Strona używa plików cookies więcej

Sojusz Uniwersytetów Europejskich Arqus, którego członkiem od 2022 roku jest Uniwersytet Wrocławski, uzyskał finansowanie w ramach konkursu Komisji Europejskiej na kolejne 4 lata działalności. Sojusz złożył w marcu tego roku wniosek o finansowanie z programu Erasmus Plus na realizację działań w latach 2022-2026. Dzisiaj Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu, w którym Arqus uzyskał dofinansowanie w wysokości 14,4 mln euro.

Jest to już kolejne finansowanie KE dla powstałej w 2019 roku sieci uniwersytetów, pierwszy grant obejmował lata 2019-2022. Przypominamy, że nasza uczelnia dołączyła do sojuszu w styczniu 2022 roku. Arqus European University Alliance jest długoterminową inicjatywą, która łączy uniwersytety w Granadzie, Grazu, Lipsku, Lyonie, Minho, Padwie, Wilnie i Wrocławiu, osiem prestiżowych, wszechstronnych uniwersytetów badawczych, które podzielają przekonanie, że współpraca europejska jest niezbędna dla globalnej przyszłości ich instytucji.

Arqus, będąc sojuszem skoncentrowanym na ludziach, ma na celu promowanie wielojęzycznego, międzynarodowego, przedsiębiorczego i innowacyjnego podejścia do edukacji, badań i innowacji. Uniwersytety Arqus pracują wspólnie na rzecz stworzenia nowoczesnego, otwartego, zintegrowanego i zorientowanego na badania Uniwersytetu Europejskiego.

Główne działania przewidziane na lata 2022-2026 dotyczą mobilności pracowników i studentów w ramach wszystkich uczelni należących do sieci, wspólnej oferty edukacyjnej i szkoleniowej dla pracowników oraz opracowanie nowych innowacyjnych działań mających na celu dalszy rozwój sojuszu jako zintegrowanego Uniwersytetu Europejskiego.

Grafika Arqusa

Arqus będzie dążył do stworzenia wspólnych elastycznych ścieżek kształcenia, innowacyjnego nauczania, zwiększania możliwości zdobywania doświadczenia przez młodych naukowców oraz synergii ze społecznościami lokalnymi. Sojusz będzie promował trzy przekrojowe czynniki umożliwiające rozwój tych elementów: tradycyjne i innowacyjne formy mobilności dla całej społeczności; włączenie i różnorodność oraz kompetencje wielojęzyczne i międzykulturowe.

W celu realizacji tych zadań Arqus stworzy wspólne środowisko cyfrowe w postaci wirtualnej platformy dydaktycznej przeznaczonej do wspólnej pracy, umożliwiającej bezpieczną certyfikację.

Innymi kluczowymi działaniami w ramach Arqusa będzie ustanowienie Funduszu Talentów i Innowacji w celu pozyskania wybitnych studentów (ze szczególnym uwzględnieniem tych ze środowisk zagrożonych, w tym dotkniętych konfliktem zbrojnym na Ukrainie), oferowanie finansowania dla małych inicjatyw oddolnych oraz testowanie nowych form mobilności. Wreszcie, Arqus utworzy komórkę ds. rozwoju, odpowiedzialną za analizę danych i strategiczne planowanie przyszłości samego sojuszu oraz inicjatywy uniwersytetów europejskich.

Arqus ma na celu zmianę europejskiego szkolnictwa wyższego, badań naukowych i innowacji poprzez głęboką współpracę i stopniową integrację, dążąc do sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości poprzez wspólne: kształcenie krytycznych i społecznie zaangażowanych obywateli europejskich, wyposażonych w umiejętności uczenia się przez całe życie, nie pozostawiając nikogo w tyle; tworzenie doskonałej, otwartej, opartej na wyzwaniach, innowacyjnej i refleksyjnej wiedzy; działanie jako zaangażowany, wielopoziomowy podmiot społeczny i globalny. Sojusz pragnie znosić bariery, które uniemożliwiają skuteczną współpracę.