Strona używa plików cookies więcej

Komisje senackie

Dla realizacji określonych zadań Senat powołuje stałe komisje senackie, którymi są w szczególności: Komisja Etyki, Komisja Finansów, Komisja Inwestycji i Majątku, Komisja Nauczania, Komisja Nauki i Współpracy z Zagranicą, Komisja Rozwoju oraz Komisja Statutowa. Komisje są powoływane do wszechstronnego badania spraw będących przedmiotem ich działalności i przygotowywania dla potrzeb organów kolegialnych materiałów i informacji przydatnych do podejmowania decyzji przez te organy. Komisje są niezależne w swej działalności i formułowaniu swych opinii.

W skład komisji senackich wchodzą przedstawiciele wydziałów i pozostałych jednostek organizacyjnych Uczelni, przy czym większość składu stanowią nauczyciele akademiccy. Jeżeli przedmiotem prac komisji są sprawy z zakresu działania zakładowych organizacji związkowych, wówczas w pracach komisji uczestniczą, z głosem doradczym, przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni.

Stałe komisje senackie działają w ramach uchwalonych przez nie regulaminów, zatwierdzonych przez Senat. Komisje senackie mogą domagać się informacji i wyjaśnień od wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, a także od organów samorządu studentów i samorządu doktorantów.

 
Komisja Etyki
 
Komisja Finansów
 
Komisja Inwestycji i Majątku
 
Komisja Nauczania
 
Komisja Nauki i Współpracy z Zagranicą
 
Komisja Rozwoju
 
Komisja Statutowa