Strona używa plików cookies więcej

USOS – Uniwersytecki System Obsługi Studiów, to taki program na Twoim komputerze, albo aplikacja na telefonie służący do zarządzania tokiem studiów na uniwersytecie. Będziesz miał tam swoje oceny z poszczególnych przedmiotów, będziesz mógł przez pocztę USOSA komunikować się z prowadzącymi zajęcia. Znajdziesz tam także informacje dotyczące na przykład stypendium.

Legitymacja – to dokument poświadczający, że jesteś studentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki niej masz taniej – np. w komunikacji miejskiej, albo w klubie, czy w kinie i teatrze. Na legitymacji zbierasz tzw. „naklejki” – w każdym semestrze dostajesz jedną, co oznacza, że przeszedłeś pomyślnie sesję.

Indeks – W indeksie znajdują się wszystkie Twoje zaliczenia i oceny z egzaminów. Aktualnie w wersji papierowej do obejrzenia jedynie w archiwum, bo wszystkie wydziały na UWr korzystają już z indeksów w wersji elektronicznej.

Sesja poprawkowa – zazwyczaj odbywa się we wrześniu i jest szansą dla studentów, którzy  nie zdali sesji.

Kolokwium – czyli forma sprawdzenia Twoich wiadomości na ocenę.

ECTS – system punktowy. Należy zdobyć określoną liczbę ECTS-ów, aby móc ukończyć dany etap studiów. każdy przedmiot realizowany w ramach Twojego kierunku studiów ma przypisaną odpowiednią liczbę punktów. W zależności od tego, co studiujesz, musisz uzyskać:

– 180 pkt na studiach licencjackich (I stopnia) – 210 pkt na studiach inżynierskich (I stopnia) – 120 pkt na studiach magisterskich (II stopnia) – 300 pkt na studiach magisterskich jednolitych

Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) został opracowany przez Komisję Europejską i posługują się nim prawie wszystkie europejskie szkoły wyższe.

Godziny rektorskie/dziekańskie – czas wolny od zajęć dydaktycznych, dodatkowo uchwalony przez rektora lub dziekana. Rektorskie obejmują WF i lektoraty, dziekańskie nie obejmują WF i lektoratów. Informacja o ogłoszeniu dziekańskich bądź rektorskich zazwyczaj skutkuje największą liczbą lajków na fejsie.

Sesja – czas egzaminów zaliczeniowych na koniec semestru. Przez studentów nazywana często – kolejną maturą.

Wejściówka – to taka  kartkówki, która ma na celu sprawdzenie, czy studenci uczą się na bieżąco zadanych materiałów.

Zajęcia – w szkole mówiłeś „lekcje”, na uniwersytecie powiesz „zajęcia”. „Plan lekcji” zamienisz na „plan zajęć”. Można powiedzieć jednak także „ćwiczenia”, „konwersatorium”, „wykład” lub „laboratorium” (inaczej: laborki).

Zaliczenie – zdobyć zaliczenie zajęć, to dopiero jest radość! Musisz je zdobyć, żeby przejść dalej. Uwaga! Zaliczenia nie dostaje się wtedy, gdy dostanie się dwóję. Dwója na uczelni to nie jest pozytywny stopień.

Mail uniwersytecki – to twoja studencka skrzynka mailowa w Office 365. Tego maila dostaniesz tuż na początku roku akademickiego i poznasz go po końcówce @uwr.edu.pl. Dzięki temu mailowi będziesz mógł być w kontakcie z prowadzącymi zajęcia i kolegami z roku.

Dziekanat – to miejsce, które na pewno szybko poznasz – to tam będziesz załatwiał sprawy organizacyjne oraz kierował oficjalne pisma i wnioski.

Szkolenie biblioteczne – odbędzie się na początku semestru. Podczas niego nauczysz się, jak sobie radzić w bibliotece swojego instytutu czy zakładu. Ta wiedza przyda Ci się także, kiedy będziesz chciał skorzystać z Biblioteki Uniwersyteckiej.

Seminaria – zajęcia, które pojawią się w Twoim planie, kiedy będziesz już na wyższych latach studiów. Zazwyczaj poświęcone są one konkretnemu zagadnieniu i mają pomóc m.in. w napisaniu pracy dyplomowej.

Proseminaria – przygotowują do wyboru seminarium i samodzielnej pracy.

Sylabus – to program zajęć wraz z harmonogramem, który dostaniesz od prowadzącego zajęcia.

Skrypt – zbiór opracowanych zagadnień z wybranych przedmiotów. Często się je kseruje i podaje dalej.

Inauguracja – uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego, które odbywa się na początku października każdego roku. Takie rozpoczęcie roku szkolnego, ale nie w auli szkolnej czy na sali gimnastycznej, a w Auli Leopoldyńskiej lub w Oratorium Marianum w gmachu głównym Uniwersytetu. W uroczystości biorą udział rektor, prorektorzy, dziekani, prodziekani, profesorowie i inni pracownicy naukowi, a także pracownicy administracji i studenci. Ważne – inauguracja jest nieobowiązkowa dla studentów i zazwyczaj wiąże się z nią dzień rektorski, czyli dzień wolny od zajęć.

Immatrykulacja – Immatrykulacja jest organizowana zazwyczaj dla każdego wydziału oddzielnie, czasem nawet oddzielnie dla kierunków w obrębie wydziału, jest OBOWIĄZKOWA. Podczas immatrykulacji złożysz ślubowanie, dzięki czemu zostaniesz oficjalnie studentem UWr. Jeśli z ważnych przyczyn nie będziesz mógł być obecny na immatrykulacji, jak najszybciej zgłoś się do dziekanatu!

Gmach główny – piękny barokowy 300-letni budynek z Wieżą Matematyczną znajdujący się przy placu Uniwersyteckim tuż nad Odrą, który w tym miejscu postawili jezuici jako Akademię Leopoldyńską. W gmachu głównym znajduje się rektorat, Biuro Współpracy Międzynarodowej, Dział Nauczania, Biuro Spraw Studenckich, Biuro Spraw Pracowniczych, Biuro Dyrektora Generalnego, Kwestura, Kancelaria i wiele innych biur administracji centralnej. Na drugim piętrze gmachu znajduje się też Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego.

Szermierz – fontanna z Szermierzem na placu Uniwersyteckim przed gmachem głównym. Golas to Hugo Lederer, który przyjechał na studia do Wrocławia, odebrał indeks w Auli Leopoldyńskiej, a później poszedł świętować sukces do jednej z knajpek naprzeciwko uczelni. I tam też przegrał w karty ubranie i sakiewkę z pieniędzmi. W ręku została mu tylko szpada (bo musicie wiedzieć, że żacy 100 lat temu uwielbiali szermierkę). Szpada co jakiś czas znika z ręki Szermierza, kradną ją niegodziwi złodziejaszkowie.

Społeczność akademicka – to my wszyscy. Studenci, wykładowcy, administracja UWr.

Zjazd – ma podwójne znaczenie. Może to być po prostu zasypianie pod koniec wykładu, a także dni, w których odbywają się zajęcia w trybie studiów zaocznych.

Rektor – Rektor to najważniejsza osoba na Uniwersytecie. Obecnie rektorem jest profesor Adam Jezierski, chemik. Kadencja rektora trwa cztery lata.

JM – skrót od Jego Magnificencja. Tak tradycyjnie mówimy, zwracając się do rektora. Pamiętajcie o tym szczególnie jeśli będziecie wysyłać korespondencję do JM rektora.

Prorektorzy – zastępcy rektora, którzy pod swoją opieką mają konkretny obszar. Obecnie mamy pięcioro prorektorów: prorektor ds. nauki, prorektora ds. finansów i rozwoju, prorektora ds. współpracy międzynarodowej i projektów zagranicznych, prorektora ds. nauczania, prorektora ds. studenckich.

Rektorat – siedziba rektora i prorektorów, która znajduje się na pierwszym piętrze w gmachu głównym. Do rektoratu prowadzi korytarz rektorski, który poznacie po portretach wszystkich powojennych rektorach naszego Uniwersytetu na ścianach.

Dziekan – dziekan o osoba, która stoi na czele wydziału.

Prodziekan – zastępca dziekana.

Dyrektor Instytutu – stoi na czele instytutu.

Wydział – Uniwersytet Wrocławski składa się z 10 wydziałów. Są to (nauczcie się poprawnych skrótów) WNS – Wydział Nauk Społecznych, WPAE – Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, WMI – Wydział Matematyki i Informatyki, WF – Wydział Filologiczny, WNHiP – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, WCH – Wydział Chemii, WNB – Wydział Nauk Biologicznych, WFA – Wydział Fizyki i Astronomii, WB – Wydział Biotechnologii, WNOZIKS – Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Poszczególne wydziały składają  się z jednostek – z instytutów, z katedr i z zakładów oraz z pracowni.

Rok akademicki – rok nauki, składający się z dwóch semestrów, taki rok szkolny na uniwersytecie.

Otrzęsiny – impreza organizowana przez studentów dla pierwszorocznych. Podczas niej zostaniesz przyjęty do grona studentów.

Samorząd Studencki – organizacja studencka, która działa zarówno na poszczególnych wydziałach, jak i na uczelni.

Starosta – reprezentant grupy studentów, np. starosta roku reprezentuje cały rok na danym kierunku.

Warunek – dodatkowe zaliczenie przedmiotu.  Zgodnie z regulaminem studiów na wielu uniwersytetach student, który nie zdołał zaliczyć przedmiotu albo semestru, ma prawo wystąpić z wnioskiem do dziekana o udzielenie tzw. warunku, czyli warunkowego zaliczenia zajęć. Uzyskanie warunku jest równoznaczne z podjęciem nauki na wyższym semestrze, ale dodatkowo należy powtórzyć niezaliczony przedmiot. Nie można w ten sposób zaliczyć przedmiotu kontynuowanego w następnym semestrze, a niezaliczony przedmiot można powtarzać nie więcej niż dwa razy. Wysokość opłat i liczba dozwolonych w ciągu roku wpisów warunkowych to indywidualna sprawa każdego uniwersytetu. Na UWr koszt powtarzania zajęć to od 7 do 20 zł za godzinę w zależności od Wydziału. Kwoty opłat podane są do wiadomości studentów poprzez zarządzenie rektora (w tym semestrze obowiązuje zarządzenie nr 22/2019 dostępne na www.bip.uni.wroc.pl). Skreślenie z listy studentów nastąpi dopiero wówczas, gdy student nie wniesie opłaty związanej z powtarzaniem przedmiotu lub nie dopatrzy terminowego złożenia podania po nieuzyskaniu zaliczenia.

Bip – to takie miejsce w sieci, gdzie znajdziesz bardzo ważne akty prawne, np. uchwały senatu, zarządzenia i komunikaty rektora. Adres bipu UWr to www.bip.uni.wroc.pl

Konsultacje – ich termin zwykle umieszczony jest na drzwiach gabinetu wykładowcy. Oznacza, że możesz w odpowiednim terminie spotkać się tam z wykładowcą i porozmawiać na nurtujące cię kwestie naukowe. Uwaga, zanim wejdziesz do gabinetu, upewnij się, jak ten wykładowca wygląda!

Obrona – forma egzaminu kończącego studia, podczas którego „bronisz” tez zawartych w swojej pracy licencjackiej albo magisterskiej.

Doktor – tytuł naukowy – jego właściciel będzie prowadził ćwiczenia lub wykłady. Może zostać Twoim opiekunem pracy licencjackiej lub inżynierskiej. Ty sam możesz zostać doktorem, jeśli po 5 latach studiów zostaniesz przyjęty do szkoły doktorskiej.

Lista – listę obecności, na podstawie której (albo nawet kilku w trakcie semestru) będzie dawał (albo nie) zaliczenie wykładu. Wykłady są nieobowiązkowe, ale czasem warto na nich być. I to nie tylko z powodu listy.

UrbanCard – karta miejska, na której możesz zakodować swój bilet komunikacji miejskiej. Możesz także korzystać z Elektronicznej Legitymacji Studenckiej jako nośnika elektronicznych biletów okresowych wrocławskiej komunikacji miejskiej. Aby to zrobić, należy aktywować ją w systemie URBANCARD. Bilety można zakupić w automatach biletowych, w kioskach z logo URBANCARD,  poprzez sklep internetowy oraz w  BOK URBANCARD. Szczegóły znajdziesz na stronie www.urbancard.pl.