Strona używa plików cookies więcej

Wynajem i sprzedaż

Rezerwacja zabytkowych sal w gmachu głównym UWr

Klauzula informacyjna – art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), zwanego dalej RODO.

  1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław.
  2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy z Uniwersytetem Wrocławskim, polegającej na rezerwacji i możliwości skorzystania z zabytkowych sal w Gmachu Głównym UWr – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”).
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmiotów przetwarzających, z którymi Uniwersytet Wrocławski zawarł stosowne umowy oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3 niniejszej klauzuli oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, a także z uwzględnieniem innych obowiązujących przepisów;
  7. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególne przepisy prawa.
  8. Decyzje w Państwa sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
  9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wypełniony i podpisany formularz (w załączniku poniżej) należy wysłać na adres poczty elektronicznej: leopoldina@uwr.edu.pl lub pocztą: Sekcja Obsługi Gmachu Głównego, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 71 375 22 45.

Dodane przez: Michał Raińczuk

1 wrz 2017

ostatnia modyfikacja: 28 kw. 2022