Strona używa plików cookies więcej

Zespół ds. Rozliczania Projektów i Weryfikacji Finansowej Projektów

mgr Kamila Hołubowicz, pełni funkcję zastępcy kierownika Biura Projektów Zagranicznych

Zakres obowiązków:

 • zastępowanie Kierownika Biura w sprawach bieżących,
 • pomoc i doradztwo w przygotowywaniu projektów w ramach programów operacyjnych, zwłaszcza w części finansowej,
 • przygotowanie zestawień finansowych związanych z realizowanymi projektami w Uniwersytecie,
 • Kierownik projektu: „DOBRA KADRA – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni”,
 • podejmowanie decyzji związanych z realizacją projektu,
 • prowadzenie dokumentacji projektowej,
 • przygotowanie raportów merytorycznych oraz załączanych do nich dokumentów,
 • bieżące monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z wyborem wykonawców realizujących poszczególne działania.

Zaangażowanie w projekty:

DOBRA KADRA – podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wzmocnienia jakości kształcenia na uczelni;

„Zwiększanie kompetencji językowych przyszłych absolwentów na transgranicznym rynku pracy” realizowanego w okresie : 01.06.2017-31.05.2021 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

mgr Katarzyna Kmita

Zakres obowiązków:

 • planowanie i rozliczanie wydatków w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zaplanowanym budżetem,
 • przygotowywanie i bieżąca aktualizacja harmonogramu płatności dla projektu, przygotowanie wniosków o płatność, kontrola przepływów pieniężnych na rachunku bankowym projektu,
 • weryfikacja zgodności wydatków z budżetem projektu,
 • planowanie wysokość niezbędnych transz dofinansowania,
 • zmiany w budżecie projektu,
 • wstępne wyliczenia wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu,
 • w razie potrzeby pomoc w kwestiach finansowych przy tworzeniu budżetów wniosków o dofinansowanie nowych projektów oraz w trakcie ich realizacji.

Zaangażowanie w projekty:

Zintegrowany Program rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022

mgr Katarzyna Łaba

Zakres obowiązków:

 • obsługa administracyjno-biurowa projektu Wieża pokoleń,
 • pomoc w organizacji prac zespołu projektu,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z zaangażowaniem osób do projektu (w tym wniosków o dodatek, kart czasu pracy),
 • wprowadzanie danych uczestników projektu do sytemu SL2014,
 • planowanie i rozliczanie wydatków w ramach projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zaplanowanym budżetem,
 • przygotowywanie i bieżąca aktualizacja harmonogramu płatności dla projektu, przygotowanie wniosków o płatność, kontrola przepływów pieniężnych na rachunku bankowym projektu,
 • weryfikacja zgodność wydatków z budżetem projektu,
 • planowanie wysokości niezbędnych transz dofinansowania, zajmuję się zmianami w budżecie projektu,
 • wstępne wyliczenia wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu,
 • w razie potrzeby pomoc w kwestiach finansowych przy tworzeniu budżetów wniosków o dofinansowanie nowych projektów oraz w trakcie ich realizacji. „

Zaangażowanie w projekty:

Wieża pokoleń

mgr Marek Nowakowski

Zakres obowiązków:

 • pomoc i doradztwo oraz nadzór nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami,
 • prowadzenie i inicjowanie działalności szkoleniowej, doradczej,informacyjnej z zakresu pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych oraz realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • kontrola i nadzór nad realizacją działań w ramach projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych pod względem zgodności z zasadami programu,
 • rozliczanie projektów: Rewitalizacja Zespołu pałacowego i Obserwatorium astronomicznego w Białkowie wraz z zagospodarowaniem terenu na Centrum Edukacji Astronomicznej,Polski Ogród Milenijny, Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy, Kompleksowa termomodernizacja budynku Collegium Antropologicum Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu.

Zaangażowanie w projekty:

Rewitalizacja Zespołu pałacowego i Obserwatorium astronomicznego w Białkowie wraz z zagospodarowaniem terenu na Centrum Edukacji Astronomicznej

Polski Ogród Milenijny

Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy.

Kompleksowa termomodernizacja budynku Collegium Antropologicum Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu

mgr Ewa Giemza

Zakres obowiązków:

 • kierownik projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2023 ”,
 • podejmowanie decyzji związanych z realizacją projektu, prowadzenie dokumentacji projektowej,
 • przygotowanie raportów merytorycznych oraz załączanych do nich dokumentów,
 • bieżące monitorowanie wskaźników produktu i rezultatu,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z wyborem wykonawców realizujących poszczególne działania.

Zaangażowanie w projekty:

Zintegrowany Program rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2023.

mgr Beata Sewielska

Zakres obowiązków:

 • planowanie i rozliczanie wydatków w ramach projektuZintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023 zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, zaplanowanym budżetem,
 • przygotowywanie i bieżąca aktualizacja harmonogramu płatności dla projektu,
 • przygotowanie wniosków o płatność,
 • kontrola przepływów pieniężnych na rachunku bankowym projektu,
 • weryfikacja zgodności wydatków z budżetem projektu,
 • planowanie wysokości niezbędnych transz dofinansowania,
 • zmiany w budżecie projektu,
 • wstępne wyliczenia wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu.

Zaangażowanie w projekty:

Zintegrowany Program rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego II na lata 2019-2023

mgr Marta Habiger