Strona używa plików cookies więcej

Academic English dla kadry dydaktycznej

Brak rekrutacji

Rekrutacja na zajęcia Academic English dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się zgonie z harmonogramem projektu dwukrotnie. 

Zajęcia Academic English mają na celu rozwój umiejętności komunikacyjnych uwzględniających proces dydaktyczny, zwiększenie swobody językowej, płynnej komunikacji w języku angielskim także w sytuacjach nieformalnych.

Każdy uczestnik bierze w 50 godz. zajęć grupowych (grupy ośmioosobowe) oraz 20 godz. zajęć indywidualnych (1 godz.= 45 minut). Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2×45 minut.

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie www.

WYNIKI REKRUTACJI NA II EDYCJĘ ACADEMIC ENGLISH

tutaj Wyniki rekrutacji na kurs Academic English

Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w kursie zapraszamy na test poziomujący, dzięki któremu przyporządkujemy Państwa do odpowiedniej grupy. Test trwa około 2 godzin. Udział jest obowiązkowy. Jeśli posiadają Państwo certyfikat językowy prosimy o kontakt. Test odbędzie się w Gmachu Głównym, w sali Klubu UWr.

Proszę wybrać jeden z poniższych terminów i wysłać maila na adres aezpu1@uwr.edu.pl:

7.02.2020, piątek               godz. 13.30 – 15.30

10.02.2020, poniedziałek    godz. 10.00 – 12.00

11.02.2020, wtorek            godz. 12.00 – 14.00

12.02.2020, środa              godz. 13.30 – 15.30

Na test należy przynieść ze sobą oryginał formularza rekrutacyjnego (o ile nie dostarczali go Państwo w wersji papierowej na etapie rekrutacji), a także załączone do maila dokumenty: deklarację uczestnictwa oraz oświadczenia, które należy wypełnić techniką komputerową, wydrukować i podpisać.

W przypadku niedostarczenia dokumentów w terminie zostaną Państwo skreśleni z listy (ostateczny termin upływa 14.02. o godz. 11.00).

zgoda na przetwarzanie danych

formularz danych nauczyciele

oświadczenie uczestnika projektu

Regulamin-rekrutacji-pracownikow

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022″, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe zarządzanie szkół wyższych.