Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Rada Uniwersytetu głosem wsparcia

Rada uczelni to ciało składające się z naukowców uczelni, wybitnych absolwentów i przedstawiciela studentów.  Rada, obok rektora i senatu, jest najważniejszym organem uczelni publicznej. Do zadań Rady należy opiniowanie strategii uczelni oraz sprawozdania z jej realizacji, opiniowanie projektu statutu, monitorowanie zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat. Ponadto, Rada monitoruje gospodarkę finansową uczelni poprzez opiniowanie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzanie sprawozdania z jego wykonania oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego uczelni. 

Tym razem jednak Rada postanowiła odnieść się do bieżących wydarzeń. Oto jej stanowisko w sprawie ostatnich wydarzeń w Polsce i na uczelni:

=======================

Rada Uniwersytetu Wrocławskiego wyraża pełne poparcie dla Rektora naszej Uczelni, którego działania, w tym decyzja o wprowadzeniu dnia rektorskiego 28 października 2020 r., miały i mają na celu deeskalację gwałtownie rosnącego napięcia związanego z planowanymi na ten dzień protestami społecznymi. Przypisywanie Rektorowi UWr innych intencji jest nieuprawnione. 

Solidaryzujemy się także z wydanym w ostatnich dniach apelem Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, wspólnym apelem KRASP-RGNiSW-PAN-PSRP-KRD w sprawie wyroku TK oraz oświadczeniem Przewodniczących Rad Uczelni Gdańska. 

Wypowiedziane w mediach słowa Ministra Edukacji i Nauki, prof. Przemysława Czarnka mogą być interpretowane jako naruszające wolności akademickie i gwarantowaną ustawą autonomię uczelni. 

=======================

Dodane przez: Tomasz Sikora

30 paź 2020

ostatnia modyfikacja: 19 paź 2021