Strona używa plików cookies więcej

Zakres wsparcia

Biuro Obsługi Projektów prowadzi sprawy związane z organizacją przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych i podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych.

Do zadań Zespołu do spraw Zagranicznych Programów Badawczych należy:

 • zdobywanie informacji na temat możliwości finansowania badań, realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, w ramach zagranicznych programów badawczych,
 • rozpowszechnianie informacji o programach i konkursach wśród pracowników i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • pomoc i doradztwo w przygotowaniu wniosku projektowego (przygotowanie informacji o wymogach formalnych, budżecie projektu, określenie kosztów kwalifikowanych i wkładu własnego w projekcie) oraz pomoc w negocjacjach kontraktu,
 • monitorowanie, kontrola i nadzór nad realizacją projektów pod względem zgodności z zasadami programu,
 • współpraca z instytucjami i uczelniami wyższymi w kraju i zagranicą w zakresie realizacji wspólnych projektów,
 • współpraca z przedstawicielami instytucji finansujących projekty badawcze,
 • współpraca z innymi komórkami administracyjnymi Uniwersytetu Wrocławskiego w celu prawidłowego przygotowania i realizacji projektów w ramach zagranicznych programów badawczych,
 • prowadzenie strony internetowej Biura Projektów Zagranicznych w części poświęconej zagranicznym programom badawczym,
 • archiwizowanie dokumentów związanych z zakończonymi projektami realizowanymi na Uniwersytecie Wrocławskim, które otrzymały dofinansowanie z funduszy strukturalnych.

Do zadań Zespołu do spraw Funduszy Strukturalnych należy:

 • pomoc i doradztwo oraz nadzór nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami,
 • współpraca z przedstawicielami organów zarządzających programami operacyjnymi i środkami z funduszy strukturalnych przydatnymi w planowaniu rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • współpraca z instytucjami i uczelniami wyższymi w kraju i zagranicą w zakresie realizacji wspólnych projektów,
 • prowadzenie i inicjowanie działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej z zakresu pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych oraz realizacji przedsięwzięć,
 • współpraca z Urzędem Marszałkowskim, Ministerstwem Rozwoju, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Polską Agencją Rozwoju Regionalnego, innymi ministerstwami i przedstawicielstwem Unii Europejskiej w Polsce w celu konsultacji działań podejmowanych w projektach,
 • współdziałanie z innymi komórkami administracyjnymi Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych oraz realizacji projektów, które otrzymały dofinansowanie z funduszy strukturalnych,
 • monitorowanie, kontrola i nadzór nad realizacją działań w ramach projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych pod względem zgodności z zasadami programu,
 • prowadzenie strony internetowej w części poświęconej możliwości pozyskania środków z funduszy strukturalnych,
 • archiwizowanie dokumentów związanych z zakończonymi projektami realizowanymi na Uniwersytecie Wrocławskim, które otrzymały dofinansowanie z funduszy strukturalnych.