Strona używa plików cookies więcej

Senat

Senat jest najwyższym organem kolegialnym Uniwersytetu. Kadencja Senatu trwa cztery lata. Rozpoczyna się 1 września w roku wyborów i kończy 31 sierpnia roku, w którym upływa kadencja. Senat obraduje na zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeniach. Zwyczajne posiedzenia Senatu zwołuje Rektor nie rzadziej niż raz w miesiącu, poza okresami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Obradom Senatu przewodniczy Rektor. W skład Senatu, poza Rektorem, prorektorami i dziekanami wydziałów, wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich, przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przedstawiciele studentów i doktorantów. W posiedzeniach biorą również udział (z głosem doradczym): kanclerz, kwestor, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni, a także przewodniczący Samorządu Studentów i przewodniczący Samorządu Doktorantów, o ile nie są oni członkami Senatu. Rektor może zaprosić do udziału w posiedzeniach także inne osoby.

Do kompetencji Senatu należą sprawy uregulowane w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w Statucie m.in.: uchwalanie Statutu Uniwersytetu i strategii rozwoju, określanie kierunków studiów, uchwalanie regulaminu studiów i studiów doktoranckich, uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego i sprawozdania finansowego, wyrażanie zgody na utworzenie spółki celowej lub przystąpienie do spółki, wyrażanie zgody na utworzenie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii, nadawanie tytułu doktora honoris causa, wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uniwersytetu oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Rektora, radę wydziału lub członków Senatu.

Senat może żądać informacji, wyjaśnień i opinii w każdej sprawie dotyczącej działalności Uniwersytetu od wszystkich organów Uniwersytetu, wszystkich jednostek organizacyjnych oraz osób zatrudnionych w Uniwersytecie, a także studentów i doktorantów.

 
Senat UWr w kadencji 2016-2020
 
T
Terminy zwyczajnych posiedzeń Senatu
 
U
Uchwały
 
K
Komisje senackie
 
P
Proponowany porządek obrad