Strona używa plików cookies więcej

Uczelnia Uważna – projektowanie uniwersalne na Uniwersytecie Wrocławskim

Wiedza Edukacja Rozwój

Tytuł projektu: Uczelnia Uważna – projektowanie uniwersalne na Uniwersytecie Wrocławskim

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych

Okres realizacji projektu: od 2020-07-01 do 2023-09-30

Cel główny projektu: rozwój kompetencji studentów studiów pedagogicznych w zakresie stosowania projektowania uniwersalnego, w szczególności w jego praktycznym aspekcie, a także wzrost świadomości studentów w zakresie roli projektowania uniwersalnego w tworzeniu produktów i usług

Działania w ramach ZADANIA I OPRACOWANIE I WDROŻENIE ZAJĘĆ OBEJMUJĄCYCH PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE dotyczą:

1. Modyfikacji programu studiów 4 specjalności na kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych I stopnia polegającej na wprowadzeniu nowego obowiązkowego przedmiotu (dostosowanego programowo do poszczególnych specjalności) Projektowanie uniwersalne podstawy w wymiarze 15 godzin oraz wizyt studyjnych.

2. Modyfikacji programu studiów specjalności pedagogicznych i niepedagogicznych na kierunku Pedagogika na studiach stacjonarnych II stopnia polegającej na wprowadzeniu nowego obowiązkowego przedmiotu (dostosowanego programowo do poszczególnych specjalności) Warsztaty projektowania uniwersalnego dla pedagogów w wymiarze 30 godzin oraz 2-3 dniowej wizyty studyjnej. Uwzględniając fakt, że studia II stopnia podejmują także absolwenci innych uczelni, przewidziano dla nich dodatkowe zajęcia uzupełniające z projektowania uniwersalnego I stopnia tj. Warsztaty z podstaw projektowania uniwersalnego (15 godz.) i jednej 2-3 dniowej wizyty studyjnej, które zorganizowane zostaną w I semestrze.

W ramach ZADANIA II KOMPETENCJE KADRY W ZAKRESIE NAUCZANIA PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO oferowane są następujące formy wsparcia:

a) Szkolenie Projektowanie uniwersalne – zasady dostępności,

b) Warsztaty Praktyczne aspekty projektowania uniwersalnego,

c) Kurs moderatora Design Sprint,

d) Szkolenie An Introduction to Universal Design for Learning, Addressing the Variability of All Learners – CAST Professional Learning,

e) Szkolenie Projektowanie uniwersalne w szkolnictwie wyższym.

Programy szkoleń z zakresu projektowania uniwersalnego uwzględniać będą specyfikę kierunku Pedagogika i specjalności, na których będą realizowane zajęcia.

Celem szkolenia jest uwrażliwienie na kwestie dostępności i projektowania uniwersalnego, podniesienie praktycznej wiedzy w zakresie projektowania uniwersalnego oraz przygotowanie do wdrażania w programach studiów elementów projektowania uniwersalnego.

Biuro Obsługi Projektów UWr
ul. Kręta 1, 50-237 Wrocław
tel. +48 71 324 60 25