Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci

Przepisy regulujące funkcjonowanie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

I. Przepisy regulujące funkcjonowanie studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim:

1. Warunki funkcjonowania studiów doktoranckich określone przez:

 • Ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz., 1669)
 • Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668)
 • Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842, z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2017 r., poz. 1696)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 256)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1818)
 • Zarządzenie nr 20/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 09 marca 2016 r. w sprawie obowiązkowego lektoratu języka polskiego dla cudzoziemców odbywających studia oraz studia doktoranckie w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 94/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Uchwałę nr 123/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia planów i programów kształcenia na studiach doktoranckich
 • Uchwała nr 23/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia planów i programów kształcenia na studiach doktoranckich
 • Zarządzenie nr 31/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad projektowania, przyjmowania i uruchamiania programów kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie nr 101/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Zarządzenie nr 104/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 września 2015 r. wprowadzające zmiany do zarządzenia nr 101/2015 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Zasad organizacji procesu dydaktycznego w Uniwersytecie Wrocławskim

2. Regulamin studiów doktoranckich określony przez:

 • Uchwałę nr 61/2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim
 • Uchwałę nr 118/2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulamin studiów doktoranckich

3. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich określony przez:

OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

4. Regulamin przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim określony przez:

OBWIESZCZENIE Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim

5. Opłaty

 • Zarządzenie nr 28/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 oraz dla cykli, które rozpoczęły się  w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2018/2019
 • Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 94/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Uchwała nr 85/2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim.
 • Uchwała Nr 87_2018 Senatu UWr z dnia 2018-09-26 zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim

6. Inne

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2468)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. z 2018 r., poz. 1837)

II. Przepis regulujący warunki rekrutacji na studia doktoranckie

Uchwała nr 36/2018 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019

Dodane przez: Marzena Leszczyńska

19 Gru 2018

ostatnia modyfikacja: 28 Lut 2019