Strona używa plików cookies więcej

Wynajem i sprzedaż

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Szajnochy 7-9

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu: na sprzedaż prawa własności części nieruchomości objętej księgą wieczystą nr WR1K/00057997/9, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 31 AM 24, obręb Stare Miasto, o powierzchni 0,1310 ha, położonej we Wrocławiu przy ul. Szajnochy 7-9, zabudowanej budynkiem Biblioteki o powierzchni zabudowy 1243 m kw.

a) data zamieszczenia informacji: 10.05.2019 r.

b) data i miejsce przeprowadzonego przetargu: 17.04.2019 r, plac Uniwersytecki 1, Wrocław

rodzaj przeprowadzonego przetargu: przetarg ustny (licytacja)

c) oznaczenie nieruchomości, jej położenie i powierzchnia według danych z ewidencji gruntów, numer księgi wieczystej: działka nr 31 AM 24, obręb Stare Miasto, o powierzchni 0,1310 ha, położona we Wrocławiu przy ul. Szajnochy 7-9, zabudowana budynkiem Biblioteki o powierzchni zabudowy 1243 m2, wchodząca w skład nieruchomości objętej księgą wieczystą numer WR1K/00057997/9

d) liczba podmiotów dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: brak uczestnictwa

liczba podmiotów niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0

e) cena wywoławcza: 15 690 000 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu: –

f) firma ustalona jako nabywca: nie wyłoniono nabywcy

Uniwersytet Wrocławski ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą nr WR1K/00057997/9, oznaczonej ewidencyjnie jako działka gruntu nr 31, AM 24, obręb Stare Miasto, o pow. 0,1310 ha, położonej przy ul. Szajnochy 7-9 we Wrocławiu, zabudowanej budynkiem Biblioteki, położonym przy ul. Szajnochy 7-9 we Wrocławiu, o powierzchni zabudowy 1243 m2 (zwanej dalej: „Biblioteką”).

1. Dane dotyczące Biblioteki

W dziale I księgi wieczystej nr WR1K/00057997/9 ujawniona jest nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie jako działka gruntu nr 31, AM 24, obręb Stare Miasto, zabudowana budynkiem położonym przy ul. Szajnochy 7-9 we Wrocławiu.

W dziale II księgi wieczystej nr WR1K/00057997/9 wpisany jest Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu jako właściciel całej nieruchomości.

W dziale III księgi wieczystej nr WR1K/00057997/9 wpisane jest prawo pierwokupu na rzecz Gminy Wrocław.

W dziale IV księgi wieczystej nr WR1K/00057997/9 brak jest wpisów.

W księdze wieczystej nr WR1K/00057997/9, oprócz Biblioteki, wpisana jest działka gruntu nr 32, obręb 0001 Stare Miasto, zabudowana budynkiem położonym przy ul. Szajnochy 10 we Wrocławiu, która nie jest przedmiotem niniejszego przetargu.

Powierzchnia działki nr 31 wynosi 0,1310 ha, a powierzchnia zabudowy budynku położonego we Wrocławiu przy ul. Szajnochy 7-9 wynosi 1243 m2.

Zalecenia konserwatorskie Miejskiego Konserwatora Zabytków dotyczące budynku przy ul. Szajnochy 7-9 we Wrocławiu z dnia 12.10.2018 r. oraz dane techniczne dotyczące budynku przy ul. Szajnochy 7-9 we Wrocławiu dostępne są na stronie internetowej www.uni.wroc.pl.

Budynek położony przy ul. Szajnochy 7-9 wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A/2372/420/W.m.

2. Przeznaczenie Biblioteki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą nr X/202/03 Rady Miejskiej Wrocławia z 12 czerwca 2003 roku, teren na którym położona jest Biblioteka oznaczony jest symbolem 19UC – tereny przeznaczone pod usługi centrotwórcze z przeznaczeniem uzupełniającym pod funkcję mieszkaniową oraz usługi o wysokim standardzie.

3. Korzystanie przez Uniwersytet Wrocławski po dacie zawarcia umowy przenoszącej własność Biblioteki

W okresie od daty zawarcia umowy przenoszącej własność Biblioteki do dnia 31.12.2020r. Uniwersytet Wrocławski korzystać będzie z Biblioteki na zasadach  użyczenia.

4. Walory Biblioteki

Biblioteka stanowi budynek dawnej Miejskiej Kasy Oszczędności i Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu, położony przy ulicy Karola Szajnochy 7-9.Gmach Miejskiej Kasy Oszczędnościowej i Biblioteki Miejskiej  oddany został do użytku w 1891 roku. Od początku służył on działalności tych dwóch, jakże różnych, instytucji i na ich potrzeby został zaprojektowany. Parter zajmowały sale operacyjne, skarbiec i pomieszczenia administracyjne, piętra zaś zbudowano z myślą o bibliotece. Nowoczesna inwestycja, w całości sfinansowana przez kasę miejską, od początku swojego istnienia przydawała blasku i prestiżu miastu. Budynek, zaprojektowany przez Richarda Pluddemanna, do dziś zadziwia mnogością nowatorskich rozwiązań.

Budynek znajduje się w doskonałej lokalizacji, w centrum Starego Miasta, przy dogodnym komunikacyjnie trakcie miejskim (ul. Kazimierza Wielkiego). Najbliższe otoczenie stanowią kamienice wrocławskiego Rynku (kilkadziesiąt metrów od Placu Solnego).

5. Cena wywoławcza, wadium, minimalne postąpienie:

CENA WYWOŁAWCZA: 15 690 000 zł (piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)

WADIUM: 300 000 zł

MINIMALNE POSTĄPIENIE: 100 000 zł

6. Czas i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2019 r. o godz.12.00 w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego, położonym we Wrocławiu przy pl. Uniwersyteckim 1, pokój nr 38.     

7. Warunki przystąpienia do przetargu:

7.1. wpłacenie wadium w wysokości 300 000 zł na konto Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu: Santander Bank Polska S.A. IV we Wrocławiu
Nr 12 1090 2503 0000 0001 1257 6100, z dopiskiem: „Szajnochy 7-9 – Wadium”,
do dnia 12.04.2019 r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazane powyżej konto bankowe,

7.2. złożenie zgłoszenia udziału w przetargu w terminie do 16.04.2019 r. do godz. 12.00, w Dziale Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Wrocławskiego, 50-137 Wrocław, ul. Kuźnicza 34, na formularzu załączonym do regulaminu udostępnionym na stronie internetowej www.uni.wroc.pl,

7.3. zapoznanie się przez uczestnika przetargu, przed przystąpieniem do przetargu, z dokumentami udostępnionymi na stronie internetowej www.uni.wroc.pl, Regulaminem sprzedaży, Formularzem zgłoszenia, oraz z informacjami dotyczącymi Biblioteki.

8. Zapłata ceny, przepadek wadium

8.1.Uczestnik który wygrał przetarg na sprzedaż Biblioteki zobowiązany jest zapłacić całą wylicytowaną cenę Biblioteki + VAT, jeśli będzie wymagany, po uwzględnieniu zaliczki, najpóźniej na jeden dzień przed zawarciem umowy sprzedaży przenoszącej własność Biblioteki.

8.2. Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na wskazane konto bankowe Uniwersytetu Wrocławskiego.

8.3. W przypadku uchylenia się przez uczestnika, który wygrał przetarg na sprzedaż Biblioteki, od zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży lub umowy przenoszącej własność Biblioteki, wadium ulega przepadkowi na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego.

8.4. Koszty notarialne i wieczysto-księgowe oraz obciążenia publiczno-prawne związane z nabyciem Biblioteki ponosi nabywca Biblioteki.

9. Zawarcie umowy przenoszącej własność Biblioteki

Umowa przenosząca własność Biblioteki zawarta będzie po uzyskaniu zgody wymaganej art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz  przepisami ustawy  z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 z późn. zm.), po zapłacie przez nabywcę Biblioteki całej wylicytowanej ceny sprzedaży Biblioteki, i w przypadku niewykonania przez Prezydenta Wrocławia prawa pierwokupu przysługującego Gminie Wrocław na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t.  Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

9. Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Gospodarki Nieruchomościami Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ul. Kuźnicza 34, tel. +48 71 3752277.

10. Zmiana warunków przetargu, odwołanie przetargu

Uniwersytet Wrocławski zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu lub odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Dodane przez: Iwona Hendrychowska

26 Lut 2019

ostatnia modyfikacja: 10 maja 2019