Strona używa plików cookies więcej

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Dorota Dzięcioł

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest usługa adaptacji i przetwarzania książek dla studentów i doktorantów niewidomych i niedowidzących z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wartość zamówienia nie przekracza, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2017 r., poz. 1579 r. ze zmianami).

Dorota Dzięcioł

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia nr ZOSDN.367.43.2018.MC jest zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wartość zamówienia nie przekracza, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2017 r., poz. 1579 r. […]

Anna Wojciechowicz

Zapytanie ofertowe nr BZPSA.241.1.2017.DB na usługę szkolenia

Zapytanie ofertowe nr BZPSA.241.1.2017.DB w ramach projektu „Uniwersytet Kompetencji II” realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. […]