Strona używa plików cookies więcej

15.12.2021 r.

II edycja Konkursu na granty wewnętrzne rozstrzygnięta !

Komisja konkursowa przeanalizowała 128 wniosków:

 • w Panelu A (nauki o życiu i Ziemi) 45 wniosków,
 • w Panelu B (nauki ścisłe) 29 wniosków,
 • w Panelu C (nauki humanistyczne) 26 wniosków,
 • w Panelu D (nauki społeczne) 28 wniosków.

Wnioski były oceniane pod względem merytorycznym przez recenzentów zewnętrznych (ekspertów spoza Uniwersytetu Wrocławskiego). Komisja konkursowa podczas przygotowania listy rankingowej opierała się na recenzjach recenzentów zewnętrznych i nie miała wpływu na ich ocenę. Członkowie Komisji konkursowej zapoznali się z uwagami zawartymi w recenzjach i uznali je za uzasadnione. Maksymalna punktacja wniosku mogła wynieść 100 pkt (średnia z 2 recenzji ocenionych maksymalnie na 100 pkt każda).

W Panelu A wnioski były kwalifikowane do finansowania od co najmniej 95 pkt, w Panelu B od co najmniej 91 pkt, w Panelu C od co najmniej 90,5 pkt, w Panelu D od co najmniej 95 pkt.

Ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków ocenionych bardzo wysoko, w tym 7 wniosków ocenionych z taką sama liczbą punktów na granicy odcięcia w Panelu A, do finansowania zakwalifikowano większą liczbę grantów w Panelu A.

Ostatecznie Komisja konkursowa zakwalifikowała do finansowania:

 • Panel A – 15 wniosków,
 • Panel B – 10 wniosków,
 • Panel C – 10 wniosków,
 • Panel D – 10 wniosków.

Zapraszamy do składania wniosków w III edycji konkursu w 2022 roku.

Przewodniczący Komisji konkursowej

Prof. dr hab. Teresa Olczak

Przewodniczący Komitetu sterującego IDUB

Dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania w ramach II edycji projektu „Granty na badania wstępne- granty wewnętrzne” w ramach programu IDUB :

Panel Imię i nazwisko aplikującego Tytuł projektu badawczego Wnioskowana kwota (PLN)
A Bartosz Borczyk Weryfikacja występowania i skali dymorfizmu płciowego w strukturach związanych z chemorecepcją u węży                         39.150,00
A Małgorzata Daczewska Ocena in vitro wpływu wybranych substancji cytostatycznych pochodzenia naturalnego na strukturę i cykl komórkowy mięśniakomięsaka prążkowanokomórkowego typu embrionalnego                          40.000,00
A Adam Pomorski Opracowanie metodologii pomiarów oddziaływań metal-białko na poziomie pojedynczych molekuł                          40.000,00
A Marta Migocka-Patrzałek Wpływ substancji o potencjale leczniczym na zwierzęcy model ludzkiej choroby McArdle’a                          40.000,00
A Arnold Garbiec Badania porównawcze budowy i funkcji jajników i jajowodów u zaleszczotków z rodziny Chernetidae (Chelicerata: Pseudoscorpiones: Cheliferoidea: Chernetidae)                          40.000,00
A Magdalena Machowska Wpływ mutacji w genie EMD i stresu oksydacyjnego na poziom podwójnych pęknięć w nici DNA oraz naprawę uszkodzeń w komórkach mięśniowych od pacjentów cierpiących na EDMD1                          40.000,00
A Katarzyna Piekarowicz Wpły emeryny na zmiany w ekspresji genów podczas miogenezy                          40.000,00
A Daria Augustyniak Charakterystyka mutantów Pseudomonas aeruginosa opornych na antybiotyki peptydowe i endolizyny fagowe w aspekcie podatności na mechanizmy obrony nieswoistej                          40.000,00
A Agnieszka Biernatowska Analiza bezpośrednich oddziaływań rekombinowanego białka CARMA1 z flotylinami w warunkach in vitro                          40.000,00
A Sebastian Buczyński Hydrogeochemia i geneza solanek w wysadzie solnym Kłodawa                          39.500,00
A Dorota Dziadkowiec Identyfikacja substratów Rrp1 – potencjalnej SUMO – zależnej ligazy ubikwityny                          40.000,00
A Dominik Drabik Indukowane starzeniem i oksydacją zmiany właściwości mechanicznych błon lipidowych                          25.000,00
A Jan Kotusz W jaki sposób selekcja naturalna steruje koegzystencją ryb o płciowym i klonalnym systemie rozrodu i wzorcami ich rozmieszczenia?                          40.000,00
A Ewa Maciaszczyk-Dziubińska Analiza specyfiki interakcji drożdżowego czynnika transkrypcyjnego Yap1 z promotorami wybranych genów                          40.000,00
A Dorota Mackiewicz Określenie presji mutacyjnych w genomach bakteryjnych oraz badanie ich optymalności i znaczenia ewolucyjnego                          37.500,00
B Tomasz Kosmala Badania in operando materiałów 2D w skali atomowej do magazynowania i konwersji energii                          39.800,00
B Justyna Zeler Synergia termometrii luminescencyjnej i długotrwałej emisji perowskitów w teranostycznym obrazowaniu i terapii nowotworów                          40.000,00
B Maciej Witwicki Rodniki jako funkcyjne materiały molekularne. Badania wstępne nad stabilizacją rodników semichinonowych                          40.000,00
B Jerzy Sokolnicki Luminofory oksoazotkowe dla białych LED                          26.790,00
B Adam Augustyniak Synteza i charakterystyka nano-aerożeli palladowych do zastosowań w katalizie i remediacji środowiska                          40.000,00
B Kamila Stokowa-Sołtys Niskocząsteczkowe inhibitory selektywnie wiążące się do ryboprzełącznika FMN bakterii F. nucleatum, jako nowe związki przeciwdrobnoustrojowe                          40.000,00
B Anna Piecha-Bisiorek Alternatywa dla perowskitów na bazie ołowiu. Hybrydowe materiały półprzewodnikowe dla fotowoltaiki i nie tylko.                          20.000,00
B Andrzej Szczepkowicz Przestrajalne źródła światła oparte na dielektrycznych akceleratorach laserowych                          40.000,00
B Monika Kijewska Zmiany struktury drugorzędowej w oparciu o odwracalne tworzenie wiązań B-O w modyfikowanych neoglikokoniugatach                          40.000,00
B Jerzy Lisowski Oligomeryczne i polimeryczne kompleksy lantanowców zbudowane z jednostek makrocyklicznych: w poszukiwaniu nowych właściwości                          40.000,00
C Filip Wolański Podróże mieszkańców Europy Środkowo – Wschodniej do krajów romańskich w XVIII w. w perspektywie porównawczej                          21.148,00
C Dorota Koczanowicz Jedzenie jako modus kultury w perspektywie somaestetycznej                          23.226,00
C Paweł Mackiewicz Biografia Kazimierza Wyki                          18.000,00
C Agnieszka Patała “Drugie życie” gotyckich nastaw ołtarzowych z terenów dzisiejszej Polski w XIX I XX w.                          23.800,00
C Jose Losada Palenzuela Computational Text Reuse Detection in Literary Texts (Proof of Concept)                          29.700,00
C Tomasz Głowiński Przeciwdziałanie skutkom klęsk elementarnych na Dolnym Śląsku w latach 1807-1945                          35.00,00
C Wioleta Muras Źródła do badań nad działalnością kompozytorską, pianistyczną oraz kulturalną Aleksandra Zarzyckiego (1834-1895)                          12.700,00
C Krzysztof Ruchniewicz Funkcjonowanie w pamięci i przestrzeni społecznej miejsc przymusowych migracji w Europie w XX wieku (porównawcze studium przypadków Bolzano, Wrocławia, Goerlitz i Zgorzelca oraz Ústí nad Łabą)                          40.000,00
C Katarzyna Setkowicz-Szymanowicz Recepcja dzieł Feliciano de Silva w Portugalii w XVI wieku: analiza porównawcza wydań hiszpańskich i portugalskich                          10.100,00
C Agnieszka Kołodziej Fauna i flora w antroponimii zachodniosłowiańskiej (na materiale języka polskiego, czeskiego i słowackiego)                          31.950,00
D Natalia Iwańczak-Niedźwiecka Od mostu w dwumieście do granicy między państwami. Granica polsko-niemiecka w świadomości mieszkańców miast podzielonych w świetle pamiętników                          39.600,00
D Monika Wiktorowicz-Sosnowska Tożsamość pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w narracjach biograficznych                          38.320,00
D Michał Bernarczyk Wpływ propagandy obliczeniowej na polski system wyborczy. Sztuczna inteligencja jako środek przeciwdziałania dezinformacji i manipulacji wyborcami                          40.000,00
D Julita Makaro Obywatele w wielokulturowym mieście? Proces integracji Polaków i Ukraińców we Wrocławiu                          39.975,00
D Agnieszka Frąckowiak-Adamska Prawa podstawowe dla wszystkich? Stosowanie unijnych praw podstawowych wobec państw członkowskich                          37.600,00
D Piotr Ochman Odpowiedzialność karna członków organów podmiotów kolektywnych za decyzje kolegialne w prawie karnym gospodarczym                          39.770,00
D Agata Krasowska Doświadczenie kryzysu psychicznego u prekariuszy oraz w narracjach ekspertów                          39.600,00
D Magdalena Ratajczak Diaspora diplomacy                          37.300,00
D Kamila Augustyn O czym mówimy, kiedy mówimy o książce? Analiza doświadczeń czytelników                          26.460,00
D Katarzyna Durniat Pomiar i diagnostyka mobbingu w modelu interakcyjnym – w kierunku badań międzynarodowych                          40.000,00

01.10.2021 r.

Nabór wniosków aplikacyjnych w II edycji Konkursu na granty wewnętrzne zakończony!

W II edycji Konkursu na granty wewnętrzne wpłynęło łącznie 128 wniosków. Poniżej prezentujemy liczbę wniosków aplikacyjnych w podziale na Panele tematyczne, w ramach których w kolejnym etapie konkursu, wnioski zostaną poddane ocenie przez zewnętrznych recenzentów.

Panel tematyczny Liczba złożonych aplikacji
A – Panel Nauk o Życiu i Ziemi 45
B – Panel Nauk Ścisłych 29
C – Panel Nauk Humanistycznych 26
D – Panel Nauk Społecznych 28
RAZEM 128

W każdym z Paneli Uniwersytet Wrocławski zapewnia środki na sfinansowanie 10 projektów. Zgodnie z Regulaminem liczba grantów sfinansowanych w ramach panelu może być różna od 10, gdyż niewykorzystane środki finansowe w danym panelu mogą zostać alokowane do innego panelu i sfinansować w nim dodatkowe granty (Regulamin Konkursu paragraf 5 pkt. 5.-6.).

Maksymalna kwota finansowania grantu wewnętrznego, o którą starają się Wnioskodawcy wynosi 40 000 zł.

Teraz przed nami etap oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 grudnia 2021 r.


21.07.2021 r.

Rusza II edycja Konkursu na granty wewnętrzne!

Nabór wniosków aplikacyjnych rozpocznie się 3.08.2021 r. i potrwa do 30.09.2021 r. Zgłoszenia do konkursu grantowego będą przyjmowane za pomocą Uczelnianego Systemu Konkursowego w języku polskim oraz języku angielskim.

Finansowanie obejmuje 40 grantów, a maksymalna kwota finansowana w ramach jednego grantu wynosi 40 000 zł. Maksymalny okres realizacji grantu: 01.03.2022 r. – 29.02.2024 r.

Granty mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie badań koniecznych dla przygotowania i złożenia aplikacji, umożliwiającej uzyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych, zwanych dalej grantem zewnętrznym.

Uzyskany grant zewnętrzny musi być realizowany w Uniwersytecie Wrocławskim, mieć charakter prorozwojowy oraz obejmować badania naukowe zgodne z priorytetami programu IDUB.

O grant mogą ubiegać się wyłącznie pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego:

 • których zatrudnienie w Uniwersytecie Wrocławskim nie kończy się przed rozpoczęciem realizacji grantu lub w trakcie jego realizacji,
 • którzy w momencie składania wniosku nie kierują grantem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych,
 • którzy do dnia składania wniosku nie uzyskali promesy finansowania grantu ze źródeł zewnętrznych,
 • którzy nie kierowali grantem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych w okresie 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia II edycji konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.12.2021 r.

Szczegółowe informacje wymagane do wypełnienia wniosku aplikacyjnego znajdują się tutaj.