Strona używa plików cookies więcej

Celem projektu jest interdyscyplinarne opracowanie i opublikowanie w formie monografii unikatowego w skali europejskiej zespołu czterech skarbów przedmiotów metalowych pochodzących z miejscowości Karmin w południowo-zachodniej Polsce. Trzy z nich zostały odkryte i opublikowane na przełomie XIX i XX wieku, natomiast czwarty został znaleziony latem 2017 roku. Wyjątkowość skarbów z Karmina, poza obecnością niektórych przedmiotów (np. słynnymi pobocznicami) polega także na fakcie, że znana jest ich dokładna lokalizacja w terenie. W ramach planowanego zadania przeprowadzone zostaną analizy stylistyczne wszystkich przedmiotów (łącznie 283). Wykonane zostaną także analizy specjalistyczne z zakresu badań metaloznawczych (skład wybranych przedmiotów, zwłaszcza w kontekście porównania składu pierwiastkowego form typologicznie lokalnych i nielokalnych), traseologii (obserwacje makro- i mikroskopowe śladów produkcji i użytkowania przedmiotów), analizy ewentualnej zawartości naczyń (każdy skarb złożony był w lub/i obok naczynia ceramicznego, w ramach analiz chcemy sprawdzić, czy naczynia te były wcześniej użytkowane, co mogą sugerować ich cechy morfologiczne i technologiczne). Podjęte zostaną także analizy osadnicze, ponieważ, jak wynika z obserwacji kartograficznych, skarby zostały ulokowane w linii prostej o długości ok. 850 m. Rezultatem projektu będzie dwujęzyczna (polska i angielska) publikacja w formie monografii wieloautorskiej omawiająca ponad stuletnią historię odkryć skarbów, a także sposób wykonania i użytkowania przedmiotów metalowych. Będzie to jedyna taka publikacja dotycząca materiałów polskich oraz jedna z nielicznych w skali europejskiej.

Ryc 1. Lokalizacja skarbów z Karmina. Źródło Seger 1937, z modyfikacjami

Kierownik: dr hab. Justyna Baron, prof. UWr

Wykonawcy/zespół:

  • dr Marcin Maciejewski – Instytut Archeologii UWr – analizy skarbów w ich kontekście osadniczym
  • dr Dagmara Łaciak – Instytut Archeologii UWr – analizy ceramiki pochodzącej ze skarbów, przygotowanie bazy danych
  • dr Radosław Jarysz – Muzeum Miejskie we Wrocławiu – kwerenda archiwalna dotycząca skarbów I-III
  • dr Dawid Sych – analizy traseologiczne przedmiotów metalowych
  • mgr Radosław Kuźbik – Archeoreplica – analizy stylistyczne przedmiotów metalowych
  • mgr Kamil Nowak – ślady produkcji na przedmiotach metalowych
  • dr hab. inż. Beata Miazga – analizy składu chemicznego przedmiotów metalowych

Okres realizacji projektu: od 1.04.2018 r. do 31.12.2019 r.

Finansowanie: projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych, Fundusz Promocji Kultury. (umowa nr 3469/18/FPK/NID z 17.05.2018r.)

Wartość projektu: 100 300,00 zł, dofinansowanie NID: 71800,00 zł

Logotypy: Narodowy Instytut Dziedzictwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego