Strona używa plików cookies więcej

Szkoła Orłów

Wiedza Edukacja Rozwój

TRWA REKRUTACJA W RAMACH II NABORU DO PROJEKTU „SZKOŁA ORŁÓW”!

O PROJEKCIE:

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Szkoła Orłów – edycja 2020” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Celem Projektu jest stworzenie ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu oraz wsparcie stypendialne.

CO OFERUJEMY W RAMACH PROJEKTU?

Student/ka zakwalifikowany/na do udziału w projekcie w ramach II naboru otrzymuje:

  • wsparcie stypendialne przez okres maksymalnie 18 miesięcy w kwocie 1370,70 zł brutto miesięcznie. Stypendium będzie wypłacane przez maksymalnie 9 miesięcy w roku akademickim, począwszy od roku 2020/2021;
  • wsparcie nauczyciela akademickiego (tutora) przez cały okres udziału w Projekcie, w łącznym wymiarze 100 godzin dydaktycznych.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE?

W ramach trwającego – II naboru (uzupełniający) o udział w projekcie mogą starać się studenci/ki kształcący/ce się na kierunkach w ramach:

  • nauk humanistycznych: 1 miejsce
  • nauk ścisłych: 4 miejsca
  • nauk społecznych: 6 miejsc
  • nauk przyrodniczych: 5 miejsc

Studenci/Studentki muszą spełnić łącznie następujące kryteria:

  • są studentami II roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2020/2021;
  • osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce na pierwszym roku studiów (na podstawie średniej arytmetycznej ocen potwierdzonej zaświadczeniem);
  • nie posiadają wyższego wykształcenia.

KRYTERIA OCENY:

W projekcie będą mogli wziąć udział najlepsi /najlepsze studenci/studentki na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów. Wnioski zostaną ocenione metodą punktową. Rekrutacja będzie trwać do wyczerpania miejsc według następujących zasad:

o         30 pkt- otrzyma student/ka studiujący/a na dwóch lub więcej kierunkach jednocześnie,

o         20 pkt- otrzyma student/ka ze średnią arytmetyczną od 4,8 do 5,0

o         10 pkt- otrzyma student/ka ze średnią arytmetyczną od 4,5 do 4,7

Gdy na ostatniej pozycji na liście rankingowej uprawniającej do otrzymania stypendium znajdą się osoby z tą samą liczbą punktów, stypendium otrzyma student, który posiada większą sumę punktów procentowych na świadectwie dojrzałości.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji w projekcie o charakterze koncepcyjnym pt. „Szkoła Orłów”

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 Umowa udziału w projekcie – wzór

… I UCZESTNICTWA:

Umowa udziału w projekcie

Załącznik nr 1 do Umowy – Oświadczenie Uczestnika Projektu

Załącznik nr 2 – OSOBA BIERNA ZAWODOWO (Początek)

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE?

Z uwagi na epidemię dokumenty należy przesłać w formie skanu (oryginały zostaną przekazane podczas podpisania Umowy Uczestnictwa w projekcie) na adres mailowy: szkolaorlow@uwr.edu.pl do 31 grudnia 2020 r. do godziny 15.00.

Biuro Projektów Zagranicznych UWr
ul. Kręta 1, 50-237 Wrocław
bpz@uwr.edu.pl
tel. +48 71 324 60 25