskich wdrażające prawo Unii,
  • działalność analityczna (studia, gromadzenie danych, opracowywanie wspólnych metodologii, wskaźników, ankiet, przygotowywanie przewodników).

Wszystkie działania, które mają być finansowane w ramach programu, muszą przynieść rezultaty, których świadczenia wykraczają poza jedno państwo członkowskie. W szczególności należy mieć na względzie: czy projekt przyczynia się do skutecznego, kompleksowego i spójnego wdrażania instrumentów i polityk UE, czy poprawi świadomość publiczną i wiedzę na temat praw, wartości i zasad wynikających z prawa Unii, czy poprawi rozumienie potencjalnych problemów wpływających na te prawa itp.

Budżet programu Justice na lata 2014 – 2020 to kwota 378 milionów euro.

Budżet programu Justice na lata 2021 – 2027 to kwota 305 milionów euro

Kraje, które mogą uczestniczyć w programie to wszystkie kraje UE z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa i Danii.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/just2027