Strona używa plików cookies więcej

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Agata Kreska

Zapytanie ofertowe nr DBN.4612.3.2019.MS w ramach projektu „Uniwersytet Wrocławski wiodącą uczelnią badawczą- cele, zadania, zakres zmian”

Zapytanie ofertowe nr DBN.4612.3.2019.MS w ramach projektu „Uniwersytet Wrocławski wiodącą uczelnią badawczą- cele, zadania, zakres zmian” – Program „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, w którym Zamawiający uzyskał dofinasowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (umowa z MNiSW nr 010/SDU/2018/18). Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity […]

Anna Wojciechowicz

Zapytanie ofertowe nr BZPSA.241.1.2017.DB na usługę szkolenia

Zapytanie ofertowe nr BZPSA.241.1.2017.DB w ramach projektu „Uniwersytet Kompetencji II” realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. […]