Strona używa plików cookies więcej

Kurs j. angielskiego dla nienauczycieli

Rekrutacja na drugą edycję kursu z j. angielskiego dla pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących nauczycielami akademickimi. Uczestnikami kursu może być personel ogólnouczelniany i wydziałowy, zajmujący się projektami finansowanymi ze środków zagranicznych oraz kadra obsługująca zagranicznych studentów i wykładowców. Komisja rekrutacyjna, na podstawie złożonych w terminie zgłoszeń, ocenia uzasadnienie potrzeby wzięcia udziału w kursie oraz przydatność kursu w kontekście zakresu obowiązków pracownika.

Oferujemy Państwu szkolenie dwusemestralne, druga z trzech edycji odbędzie się w terminie III.2020-II.2021 dla 50 osób.

Każdy uczestnik weźmie udział w 200 godz. zajęć grupowych (grupy dziesięcioosobowe).

Zajęcia dwa razy w tygodniu po 135 minut (czyli 6 x 45 minut/tydzień) w godzinach pracy.

Zajęcia poprowadzą doświadczeni lektorzy Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego UWr.

WYNIKI REKRUTACJI NA II EDYCJĘ KURSU J. ANGIELSKIEGO DLA NIENAUCZYCIELI

tutaj Wyniki rekrutacji na kurs angielskiego dla nienauczycieli

Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w kursie zapraszamy na test poziomujący, dzięki któremu przyporządkujemy Państwa do odpowiedniej grupy. Test trwa około 2 godzin. Udział jest obowiązkowy. Jeśli posiadają Państwo certyfikat językowy prosimy o kontakt. Test odbędzie się w Gmachu Głównym, w sali Klubu UWr.

Proszę wybrać jeden z poniższych terminów i wysłać maila na adres admzpu1@uwr.edu.pl:

7.02.2020, piątek               godz. 13.30 – 15.30

10.02.2020, poniedziałek    godz. 10.00 – 12.00

11.02.2020, wtorek            godz. 12.00 – 14.00

12.02.2020, środa              godz. 13.30 – 15.30

Na test należy przynieść ze sobą oryginał formularza rekrutacyjnego (o ile nie dostarczali go Państwo w wersji papierowej na etapie rekrutacji), a także załączone do maila dokumenty: deklarację uczestnictwa oraz oświadczenia, które należy wypełnić techniką komputerową, wydrukować i podpisać.

formularz danych nienauczyciele

oświadczenie uczestnika projektu

zgoda na przetwarzanie danych

W przypadku niedostarczenia dokumentów w terminie zostaną Państwo skreśleni z listy (ostateczny termin upływa 14.02. o godz. 11.00).

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji:

Regulamin rekrutacji pracownikow

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022″, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III, Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe zarządzanie szkół wyższych.