Strona używa plików cookies więcej

Stosowanie przepisów RODO na UWr

UWAGA! ! ! ZMIANA  MIEJSCA  SZKOLENIA  !!!

Wyniki rekrutacji:

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie RODO

Osoby, które zostały zakwalifikowane do wzięcia udziału w szkoleniu otrzymają szczegóły w mailu, w tym możliwość wyboru terminu.

Szkolenie odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej ul. Joliot-Curie 12, sala nr 3. Uczestnicy mogą skorzystać z parkingu Campusu: wjazd na parking Campusu od ulicy Macieja Strubicza (boczna ul. Szczytnickiej) na hasło „szkolenie RODO”.

Podczas szkolenia zapewniony będzie słodki poczęstunek w przerwie oraz lunch.

Tematyka szkolenia:

  • czym są dane osobowe?
  • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, system prawa po 25 maja 2018r.,
  • jak zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym?
  • najważniejsze procedury wewnętrzne związane z systemem ochrony danych osobowych:
  • odpowiedzialność za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych w przepisach RODO.

Planowane w 4 grupach szkoleniowych po 100 osób.

Terminy:

22.06, 23.06.2022 (DO WYBORU, decyduje kolejność zgłoszeń) godz. 9.00-14.30

27.06, 28.06.2022 (DO WYBORU, grupy zamknięte) godz. 8.30-15.00

Kryteria rekrutacji:

  1. Kryterium kwalifikujące (spełnia/ nie spełnia): Czy kandydat jest pracownikiem kadry kierowniczej i zarządzającej lub pracownikiem administracyjnym UWr?
  2. Kryterium punktowe: Czy w pracy na Uniwersytecie ma Pan/Pani do czynienia z danymi osobowymi? TAK = 1 pkt /NIE= 0 pkt.

W razie przyznania kandydatom jednakowej liczby punktów przy ustalaniu listy uczestników będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej po 07.06.2022.

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do wzięcia udziału w szkoleniu otrzymają szczegóły w mailu, w tym możliwość wyboru terminu.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022″, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe zarządzanie szkół wyższych.

logo POWER i UE