Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Wydarzenia

Romaniści w międzynarodowym projekcie DIAL4U

Dr Monika Grabowska oraz dr Aleksander Wiater z Instytutu Filologii Romańskiej wezmą udział w międzynarodowym projekcie DIAL4U. Jest to wspólny projekt ośmiu europejskich uczelni, których celem jest stworzenie skutecznych i dostosowanych do obecnej sytuacji narzędzi cyfrowych służących nauce języków obcych i jej ewaluacji na uczelniach wyższych.

Światowy kryzys edukacji spowodowany pandemią koronawirusa COVID-19, a zwłaszcza nagłym przejściem na zdalne nauczanie, spowodował bezprecedensowe upowszechnienie technologii informacyjno-komunikacyjnych w szkolnictwie podstawowym, średnim, a także w środowisku akademickim, które jest obszarem badawczym naukowców z projektu DIAL4U. Na uczelniach wyższych natychmiast ujawniły się niedostatki tych technologii w kontekście zapewnienia wysokiej jakości kształcenia – nie tylko odpowiadającego wszystkim potrzebom akademickim, ale również umożliwiającego działanie w ramach programu Erasmus+.

Uczenie się i nauczanie języków obcych w czasach pandemii jest ogromnym wyzwaniem ze względu na fakt, że powinno zawierać element naturalnej i/lub symulowanej komunikacji, w tym bezpośrednich interakcji. W jaki sposób zadbać o ich jakość przed ekranem komputera? Szybko przekonaliśmy się, że transpozycja metodyki nauczania face to face do aplikacji komputerowych jest daleka od zadowalającej, czasem wręcz nierealna; wywołuje frustrację zarówno po stronie wykładowcy, jak i studenta; prowadzi do poczucia alienacji; utrudnia, a czasem uniemożliwia rzetelną ewaluację.

To pytanie łączy się z szerszym aspektem problemu. Uczenie się języków obcych zwykle nie ogranicza się do formalnego kursu, ale obejmuje także działania podejmowane w autonomii. W sytuacji egzolingwalnej (takiej jak uczenie się języków europejskich jako obcych w Polsce), oprócz podróży i kontaktów z cudzoziemcami przebywającymi na terenie naszego kraju, istotne spektrum tych działań odbywa się online. Czy można, i w jaki sposób, wykorzystać na zajęciach akademickich pozaformalną aktywność studentów w zakresie uczenia się języków, nie odbierając jej przy tym charakteru nieformalności? Wiele działań językowych pozostaje przy tym nieuświadomionych nawet dla samych wykładowców i studentów, którzy nie zdają sobie sprawy, w jakim stopniu praktyka języka poza salą zajęciową – choćby w czasie ulubionego serialu czy gry wideo (wystarczy zrezygnować z polskiej wersji językowej) – może wesprzeć formalną naukę języka.

Celem projektu jest opracowanie narzędzi cyfrowych do nauki języków obcych i jej ewaluacji, które umożliwią:

 • powiązanie nauczania formalnego i pozaformalnego,
 • wspieranie autonomii uczących się i zachęcanie ich do podejmowania działań w języku obcym poza kursem akademickim,
 • rozwój cyfrowego alfabetyzmu (digital literacy) nauczycieli języków obcych i umiejętności wykorzystywania go na potrzeby dydaktyki,
 • uznawanie i potwierdzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji językowych nabytych w warunkach pozaformalnych,
 • motywowanie do korzystania z otwartych zasobów edukacyjnych w ramach idei przygotowania do uczenia się przez całe życie (lifelong learning).

Wypracowane narzędzia ewaluacji mają być w założeniu łatwe do udostępniania dzięki wykorzystaniu systemu Europass oraz Europejskiej Infrastruktury Usług Blockchain (EBSI – European Blockchain Services Infrastructure).

Celem projektu DIAL4U (Digital pedagogy to develop Autonomy, mediate and certify Lifewide and Lifelong Language Learning for (European) Universities) jest opracowanie cyfrowych narzędzi dydaktycznych na potrzeby procesu nauczania i uczenia się online na uczelniach wyższych w kluczowym obszarze wspieranym przez program Erasmus+, którym są języki obce. DIAL4U został opracowany przez osiem uczelni europejskich, w tym Uniwersytet Wrocławski, który jest reprezentowany przez dr Monikę Grabowską, dr. Aleksandra Wiatera (Instytut Filologii Romańskiej) oraz mgr Urszulę Brodę (Biuro Współpracy Międzynarodowej).

Wymienione powyżej cele będą realizowane w czterech obszarach:

 1. Database on both formal and informal digital pedagogy/content for language learning mediation. Obszar ten obejmuje inwentarz sposobów i treści uczenia się formalnego i pozaformalnego języków obcych przy użyciu technologii cyfrowych.
 1. Virtual Reality, Gamification for Inclusion and Language Learning Interaction. Obszar ten obejmuje opracowanie sposobów wykorzystania wirtualnej rzeczywistości i grywalizacji na potrzeby uczenia się języków obcych w interakcji.
 1. Multimodal Language Learning and Teaching Material to develop Autonomy. Obszar ten ma na celu wypracowanie metodyki i materiałów dydaktycznych wspierających wielomodalne uczenie się języków i autonomię ucznia.
 1. Recognition and Validation of Non-formal and Informal Language Learning Process. Obszar ten obejmuje analizę sytuacji formalnych i nieformalnych uczenia się języków obcych oraz opracowanie narzędzi pozwalających na uznawanie pozaformalnego (non-formal) i nieformalnego (informal) uczenia się języka poprzez innowacyjny otwarty system odznak (badges) odnoszących się w szczególności do nieformalnego aspektu działań językowych i pozwalających na uznawanie kompetencji nie tylko przez wykładowcę, ale również przez innych partnerów komunikacji (peer-to-peer). Ponadto wypracowany i przetestowany zostanie prototyp otwartego katalogu identyfikatorów biegłości językowej w bazie danych EBSI, wykorzystanej już w podobnym celu przez Uniwersytet w Lille i transferowalnej docelowo do systemu Europass.

Projekt zakłada ponadto wspieranie wszelkich działań na rzecz innowacji i wymianę dobrych praktyk pedagogicznych w ramach nauczania online. Wyniki zostaną upowszechnione w instytucjach szkolnictwa wyższego (w tym w ramach akademickiego kształcenia do zawodu nauczyciela oraz w formie otwartych webinariów – docelowo powinny więc również dotrzeć do środowisk nauczycieli szkół średnich i podstawowych oraz szkół prywatnych) w krajach partnerów projektu oraz za pomocą sieci NULTE network (Network of University Languages Testers). Wartość dodana projektu to przyczynienie się do zmiany paradygmatu nauczyciela i ucznia poprzez znaczące powiązanie edukacji formalnej i nieformalnej oraz poprawa kompetencji cyfrowych uczestników projektu.

Badacze z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego: dr Monika Grabowska i dr Aleksander Wiater z Instytutu Filologii Romańskiej, wspierani przez Biuro Współpracy Międzynarodowej w osobie mgr Urszuli Brody, będą współkierować, wraz z przedstawicielami Uniwersytetu w Lille, realizacją czwartego z wymienionych powyżej obszarów badawczych oraz brać udział w ocenie jakości wyników działań badawczych w pozostałych obszarach.

Atutem naszej uczelni jest nauczanie aż dwudziestu dwóch języków obcych, co przynosi bogactwo doświadczeń dydaktycznych oraz podnosi wielokulturowy wymiar projektu. Dodatkowo zaproszeni do udziału w projekcie polscy naukowcy od lat zajmują się w swoich badaniach nauczaniem języków obcych w środowiskach „cyfrowych tubylców” (digital natives). Brali również udział w międzynarodowym projekcie AULA (Apprendre une langue aujourd’hui), który zapoczątkował współpracę nad nieformalnym nauczaniem języków obcych na uczelniach wyższych. Jej owocem jest stworzenie konsorcjum DIAL4U, reprezentującego uniwersytety z ośmiu krajów Unii Europejskiej i dziesięć języków europejskich, gwarantującego projektowi różnorodność edukacyjno-kulturową oraz uzupełniające się kompetencje naukowców.

Konsorcjum uzyskało finansowanie w kwocie 299 650 EUR w ramach programu Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Partnerships for Digital Education Readiness.  W ocenie ekspertów projekt uzyskał 93.50/100 punktów. Działalność UWr zostanie dofinansowana kwotą 29 982 EUR, a realizacja działań rozpocznie się w czerwcu 2021 r. i potrwa 24 miesiące.

Lista partnerów projektu:

 • Université de Lille, Francja
 • Stiftung Europa-Universitat Viadrina Frankfurt (Oder), Niemcy
 • Malmo Universitet, Szwecja
 • Mykolo Romerio Universitetas, Litwa
 • Universidade do Minho, Portugalia
 • Universitatea Babes Bolyai, Rumunia
 • Uniwersytet Wrocławski, Polska
 • Universitat Jaume I de Castellón, Hiszpania

Fot. Magdalena Marcula

Dodane przez: Aleksandra Draus

2 mar 2021

ostatnia modyfikacja: 3 mar 2021