Strona używa plików cookies więcej

Wynajem i sprzedaż

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Świątnickiej 30

Uniwersytet Wrocławski ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 4, AM 6, obręb Księże Małe, o pow. 0,6034 ha, położonej we Wrocławiu przy ul. Świątnickiej 30, zabudowanej budynkami magazynowymi, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1K/00046870/3 (zwanej dalej: „Nieruchomością”).

1.Dane dotyczące nieruchomości

W dziale I księgi wieczystej nr WR1K/00046870/3 ujawniona jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie jako działka gruntu nr 4, AM 6, obręb Księże Małe, o pow. 0,6034 ha, położona we Wrocławiu przy ul. Świątnickiej 30.

W dziale II księgi wieczystej nr WR1K/00046870/3 wpisany jest Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu jako właściciel Nieruchomości.

W dziale III księgi wieczystej nr WR1K/00046870/3 brak jest wpisów.

W dziale IV księgi wieczystej nr WR1K/00046870/3 brak jest wpisów.

2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr VI/55/15 Rady Miejskiej Wrocławia z 15 stycznia 2015 roku, teren na którym położona jest Nieruchomość oznaczony jest symbolem 12U – tereny przeznaczone pod: obiekty sakralne, zabudowę zamieszkiwania wspólnot religijnych, obiekty upowszechniania kultury, widowiskowe obiekty kultury, wystawy i ekspozycje, obiekty kształcenia dodatkowego, handel detaliczny małopowierzchniowy A, handel detaliczny małopowierzchniowy B, gastronomia, pracownie artystyczne, biura, skwery, infrastrukturę drogową, obiekty infrastruktury technicznej.

3. Walory nieruchomości

Kształt działki regularny, w formie prostokąta, umożliwiający swobodne zagospodarowanie terenu. Konfiguracja terenu płaska.

4. Cena wywoławcza, wadium, minimalne postąpienie

Cena wywoławcza: 1 670 000 zł (milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych)

Wadium: 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych)

Minimalne postąpienie: 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych)

5. Czas i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się 17 maja 2019 r. o godz. 11.00 w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego, położonym we Wrocławiu przy pl. Uniwersyteckim 1, pokój nr 49.

6. Warunki przystąpienia do przetargu

6.1. Wpłacenie wadium w wysokości 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych) na rachunek bankowy Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu: SANTANDER BANK POLSKA S.A. 4 O. we Wrocławiu, Nr rachunku: 12 1090 2503 0000 0001 1257 6100, z dopiskiem: „Świątnicka 30 – Wadium”, do 15 maja 2019 r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazany powyżej rachunek bankowy.

6.2. Złożenie zgłoszenia udziału w przetargu w terminie do 16 maja 2019 r. do godz. 14.00, w Dziale Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Wrocławskiego, 50-137 Wrocław, ul. Kuźnicza 34, na formularzu załączonym do regulaminu udostępnionym na stronie internetowej www.uni.wroc.pl.

6.3. Zapoznanie się przez uczestnika przetargu, przed przystąpieniem do przetargu, z dokumentami udostępnionymi na stronie internetowej www.uni.wroc.pl, Regulaminem sprzedaży, Formularzem zgłoszenia, oraz z informacjami dotyczącymi Nieruchomości.

7. Zapłata ceny, przepadek wadium

7.1. Uczestnik który wygrał przetarg na sprzedaż Nieruchomości zobowiązany jest zapłacić całą wylicytowaną cenę Nieruchomości + VAT jeśli będzie wymagany, po uwzględnieniu zaliczki, najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy sprzedaży Nieruchomości.

7.2. Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazane konto bankowe Uniwersytetu Wrocławskiego.

7.3. W przypadku uchylenia się przez uczestnika który wygrał przetarg na sprzedaż Nieruchomości, od zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży lub umowy sprzedaży Nieruchomości, wadium ulega przepadkowi na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego.

7.4. Koszty notarialne i wieczysto-księgowe oraz obciążenia publiczno-prawne związane z nabyciem Nieruchomości ponosi nabywca Nieruchomości.

8. Zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości

Umowa sprzedaży Nieruchomości zawarta będzie po uzyskaniu zgody wymaganej art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ) oraz przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ((j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 z późn. zm.), po zapłacie przez nabywcę Nieruchomości całej wylicytowanej ceny sprzedaży Nieruchomości.

9. Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ul. Kuźnicza 34, tel. +48 71 3752277.

10. Zmiana warunków przetargu, odwołanie przetargu

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu lub odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Dodane przez: Iwona Hendrychowska

12 Mar 2019

ostatnia modyfikacja: 14 Mar 2019