Strona używa plików cookies więcej

Dobre Staże

FE WER, UE

„Dobre Staże – podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa nr 3 „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”.

Okres realizacji: 1.10.2017 r.–30.09.2019

Wartość projektu: 986 909,50 zł

Projektem zostało objętych 279 studentów i studentek studiów stacjonarnych z czterech Wydziałów Uniwersytetu Wrocławskiego: Biotechnologii (kierunek biotechnologia), Nauk Biologicznych (kierunek mikrobiologia), Nauk Historycznych i Pedagogicznych (na kierunkach pedagogika, pedagogika specjalna, historia), Prawa, Administracji i Ekonomii (na kierunkach Bachelor of Buisiness and Administration, International and European Law).

Celem płatnych staży zawodowych jest umożliwienie stażyście zdobycia wiedzy w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych, jak również zdobycie doświadczenia zawodowego w obszarach kluczowych, ułatwiającego start na rynku pracy, m.in. poprzez poznanie własnych predyspozycji zawodowych oraz powiązanie wiedzy teoretycznej zdobytej na studiach z umiejętnościami praktycznymi.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej Biura Karier Uniwersytetu Wrocławskiego.

Projekt „Dobre Staże – podniesienie kompetencji zawodowych studentów i studentek UWr poprzez udział w wysokiej jakości programach stażowych” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Biuro Obsługi Projektów UWr
ul. Kręta 1, 50-237 Wrocław
tel. +48 71 324 60 25