Strona używa plików cookies więcej

Finansowanie ze środków krajowych

Dział Badań Naukowych (DBN) prowadzi sprawy związane z organizacją badań naukowych oraz rozwojem kadry naukowej i podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. nauki.

Do zadań Działu należy m.in. koordynowanie działań związanych z wnioskowaniem o finansowanie badań naukowych prowadzonych w ramach programów badawczych i sieci naukowych finansowanych ze źródeł krajowych, programów i umów finansowanych ze środków pozabudżetowych oraz realizacja zadań związanych z upowszechnianiem i promowaniem wyników badań naukowych (w tym plany konferencyjne).

Dział Badań Naukowych wspiera przygotowanie i realizację projektu przede wszystkim poprzez:

  • informowanie o możliwościach aplikowania do konkursów, terminach, zasadach itp. za pomocą strony internetowej UWr (zakładka Ogłoszenia) oraz profilu DBN na Facebooku i Twitterze;
  • pomoc osobie występującej z wnioskiem w sporządzeniu odpowiednich dokumentów projektowych;
  • sprawdzenie poprawności formalnej i rachunkowej przygotowanego wniosku, m.in. przez weryfikację budżetu projektu pod względem kwalifikowalności kosztów oraz wysokości naliczonych kosztów pośrednich;
  • uzyskanie pod wnioskiem wymaganych podpisów Kwestora i Rektora oraz terminowe przesłanie wniosku do jednostki organizującej konkurs;
  • monitorowanie oceny wniosku oraz informowanie osoby występującej z wnioskiem i władz Uczelni o aktualnym etapie jego rozpatrywania;
  • prowadzenie korespondencji z właściwymi instytucjami zewnętrznymi i na ich wezwanie uzupełnianie formalnych uchybień we wniosku oraz udzielanie stosownych wyjaśnień;
  • przekazywanie osobie występującej z wnioskiem merytorycznych uwag instytucji zewnętrznych do wniosku o dofinansowanie;
  • informowanie osoby występującej z wnioskiem o decyzjach, pomoc w przygotowaniu i wysyłaniu odwołań od decyzji instytucji finansujących;
  • pomoc w wypełnieniu umowy, otwarciu konta kosztowego i projektowego, aneksowaniu i wprowadzaniu zmian w projekcie, przygotowaniu raportu rocznego i końcowego z realizacji grantu, wysłaniu dokumentów rozliczających projekt i przekazaniu informacji o przyjęciu rozliczenia projektu przez jednostkę organizującą konkurs.

Dane Uniwersytetu Wrocławskiego do wniosków NCN