Strona używa plików cookies więcej

26.11.2021 r.

I Edycja Konkursu na dodatki motywacyjne jednorazowe rozstrzygnięta!

Rozstrzygnięta została I edycja konkursu „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich” na dodatki motywacyjne jednorazowe, przewidującego wypłatę 150 jednorazowych dodatków w kwocie 7300 zł brutto.

W konkursie zostało zgłoszonych łącznie 186 aplikacji, spośród których zostało wyłonionych 150 laureatów. Wszystkie wnioski konkursowe, w tym także dla młodych naukowców, oceniane były w oparciu o następujące kryteria:

  • poziom prowadzonych badań udokumentowany publikacjami naukowymi;
  • poziom skuteczności w zakresie pozyskiwania projektów badawczych;
  • rozwój naukowy.

Oceny dokonała Komisja Konkursowa, powołana przez JM Rektora, reprezentująca przedstawicieli wszystkich Wydziałów UWr. Na podstawie prac Komisji została stworzona lista rankingowa oceniająca wnioski zgodnie z zasadami zawartymi w § 8 Regulaminu konkursu. Na jej podstawie w pierwszym kolejności wyłoniono laureatów konkursu spośród wniosków złożonych przez młodych naukowców. W tym przypadku, po zastosowaniu przez Komisję zapisu § 7 punkt 2 Regulaminu konkursu, jako te o doskonałym poziomie naukowym, wybranych zostało 10 aplikacji. Pozostałych 140 dodatków motywacyjnych jednorazowych/nagród IDUB  zostało przyznanych w otwartej części konkursu, w której oceniani byli wszyscy pracownicy naukowi uczestniczący w konkursie. Lista laureatów została zaakceptowana jednogłośnie przez Komisję Konkursową.

Listy laureatów: 

  1. Laureaci konkursu na dodatki jednorazowe dla młodych naukowców
  2. Laureaci konkursu na dodatki jednorazowe w konkursie otwartym

Dodatkowo listy laureatów znajdują się w załącznikach na dole strony.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu!

Poniżej prezentujemy zestawienie najważniejszych informacji o liczbie przyznanych dodatków w podziale na wydziały:

Wydział Złożone Wnioski Młodzi Naukowcy Laureaci z Wydziałów Laureaci Młodzi Naukowcy
Wydział Biotechnologii 18 11 17 2
Wydział Chemii 22 13 20 1
Wydział Filologiczny 18 4 13 1
Wydział Fizyki i Astronomii 16 5 12 1
Wydział Matematyki i Informatyki 18 7 11 2
Wydział Nauk Biologicznych 25 11 19 1
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 19 6 17 1
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska 17 4 14 1
Wydział Nauk Społecznych 17 3 14 0
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 16 4 13 0
186 68 150 10

20.10.2021 r.

Nabór wniosków w konkursie na dodatki motywacyjne jednorazowe zakończony!

17 października zakończył się nabór aplikacji w I edycji Konkursu na dodatki motywacyjne jednorazowe w ramach  programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – I Konkurs „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich”.

Złożono w sumie 186 wniosków, z czego 111 aplikacji w panelu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a 75 w panelu nauk społecznych i nauk humanistycznych.

68 aplikacji złożyli młodzi naukowcy ze stopniem doktora (osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie nie więcej niż 7 pełnych lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia o konkursie). Komisja Konkursowa, w pierwszej kolejności przyzna młodym naukowcom nie więcej niż jeden dodatek jednorazowy w każdej dyscyplinie uprawianej na Uniwersytecie Wrocławskim. W tym trybie dodatki przyznawane są młodym badaczom, których badania wyróżniają się doskonałym poziomem naukowym.

Łącznie Komisja, która na potrzeby tego konkursu poszerzona zostanie o przedstawicieli wszystkich Wydziałów UWr., zarekomenduje JM Rektorowi przyznanie 150 dodatków motywacyjnych jednorazowych w kwocie 7300 zł brutto.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 28 listopada 2021 r.

Poniżej prezentujemy statystyki złożonych wniosków w podziale na Wydziały:

WYDZIAŁ ZŁOŻONE WNIOSKI MŁODZI NAUKOWCY
WBT 18 11
WCH 22 13
WF 18 4
WFA 16 5
WMI 18 7
WNB 25 11
WNHP 19 6
WNOZKŚ 17 4
WNS 17 3
WPAE 16 4
186 68

27.09.2021 r.

Rusza konkurs na dodatki motywacyjne jednorazowe !

27 września ruszył konkurs na dodatki motywacyjne jednorazowe w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – I Konkurs „Projakościowy sposób wynagradzania nauczycieli akademickich”.

Zgłoszenia na dodatki motywacyjne jednorazowe składać mogą uprawnieni pracownicy wyłącznie za pomocą formularza internetowego, dostępnego na stronie internetowej Uczelnianego Systemu Konkursowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Nabór wniosków potrwa do 17 października 2021 r.

Odpowiedzi na pytania można uzyskać telefonicznie +48 697 011 841 w godzinach pracy biura Uczelni Badawczej (7.30-15.30).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 28 listopada 2021 r.

Zachęcamy do śledzenia strony Uczelni Badawczej oraz strony Uczelnianego Systemu Konkursowego.

Zapraszamy do udziału w konkursie i składania zgłoszeń!

Link do REGULACJI

Link do tekstu ujednoliconego Regulaminu „Projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich”