Strona używa plików cookies więcej

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego jest jak rozkład jazdy tramwajów, albo grafik w pracy. To harmonogram z głównymi datami – datą rozpoczęcia i zakończenia roku akademickiego.  Nie wiesz, kiedy w roku akademickim zaczyna się sesja, kiedy są dni rektorskie, a kiedy inauguracja? Sprawdzisz to w organizacji roku akademickiego. Organizacja roku akademickiego w wyjątkowych przypadkach może zostać zmieniona – dowiesz się o tym z komunikatu rektora.

Organizację roku akademickiego znajdziesz tutaj.

Dziekanat

Dziekanat to biuro, w którym załatwisz swoje sprawy studenckie. Numer telefonu do dziekanatu warto mieć zawsze pod ręką, na przykład w swoim telefonie.

Sprawy studenckie prowadzone w dziekanacie:

-wystawianie zaświadczeń studenckich,

-wydawanie indeksów, legitymacji, książeczek zdrowia i dyplomów,

-zaliczanie indeksów i kart osiągnięć studenta,

-semestralne obliczanie średnich ocen
-prowadzenie teczek osobowych studentów,

-organizacja grup studenckich i seminaryjnych,

-przygotowanie praktyk.

UWAGA! Wyjątkiem na UWr jest Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – jeśli jesteś studentem tego wydziału, swoje studenckie sprawy załatwisz w BOSIE, czyli w Biurze Obsługi Studenta, szczegółowe informacje i kontakt do BOS-u znajdziesz na stronie www.prawo.uni.wroc.pl

Dziekanaty pozostałych wydziałów:

Wydział Biotechnologii
ul. F. Joliot-Curie 14a
50-383 Wrocław

Wydział Chemii
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław

Wydział Filologiczny
pl. Biskupa Nankiera 15b
50-140 Wrocław

Wydział Fizyki i Astronomii
pl. M. Borna 9
50-204 Wrocław

Wydział Matematyki i Informatyki
F. Joliot-Curie 15
50-383 Wrocław

Wydział Nauk Biologicznych
ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
ul. Szewska 48
50-139 Wrocław

Wydział Nauk Społecznych
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Cybulskiego 30
50-205 Wrocław

Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych (MSI)
ul. Biskupa Nankiera 15b
50-140 Wrocław

Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska (MSOS)
ul. S. Przybyszewskiego 63/77
51-148 Wrocław

Inne dane kontaktowe na wydziały znajdziesz na: www.uni.wroc.pl/wydzialy

Akademiki

Ołówek, Kredka, Dwudziestolatka, Parawanowiec, Słowianka to pięć naszych domów studenckich ulokowanych w okolicach placu Grunwaldzkiego. Nabór do akademików dla studentów pierwszorocznych odbywa się w lipcu, zaraz po rekrutacji na studia.
Rejestracja do akademików.

Informacji o domach studenckich udziela Dział Spraw Studenckich pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 127) 50-137 Wrocław tel. +48 71 343 06 18 e-mail: sprawystudenckie@uwr.edu.pl

Języki obce

Podczas studiów musisz uczęszczać na lektoraty. W ofercie naszego Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych do wyboru zajęcia z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, portugalskiego.

Przed rozpoczęciem roku akademickiego musisz napisać test kwalifikacyjny z wybranego języka przynajmniej na poziomie B1. Zapisy na testy. Podczas studiów będziesz zobligowany do osiągnięcia poziomu B2 II biegłości językowej.

Informacji dotyczących lektoratów udziela Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, ul. Bp. Nankiera 2/3, tel. +48 71 375 27 45, 71 375 26 98.

Więcej na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

WF

Jako student UWr będziesz brał udział w zajęciach wychowania fizycznego. Wymiar godzin oraz termin zaliczenia zajęć wf znajdziesz w swoim programie studiów. Zapisy odbywają się wyłącznie na stronie zapisy.uni.wroc.pl przed rozpoczęciem semestru.

Zajęcia możesz zaliczyć także jako zawodnik sekcji sportowych UWr, skierowanych do studentów z wyróżniającymi się umiejętnościami sportowymi. Uczestnicy sekcji wybierani są przez ich instruktorów. Więcej informacji znajdziesz na stronie sekcji sportowych UWr.

Za zapisy i organizację zajęć WF odpowiada Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Przesmyckiego 10, pok. B, tel. +48 71 375 62 62, e-mail: ucwfis@uwr.edu.pl

Praktyki

Podczas studiów możesz rozpocząć karierę zawodową. Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego na swojej stronie zamieszcza oferty pracy, praktyk i staży, organizuje spotkania z pracodawcami, program mentoringowy oraz program 4 kroki do kariery.

Pracownicy Biura Karier pomagają również opracować indywidualną ścieżkę kariery i Indywidualny Plan Działania (IPD). Doradzają, jakie wybrać studia II stopnia i jak określić swoje szanse na rynku pracy. Jeśli już szukasz pracy i rozsyłasz CV do firm, Biuro Karier skonsultuje Twoje CV, tak by było ono jak najbardziej profesjonalne.

Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego mieści się przy ul. Kuźniczej 49 A, tel. + 48 71 375 21 31, + 48 71 375 21 3 e-mail: biurokarier@uwr.edu.pl.

Więcej na stronie Biura Karier.

Zapraszamy też na fb Biura Karier

Masz prawo do otrzymywania pomocy materialnej bez względu na to, czy studiujesz na studiach stacjonarnych czy niestacjonarnych. Na Uniwersytecie Wrocławskim istnieją różne formy takiej pomocy, niektóre uzależnione są od wyników w nauce, a niektóre od sytuacji finansowej rodziny studenta. Wysokość stypendium i próg dochodowy, od którego zależy kwota stypendium, określane są co roku w zarządzeniu rektora. Poniżej podajemy kwoty obowiązujące w roku akademickim 2019/2020.

Stypendium socjalne możesz otrzymać, jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej. Przysługuje Ci ono, jeśli średnia wysokość dochodu netto przypadająca na jednego członka rodziny nie przekracza określonej kwoty (ok. 1.050 zł). Wysokość stypendium waha się od 400 do 600 zł miesięcznie. Studenci studiów stacjonarnych mogą otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki. Wysokość stypendium waha się od 770 do 1.070 zł miesięcznie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych możesz otrzymać, jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez organ właściwy do wydawania takich orzeczeń. W zależności od stopnia niepełnosprawności otrzymasz od ok. 320 do 570 zł miesięcznie bez względu na wysokość dochodu.

Zapomoga jest to jednorazowe świadczenie pieniężne, o które możesz się ubiegać, jeżeli znajdziesz się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Wysokość zapomogi waha się od ok. 300 do 1500 zł.

Stypendium rektora dla  studentów przysługuje Ci, jeśli uzyskałeś wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, lub artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. O takie stypendium może ubiegać się także student I roku studiów, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty albo medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. Takie stypendium wynosi 620 zł miesięcznie.

Wszystkie świadczenia  przyznawane są na wniosek studenta. Oprócz nich najlepsi studenci mogą otrzymywać także stypendia ministra za wybitne znaczące osiągnięcia (przyznawane na wniosek  rektora).

Ww. świadczenia  finansowane są z budżetu państwa ze środków przyznawanych uczelni w ramach funduszu stypendialnego.

Więcej informacji: wsparcie dla studentów.

Dział Spraw Studenckich pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 127) 50-137 Wrocław tel. +48 71 375 27 17 e-mail: sprawystudenckie@uwr.edu.pl

Studenci z niepełnosprawnościami

Jeśli jesteś studentem z niepełnosprawnością, możesz liczyć na różne formy pomocy. Od wypożyczalni specjalistycznego sprzętu dla niepełnosprawnych studentów po uczestniczenie w zajęciach na specjalnych warunkach i indywidualne formy i terminy zaliczeń.

Studentami z niepełnosprawnością zajmuje się Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością ul. Kuźnicza 49/55 e-mail: niepelnosprawni@uwr.edu.pl tel. +48 71 375 26 64

Koła naukowe i organizacje studenckie

Studia to nie tylko zajęcia na uczelni, ale także działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich.

W części strony głównej UWr poświęconej studentom znajdziesz wykaz kół naukowych.

Organizacje studenckie to przede wszystkim: Samorząd Studentów oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Za działalność kół naukowych i organizacji studenckich odpowiada Dział Spraw Studenckich: pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 113) 50-137 Wrocław tel. +48 71 375 20 94 e-mail: sprawystudenckie@uni.wroc.pl.

Co roku odbywa się też Giełda Kół Naukowych i Organizacji Studenckich, podczas której dowiesz się, jakie ciekawe pomysły mają studenci naszej uczelni.

Biblioteki

Podczas studiów na Uniwersytecie Wrocławskim z pewnością będziesz korzystał z książek wypożyczonych w bibliotekach i czytelniach.

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu mieści się w nowoczesnym gmachu przy ul. Joliot-Curie. Księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu  liczy ponad 4 miliony woluminów. BUWr posiada największy w Polsce i trzeci co do wielkości w Europie zbiór starych druków oraz największą w Polsce kolekcję średniowiecznych rękopisów (nawet takich z V wieku).

Informacje o zapisach do BUWr

Możesz także korzystać z bibliotek znajdujących się na poszczególnych wydziałach.

Na początku studiów będziesz zobligowany do odbycia kursu bibliotecznego, na którym dowiesz się wszystkiego o zasadach korzystania z bibliotek uczelnianych.

Wyjazdy

Chcesz wyjechać na wymianę studencką? Proponujemy: ISEP (studia w USA), Erasmus Mundus, Erasmus+ (studia w Europie), inne oferty stypendialne: DAAD, GFPS, CEEPUS, stypendia rządowe, stypendia wyszehradzkie itp., umowy bilateralne z uczelniami z Europy Wschodniej, Azji i Ameryki Południowej.

Kontakt w sprawie wyjazdów zagranicznych: Biuro Współpracy Międzynarodowej (International Office) pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 109, 36) 50-137 Wrocław tel. +48 71 375 27 03 e-mail: international@uwr.edu.pl

Kontakt w sprawie wyjazdów krajowych: Dział Nauczania pl. Uniwersytecki 1 (gmach główny, pok. 238) 50-137 Wrocław tel. +48 71 343 01 43, +48 71 375 22 37, +48 71 375 22 55 e-mail: rekrutacja@uwr.edu.pl

Więcej na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej.