Strona używa plików cookies więcej

Dokumenty dydaktyczne i naukowe

Programy kształcenia

 1. Ogólny opis programu kształcenia - kierunku studiów DOCX 14 KB
 2. Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 21_2019 - Ogólny opis programu studiów DOCX 14 KB
 3. Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów DOCX 14 KB
 4. Załącznik Nr 2 do ZARZĄDZENIA Nr 21_2019 - Opis zakładanych efektów uczenia się dla kierunku studiów DOCX 15 KB
 5. Pokrycie efektów kształcenia określonych w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty kierunkowe DOCX 13 KB
 6. Załącznik Nr 3 do ZARZĄDZENIA Nr 21_2019 - Pokrycie efektów uczenia się określonych w charakterystykach drugiego stopnia PRK przez ef. kier. DOCX 14 KB
 7. Matryca efektów kształcenia, form ich realizacji oraz metod weryfikacji DOCX 15 KB
 8. Załącznik Nr 4 do ZARZĄDZENIA Nr 21_2019 - Matryca efektów uczenia się, form ich realizacji oraz metod weryfikacji DOCX 17 KB
 9. Sylabus przedmiotu/modułu zajęć na studiach wyższych/doktoranckich DOCX 15 KB
 10. Załącznik Nr 5 do ZARZĄDZENIA Nr 21_2019 - Sylabus przedmiotu/modułu zajęć na studiach wyższych/doktoranckich DOCX 16 KB
 11. Sylabus przedmiotu na studiach podyplomowych DOCX 13 KB
 12. Załącznik Nr 6 do ZARZĄDZENIA Nr 21_2019 - Sylabus przedmiotu na studiach podyplomowych DOCX 14 KB
 13. General description of educational programme - fields of studies DOCX 14 KB
 14. General description of educational programme - fields of studies - Annex No. 1 to Ordinance No. 21/2019 DOCX 14 KB
 15. Description of expected learning outcomes for a particular field of studies DOCX 14 KB
 16. Description of expected learning outcomes for a particular field of studies - Annex No. 2 to Ordinance No. 21/2019 DOCX 14 KB
 17. Compatibility of learning outcomes specified in the characteristics of the second cycle of Polish National Qualification DOCX 13 KB
 18. Compatibility of learning outcomes specified in the characteristics of the second cycle of Polish National Qualification - Annex No. 3 to Ordinance No. 21/2019 DOCX 13 KB
 19. Matrix of learning outcomes, their mode of delivery and verification methods DOCX 15 KB
 20. Matrix of learning outcomes, their mode of delivery and verification methods - Annex No. 4 to Ordinance No. 21/2019 DOCX 16 KB
 21. Course/ module syllabus for university courses/ PhD studies DOCX 15 KB
 22. Course/ module syllabus for university courses/ PhD studies - Annex No. 5 to Ordinance No. 21/2019 DOCX 15 KB
 23. Annex to the Rules and Regulations of PhD studies at the University of Wrocław DOCX 12 KB
 24. Annex to the Rules and Regulations of PhD studies at the University of Wrocław - Annex No. 6 to Ordinance No. 21/2019 DOCX 15 KB

Umowy edukacyjne i opłaty za studia

 1. Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 94/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego PDF 215 KB
 2. Uchwała Nr 84/2017senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego PDF 61 KB
 3. Uchwała Nr 85_2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim PDF 518 KB
 4. Uchwała nr 87/2018 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Wrocławskim PDF 74 KB
 5. Zarządzenie Nr 28/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2018/2019 PDF 157 KB
 6. Zarządzenie Nr 22/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Wrocławskim dla cykli dydaktycznych rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 oraz dla cykli, które rozpoczęły się w roku akademickim 2013/2014 lub wcześniej i są kontynuowane w roku akademickim 2019/2020 PDF 594 KB

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnienie pracy dyplomowej w ORPPD