Strona używa plików cookies więcej

Zarządzanie własnością intelektualną i komercjalizacją

„Zarządzanie własnością intelektualną i komercjalizacją” SZKOLENIE ONLINE

Wyniki rekrutacji:

Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na szkolenie Zarządzanie własnością intelektualną i komercjalizacją

Osoby, które zostały zakwalifikowane do wzięcia udziału w szkoleniu otrzymają szczegóły w mailu, w tym możliwość wyboru terminu.

Tematyka szkolenia:

  • własność intelektualna, prawo autorskie i prawa pokrewne,
  • czym jest utwór, czym jest wynalazek,
  • konieczność ochrony innowacyjnych rozwiązań,
  • strategia zarządzania własnością intelektualną na UWr,
  • komercjalizacja bezpośrednia i pośrednia,
  • prawo własności intelektualnej a projekty badawcze,
  • wsparcie w zakresie ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji.

Planowane w 4 grupach szkoleniowych po 25 osób

Pierwsze terminy: 7.06.2022, 9.06.2022 (DO WYBORU, decyduje kolejność zgłoszeń)

Szkolenie odbędzie się na platformie Teams w godzinach od 8.00 do 16.00.

Kryteria rekrutacji:

  1. kryterium kwalifikujące (spełnia/ nie spełnia): Czy kandydat jest pracownikiem kadry kierowniczej i zarządzającej lub pracownikiem administracyjnym UWr?
  2. kryterium punktowe: czy w pracy na uniwersytecie ma Pan/Pani do czynienia przynajmniej jednym z zagadnień: własnością intelektualną, prawem autorskim, komercjalizacją badań?  TAK = 1 pkt /NIE= 0 pkt.

W razie przyznania kandydatom jednakowej liczby punktów przy ustalaniu listy uczestników będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji: Regulamin rekrutacji pracowników ZPU1 maj 2022.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022″, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe zarządzanie szkół wyższych.

logo POWER i UE