Strona używa plików cookies więcej

Wynajem i sprzedaż

Przetarg ustny nieograniczony (LICYTACJA) – budynek ul. Szajnochy 7-9 i ul. Szajnochy 10

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (LICYTACJA) NA SPRZEDAŻ

prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki gruntu nr 31 i 32, AM 24, obręb Stare Miasto, o pow. 0,2603 ha, położonej we Wrocławiu przy ul. Szajnochy 7-9 i ul. Szajnochy 10, zabudowanej dwoma budynkami: budynkiem położonym przy ul. Szajnochy 7-9 o powierzchni zabudowy 1243 m2 i budynkiem położonym przy ul. Szajnochy 10 o powierzchni zabudowy 1174 m2, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00057997/9 (zwanej dalej: „Nieruchomością”).

1. Dane dotyczące Nieruchomości

W dziale I księgi wieczystej nr WR1K/00057997/9 ujawniona jest zabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie jako działki gruntu nr 31 i 32,

AM 24, obręb Stare Miasto, o pow. 0,2603 ha, położone we Wrocławiu przy ul. Szajnochy 7-9 i ul. Szajnochy 10.

W dziale II księgi wieczystej nr WR1K/00057997/9 wpisany jest Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu jako właściciel Nieruchomości.

W dziale III księgi wieczystej nr WR1K/00057997/9 wpisane jest prawo pierwokupu  na rzecz Gminy Wrocław.

W dziale IV księgi wieczystej nr WR1K/00057997/9 brak jest wpisów.

Budynek położony przy ul. Szajnochy 7-9 wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A/2372/420/W.m.

Budynek położony przy ul. Szajnochy 10 wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A/2792/191.

2. Przeznaczenie Nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr X/202/03 Rady Miejskiej Wrocławia z 12 czerwca 2003 roku, teren na którym położona jest Nieruchomość oznaczony jest symbolem 19UC – tereny przeznaczone pod usługi centrotwórcze z przeznaczeniem uzupełniającym pod funkcję mieszkaniową oraz usługi o wysokim standardzie.

3. Korzystanie przez Uniwersytet Wrocławski po dacie zawarcia umowy przenoszącej własność Nieruchomości, z części Nieruchomości obejmującej działkę nr 31, zabudowanej budynkiem położonym przy ulicy Karola Szajnochy 7-9

W okresie od daty zawarcia umowy przenoszącej własność Nieruchomości do dnia 31 grudnia 2020 r. Uniwersytet Wrocławski korzystać będzie z części Nieruchomości obejmującej działkę nr 31, zabudowaną budynkiem położonym przy ulicy Karola Szajnochy 7-9, na zasadach  użyczenia.

4. Walory Nieruchomości

Nieruchomość składa się z dwóch działek, zabudowanych dwoma budynkami:
budynkiem dawnej Miejskiej Kasy Oszczędności i Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu,oraz Pałacem Wallenberg-Pachały.

Gmach Miejskiej Kasy Oszczędnościowej i Biblioteki Miejskiej, położony przy ulicy Karola Szajnochy 7-9, oddany został do użytku w 1891 roku. Od początku służył on działalności tych dwóch, jakże różnych, instytucji i na ich potrzeby został zaprojektowany.
Parter zajmowały sale operacyjne, skarbiec i pomieszczenia administracyjne, piętra zaś zbudowano z myślą o bibliotece. Nowoczesna inwestycja, w całości sfinansowana przez kasę miejską, od początku swojego istnienia przydawała blasku i prestiżu miastu. Budynek, zaprojektowany przez Richarda Pluddemanna, do dziś zadziwia mnogością nowatorskich rozwiązań.

Prestiżowa siedziba rodu Wallenberg-Pachały, mieszcząca się przy ulicy Karola Szajnochy 10, to klasycystyczny pałac, dzieło autorskie Karla Gottharda Langhansa. Pałac, zbudowany w latach 1785-87, reprezentuje wyjątkowy dla architektury Wrocławia typ rezydencji,  w której wzajemnie przeplatają się motywy angielskiego palladianizmu, widoczne w konstrukcji elewacji oraz wzory francuskie, wykorzystane przy projektowaniu wnętrz. Budynek pełnił funkcję zarówno mieszkalną, jak i usługową.

Obydwa budynki znajdują się w doskonałej lokalizacji, w centrum Starego Miasta, przy dogodnym komunikacyjnie trakcie miejskim (ul. Kazimierza Wielkiego). Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią kamienice wrocławskiego Rynku (kilkadziesiąt metrów od Placu Solnego).

5. Cena wywoławcza, wadium, minimalne postąpienie

CENA WYWOŁAWCZA: 28 000 000 zł (dwadzieścia osiem milionów złotych)

WADIUM: 600 000 zł (sześćset tysięcy złotych)

MINIMALNE POSTĄPIENIE: 100 000 zł (sto tysięcy złotych)

6. Czas i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 04 września 2018 r. o godz. 10.00 w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego, położonym we Wrocławiu przy pl. Uniwersyteckim 1, pokój nr 49.

7.1. Warunki przystąpienia do przetargu

  • wpłacenie wadium w wysokości 600 000 zł (sześćset tysięcy złotych) na rachunek bankowy Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu:

Bank Zachodni WBK S.A. IV O/ Wrocław,
Nr 12 1090 2503 0000 0001 1257 6100, 
z dopiskiem: „Szajnochy 7-9, 10 – Wadium”, do dnia 31.08.2018 r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany powyżej rachunek bankowy,

7.2. złożenie zgłoszenia udziału w przetargu w terminie do dnia 03.09.2018 r. do godz.14.00, w Dziale Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Wrocławskiego, 50-137 Wrocław, ul. Kuźnicza 34, na formularzu załączonym do regulaminu udostępnionym na stronie internetowej www.uni.wroc.pl,

7.3. zapoznanie się przez uczestnika przetargu, przed przystąpieniem do przetargu, z dokumentami udostępnionymi na stronie internetowej www.uni.wroc.pl, Regulaminem sprzedaży, Formularzem zgłoszenia, oraz z informacjami dotyczącymi Nieruchomości.

8. Zapłata ceny, przepadek wadium

  • Uczestnik który wygrał przetarg na sprzedaż Nieruchomości zobowiązany jest zapłacić całą wylicytowaną cenę Nieruchomości + VAT jeśli będzie wymagany,
    po uwzględnieniu zaliczki, najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy sprzedaży przenoszącej własność Nieruchomości.
  • Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazane konto bankowe Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • W przypadku uchylenia się przez uczestnika który wygrał przetarg na sprzedaż Nieruchomości, od zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży lub umowy przenoszącej własność Nieruchomości, wadium ulega przepadkowi na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • Koszty notarialne i wieczysto-księgowe oraz obciążenia publiczno-prawne związane z nabyciem Nieruchomości ponosi nabywca Nieruchomości.

9. Zawarcie umowy przenoszącej własność Nieruchomości

Umowa przenosząca własność Nieruchomości zawarta będzie po uzyskaniu zgody wymaganej art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.)  oraz  przepisami ustawy  z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 z późn. zm.), po zapłacie przez nabywcę Nieruchomości całej wylicytowanej ceny sprzedaży Nieruchomości, i w przypadku niewykonania przez Prezydenta Wrocławia prawa pierwokupu przysługującego Gminie Wrocław na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t.  Dz. U. z2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

10. Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ul. Kuźnicza 34, tel. +48 71 3752277.

11. Zmiana warunków przetargu, odwołanie przetargu

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu lub odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Dodane przez: Iwona Hendrychowska

30 Kwi 2018

ostatnia modyfikacja: 31 Lip 2018