Strona używa plików cookies więcej

Szkoła orłów

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU DO PROJEKTU SZKOŁA ORŁÓW

Lista ogłoszenie wyników naboru do projektu Szkoła Orłów

TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU „SZKOŁA ORŁÓW”

O PROJEKCIE:

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Szkoła Orłów – edycja 2019”, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

JAKI JEST CEL PROJEKTU?

Celem Projektu jest stworzenie ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu oraz wsparcie stypendialne.

CO OFERUJEMY W RAMACH PROJEKTU?

  • Student/ka zakwalifikowany/na do udziału w projekcie otrzymuje: wsparcie stypendialne przez okres maksymalnie 27 miesięcy w kwocie 1370,70 zł brutto miesięcznie. Stypendium będzie wypłacane przez maksymalnie 9 miesięcy w roku akademickim, począwszy od roku 2019/2020.
  • Wsparcie nauczyciela akademickiego (tutora) przez cały okres udziału w Projekcie, w łącznym wymiarze 100 godzin.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ WSPARCIE?

W ramach trwającego – I naboru, o udział w projekcie mogą starać się studenci/tki kształcący/ce się na kierunkach w ramach: nauk humanistycznych, nauk ścisłych, nauk społecznych i nauk przyrodniczych, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są studentami I roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
  • rozpoczęli studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce;
  • są laureatami/kami olimpiady przedmiotowej stopnia centralnego o zasięgu krajowym, wymienionej w Uchwale nr 42/2018 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego, z dnia 25 kwietnia 2018 r. i/lub olimpiady międzynarodowej, związanej tematycznie z kierunkiem podjętych studiów.

logotypu projektu

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji w projekcie o charakterze koncepcyjnym pt. „szkoła orłów”

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 Umowa udziału w projekcie- wzór

… I UCZESTNICTWA:

Umowa udziału w projekcie

Załącznik nr 1 do Umowy – Oświadczenie Uczestnika Projektu

Załącznik nr 2 a – OSOBA BIERNA ZAWODOWO (Początek)

Załącznik nr 2 b – OSOBA PRACUJĄCA (Początek)

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY REKRUTACYJNE?

Wydział Matematyki i Informatyki

Miejsce składania dokumentów:  Sekretariat Instytutu Informatyki pok. 232 lub 234.

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Miejsce składania dokumentów: Dziekanat  studiów stacjonarnych WNHP ul. Szewska 48

Dodatkowe informacje: Dokumenty przyjmuje Pani Małgorzata Foglińska .

Wydział Filologiczny

Miejsce składania dokumentów: Dziekanat Wydziału Filologicznego pl. bp. Nankiera 15 b, p. 13,

Dodatkowe informacje: Dokumenty należy składać w godzinach konsultacji dr hab. Bogumiły Staniów prof. UWr, prodziekan ds. dydaktyki, oraz w godzinach konsultacji dr. hab. Igora Borkowskiego prof. UWr, prodziekana ds. studiów niestacjonarnych – docelowo adresowane do dr hab. Igor Borkowski prof. UWr.

Wydział Nauk Biologicznych

Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych UWr