Strona używa plików cookies więcej

Obrony doktorskie

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Marka Brodzkiego

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiegozawiadamiają, że w dniu 8 lipca 2021 r. o godz. 9:00 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Marka Brodzkiego

Tytuł pracy: Wpływ składu podjednostkowego i mutacji w pętli G na właściwości kinetyczne receptorów GABA(A) oraz badanie mechanizmów modulacji tych receptorów przez benzodiazepiny.

Promotor:  prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas – Zakład Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Recenzenci:

  1. dr hab. Maria Stankiewicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  2. dr hab. Adam Szewczyk – Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie.

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w formie zdalnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrony w czasie rzeczywistym między jej uczestnikami, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy obrony mogą wypowiadać się w jej toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Wstęp na obronę jest wolny.

Odnośnik do zaplanowanego spotkania w aplikacji MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODNkYjNiMmUtNTkyZS00NDExLTlkNzMtOGMxYzBlMDUxZTgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%228a7bee2c-2a39-48c5-a807-27a6356ef106%22%7d

Na stronie  internetowej Wydziału Nauk Biologicznych pod adresem: https://biologia.uni.wroc.pl/pl/page/stopnie-i-tytuly/Obrony-doktorskie zamieszczono: streszczenia rozprawy doktorskiej i recenzje rozprawy doktorskiej.

Rozprawa doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, przy ul. Kanonii 6/8 we Wrocławiu.

Bardzo prosimy osoby uczestniczące w publicznej obronie, logujące się jako goście o wpisywanie imienia i nazwiska.

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne

dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Informacje techniczne dotyczące dołączania do spotkania.pdf

Dodane przez: Izabela Radziszewska

21 cze 2021

ostatnia modyfikacja: 21 cze 2021