Strona używa plików cookies więcej

Celom odpowiadają konkretne zmiany, które przewidujemy w kilku, powiązanych obszarach.

Wsparcie rozwoju kadry Uniwersytetu

Żaden program reform nie powiedzie się, jeśli nie zadbamy o wyraźne, mające wymiar celu strategicznego, wsparcie wszystkich osób angażujących się w podnoszenie jakości badań, dydaktyki, relacji z otoczeniem. Wszyscy, którzy zaangażują się w poprawę międzynarodowej pozycji Uniwersytetu w obszarze badań i dydaktyki, oraz ci, którzy w zakresie działań administracyjnych aktywnie i twórczo wspierają Uniwersytet, muszą odczuć wzrost swoich dochodów. Przewidziane na ten cel środki mają charakter nagród i okresowych zwiększeń wynagrodzeń, stymulując do działań na rzecz utrwalania kultury jakości na Uniwersytecie. Dla odciążenia pracowników angażujących się w najwyższej jakości, międzynarodowe badania, dokumentowane publikacjami i zwycięstwami w konkursach grantowych, przewidziano daleko idące, choć rozłożone w czasie, redukowanie pensów. Najszybciej odczują je ci wszyscy, których pensa są dziś najwyższe. Zmiany będą jednak dotyczyć wszystkich aktywnych pracowników naukowo-dydaktycznych, bez wyjątku. Rozwinięty będzie system szkoleń zarówno kadry zarządczej (dziekani, prodziekani, dyrektorzy), jak i nauczycieli akademickich. Naszym celem jest wykorzystać ocenę okresową dla rozwoju pracownika, jego dyscypliny i jednostki. Stąd powinna ona mieć charakter doradczy, określać miejsce pracownika w gronie jego dyscyplinarnych koleżanek i kolegów. W ostateczności – zachęcać do wybrania innych ścieżek kariery i konsekwentnie wspierać przejście do innych dziedzin pracy zawodowej.

Wsparcie badań naukowych

Wielość uprawianych na naszej Uczelni dyscyplin daje nam wyjątkową szansę na prowadzenie szerokich, interdyscyplinarnych badań. Efekt synergii owocuje unikatowymi, indywidualnymi kierunkami badań opisanymi powyżej. Dla dużej grupy związanych z nimi badaczy utworzono możliwość priorytetowego aplikowania o „grant na grant”, czyli uniwersyteckie finansowe wsparcie badań poprzedzających aplikację o zewnętrzne granty. Uruchomiony zostanie też program finansowania krótkich pobytów zagranicznych w celu nawiązania lub wzmocnienia współpracy. Przewidzieliśmy środki zarówno na specjalne stypendia, jak i na pokrycie redukcji obciążeń dydaktycznych dla pracowników prowadzących wysokiej jakości badania w ramach POB.

Znaczne środki zdecydowaliśmy się przeznaczyć na budowę fundamentów dalszego rozwoju badań na UWr. Zreformowany zostanie system wsparcia dla składających aplikacje i realizujących projekty. Chcielibyśmy, by z dotychczas pasywnego, stał się on aktywnym, wychodząc naprzeciw potrzebom grantobiorców, zwłaszcza wspierając tych, którzy będą ubiegać się o dofinansowanie badań poza granicami naszego kraju lub rozpoczynać będą swoją przygodę z aplikowaniem o wsparcie. Dużą wagę przywiązujemy zwłaszcza do programu finansowania przyjazdów badaczy z zagranicy. Goście będą prowadzić seminaria dla badaczy z Uniwersytetu, z którymi chcieliby podjąć lub zacieśnić współpracę, oraz dla studentów i doktorantów. Przyczyni się to do ożywiania kontaktów międzynarodowych, ale przede wszystkim wprowadzi w krąg światowego dyskursu naukowego szerszą niż dotąd grupę członków naszej wspólnoty. Wiemy, że niezbędne jest wyposażenie Uczelni w odpowiednie zaplecze sprzętowe (nauki eksperymentalne) i dostęp dla wszystkich do najświeższej, najwyższej jakości informacji naukowej (nauki humanistyczne, społeczne). Celowi temu służyć mają znaczne nakłady finansowe, a także szeroka współpraca środowiskowa oraz integracja informacji o zasobach aparaturowych i bibliotecznych wszystkich wrocławskich uczelni wyższych.

POB-y mają rozszerzyć na UWr liczbę i zakres obszarów wiedzy mocno związanych z międzynarodowym światem naukowym. Ale byliśmy też przekonani, że dalszy postęp w ramach priorytetowych obszarów badawczych nie będzie możliwy bez rozwoju dyscyplin dziś słabiej widocznych w światowej nauce. Dlatego powołane zostaną Inkubatory Doskonałości Naukowej. Będą one skierowane do zespołów o dużym potencjale rozwoju, działających przede wszystkim w dyscyplinach o mniejszej efektywności badań. Powinny one mieć charakter interdyscyplinarny, wspierając współpracę POB-ów z dyscyplinami dotąd słabiej zaangażowanymi w ich rozwój. Zespoły młodych pracowników o zauważalnym międzynarodowo dorobku naukowym, pod kierunkiem doświadczonego badacza, otrzymają wysokie środki na badania i międzynarodową aktywność organizacyjną. Zasadniczym celem powołania Inkubatorów jest wsparcie badaczy i dyscyplin mających wprawdzie mniejszy dorobek międzynarodowy, ale gotowych inwestować w swój dalszy rozwój.

Ponadto we wszystkich zakresach wsparcia dla POB będą mogli brać udział – na zasadach określonych w konkursach – także badacze podejmujący z sukcesem wyzwania naukowe na innych polach. Wszyscy badacze będą mogli także skorzystać z systemu premii finansowych dla badaczy rozwijających się i osiągających sukcesy w zakresie publikacji i aplikowania o środki zewnętrzne. Także wszyscy, którzy spełnią warunki aktywności naukowej będą mieli prawo ubiegać się o przewidziane w projekcie zniżki pensum. Mamy nadzieję stworzyć warunki do skupienia się wszystkich badaczy w większym stopniu na rozwoju naukowym i przełamania nierównomierności zaawansowania badań w różnych dyscyplinach UWr. Program „Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza” jest szansą dla wszystkich.

Nowa dydaktyka

Wszystkim tym działaniom musi towarzyszyć modernizacja procesu dydaktycznego tak, by studenci UWr uczyli się od nas najnowszej światowej wiedzy. Służyć temu mają: powstanie jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich związanych z POB-ami; rozwijanie kształcenia metodą tutoringu, stałe zwiększanie kompetencji dydaktycznych kadry; zwiększenie liczby kursów anglojęzycznych w programach studiów w celu integracji studentów polskich i zagranicznych; silniejsze powiązanie kształcenia w Szkole Doktorskiej z udziałem w międzynarodowych badaniach, wsparte uniwersyteckimi grantami kierowanie doktorantów do najlepszych ośrodków naukowych na staże i konferencje. Przewidywane jest utworzenie specjalnego centrum koordynującego rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich. Wreszcie, zarezerwowano środki na specjalną pulę nagród dla wybitnych dydaktyków. Dla stworzenia możliwości rozwijania silniejszych relacji między studentami a prowadzącymi zajęcia będziemy dążyć do stopniowego zmniejszania obligatoryjnej liczebności grup na kierunkach powiązanych z POB lub dyscyplinami mającymi udokumentowaną, najwyższą kategorię jakości badań (A lub A+). Działania te muszą być jednak skorelowane z przewidywanymi przez MNiSW wartościami wskaźnika liczby studentów na pracownika na całej uczelni.

Współpraca z otoczeniem

Piętą achillesową naszych działań na rzecz otoczenia społecznego jest ich rozproszenie, brak systemowego wsparcia i poszukiwania nowych ścieżek współpracy. Chcielibyśmy ułatwić obu stronom docieranie do siebie, wesprzeć tych, którzy stosowne działania już podejmują. Z jednej strony nieodzowne jest podpisanie na poziomie całego Uniwersytetu porozumień z głównymi podmiotami ekonomicznymi zaangażowanymi od lat w różne formy współpracy z nami. Dzięki temu współdziałanie zostałoby ustabilizowane, zyskało pełniejsze wsparcie administracji uczelnianej. Otwarcie się na współpracę z Uniwersytetem swój wyraz powinno znaleźć w odpowiednim docenieniu najbardziej zaangażowanych osób. Wreszcie, zintensyfikować i nadać charakter systematyczny należy kontaktom z naszymi absolwentami. Ich wsparcie to nasz kapitał, o który należy dbać w sposób kompleksowy. Odrębnym zagadnieniem jest zapewnienie rozwoju jednostce Uniwersytetu odpowiedzialnej za komercjalizację wyników badań naukowych, wspieranie aktywności gospodarczej powiązanej z prowadzonymi przez nas badaniami. Zwiększenie zakresu funkcjonowania tej jednostki jest jednym z priorytetów programu. Ale w tym zakresie celem ma być przede wszystkim wyjście naprzeciw samym zainteresowanym – badaczom i potencjalnym kontrahentom.

Modernizacja zarządzania i polityki kadrowej

Wszyscy wiemy, że obecnie barierą naszego rozwoju jest system zarządzania UWr. Dlatego zaplanowaliśmy gruntowną jego zmianę. Nasze priorytety dotyczą przede wszystkim zmian systemowych. Modernizacja całej struktury administracji, skoncentrowanie jej kształtu i działań na strategicznych celach Uczelni da nam szansę na przyśpieszenie i wzmocnienie jakości szeregu procesów niezbędnych dla właściwej obsługi badań i dydaktyki. Dlatego będziemy dążyć do podporządkowania bieżących działań zarządczych celom strategicznym, transparentności i przewidywalności przebiegu procesów administracyjnych. Istotne jest też, by działania administracji wspierały na wszystkich poziomach umiędzynarodowienia uczelni, w tym zapewniały odpowiedni stopień obsługi pracowników, gości i studentów spoza Polski na wszystkich szczeblach organizacji. Chcemy wreszcie zwiększyć profesjonalizację kadry zarządczej, dać dziekanom i dyrektorom dostęp do szkoleń z zakresu ich obowiązków administracyjnych. Ale jednocześnie zachęcać poprzez okresowe oceny do aktywności w zakresie działań na rzecz strategicznych celów uczelni.

Ważnym elementem zmian będzie nowe podejście do zarządzania kadrami UWr. Profesjonalizacja kadry administracyjnej musi iść w parze z argumentami finansowymi, które skłonią pracowników do wykorzystywania ich inicjatywy w realizacji celów strategicznych UWr. Rekrutacja kadry naukowej nie może być nastawiona na reprodukcję etatów w strukturze dydaktycznej, lecz musi mieć uzasadnienie w celach strategicznych uczelni. Dlatego jej przebieg będzie zgodny z zasadami Europejskiej Karty Naukowca. Kadrę uczelni muszą zasilać wyłącznie badacze prowadzący najwyższej jakości badania.

Autorem tekstu jest prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych