Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Wydarzenia

Konkurs na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej!

Na Uniwersytecie Wrocławskim 8 lutego ruszył konkurs na utworzenie Inkubatorów Doskonałości Naukowej w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

—————-

Aktualizacja: jeśli poniżej nie znajdziecie odpowiedzi na dręczące Was pytania – w tym miejscu Biuro Uczelni Badawczej pozbierało wszystkie najważniejsze zapytania tworząc prosty przewodnik w formacie Q&A.: https://uni.wroc.pl/inkubatory-doskonalosci-naukowej-najwazniejsze-qa/

—————-

W wyniku konkursu utworzonych zostanie 8 Inkubatorów Doskonałości Naukowej – zespołów badawczych, których celem będzie:

1) wymierne zwiększenie osiągnięć naukowych w obszarach badawczych, które w skali Uniwersytetu Wrocławskiego mają mniejszą rozpoznawalność międzynarodową;

2) kreowanie nowych zespołów badawczych;

3) podejmowanie nowych badań lub nadanie nowej jakości istniejącym kierunkom badań;

4) stymulowanie działalności naukowej w ramach powiązanych dyscyplin oraz osiągnięcie określonych wskaźników publikacyjnych i sukcesów w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Konkurs przeznaczony jest dla osób/zespołów badawczych będących pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego, jak również osób/zespołów badawczych spoza Uniwersytetu, mających realną wizję osiągnięcia wysokiego poziomu prowadzonych badań, w tym umiędzynarodowienia ich wyników w trakcie trwania zadania oraz kreślących perspektywy badawcze dla Uniwersytetu Wrocławskiego po jego zakończeniu i legitymujących się bardzo dobrym dorobkiem naukowym, w szczególności międzynarodowym.

W Inkubatorach Doskonałości Naukowej będą zatrudniane osoby, które posiadają stopień doktora uzyskany w okresie nie dłuższym niż 7 lat.

Do okresu, o którym mowa nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku  z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć wniosek w języku angielskim (szczegóły i wniosek w dokumentach poniżej). Wniosek wraz ze skanem strony zawierającym podpis wnioskodawcy należy przesłać na adres idub@uwr.edu.pl, tytuł wiadomości: „IDN 2020/ AKRONIM”. Planowane są trzy etapy oceny – w tym prezentacja ustna.

Termin składania wniosków o uruchomienie Inkubatora Doskonałości Naukowej to 45 dni od dnia ogłoszenia naboru, czyli od 8 lutego 2021 r. do 24 marca 2021 r.

Przewidziane jest utworzenie co najmniej jednego Inkubatora Doskonałości Naukowej w każdej z trzech dziedzin nauki tradycyjnie uprawianych w uniwersytetach: naukach ścisłych i przyrodniczych, naukach humanistycznych oraz naukach społecznych.

Zwycięzców konkursu wskazuje rektor, nie później niż 60 dni od dnia zakończenia naboru wniosków, kierując się listą rankingową, którą tworzy Komisja Konkursowa.

Inkubatory Doskonałości Naukowej wyłonione w wyniku konkursu będą działały w latach 2021–2025 i na ten okres otrzymają finansowanie.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

5 Lut 2021

ostatnia modyfikacja: 11 Mar 2021