Strona używa plików cookies więcej

Lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza – realizacja zadania pt. Konkursowe finansowanie badań wstępnych (granty wewnętrzne UWr), I edycja konkursu.

Spośród 189 wniosków aplikacyjnych przesłanych na konkurs, komisja konkursowa przeanalizowała 183 wnioski. Ze względów formalnych (brak potwierdzenia zatrudnienia na czas realizacji grantu wewnętrznego lub niewłaściwie skonstruowany, niezgodny z regulaminem budżet) odrzucono 6 wniosków. W panelu A (nauki o życiu i ziemi) oceniono 46 wniosków, w panelu B (nauki ścisłe) 33 wnioski, a w panelu C (nauki humanistyczne i społeczne) 104 wnioski. Wnioski były oceniane pod względem merytorycznym przez recenzentów zewnętrznych (spoza Uniwersytetu Wrocławskiego). Komisja konkursowa opierała się tylko na punktacji recenzentów zewnętrznych i nie miała wpływu na ich ocenę. Maksymalna punktacja wniosku mogła wynieść 100 pkt (średnia z 2 recenzji ocenionych maksymalnie na 100 pkt każda) plus 10% ze średniej punktacji (o ile aplikujący wybrał przypisanie do Priorytetowych Obszarów Badawczych), czyli maksymalna punktacja końcowa wniosku mogła wynieść 110 pkt. W panelu A wnioski były kwalifikowane od co najmniej 107,25 pkt, w panelu B od co najmniej 94 pkt, a w panelu C od co najmniej 104,5 pkt. Ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków ocenionych bardzo wysoko, do finansowania zakwalifikowano większą liczbę grantów (panel A – 13, panel B – 11, panel C – 25 wniosków), aniżeli zaplanowano to w regulaminie (panel A 10, panel B 10, panel C 20). Zapraszamy do składania wniosków w II edycji konkursu w 2021 roku.

przewodniczący komisji konkursowej,

prof. dr hab. Teresa Olczak

pełnomocnik rektora ds. programu IDUB

dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr

Panel Imię i nazwisko aplikującego Tytuł projektu badawczego Wnioskowana kwota (PLN)
A Dariusz Rakus Zależne od wieku zmiany aktywności fruktozo-1,6-bisfosfatzay: nowoodkrytego regulatora tworzenia śladów pamięciowych i czynnika chroniącego mitochondria przed stresem oksydacyjnym i pamięciowym 40 000
A Donata Wawrzycka Analiza roli a-arestyny Art10 w proteostazie białek błonowych odpowiedzi na stres arsenowy 40 000
A Adrian Smolis Filogeneza, ewolucja i klasyfikacja megazróżnicowanej rodziny Neanuridae (Hexapoda: Collembola) na podstawie danych molekularnych i morfologicznych – badania wstępne 37 377
A Beata Rozenblut-Kościsty Czy cytologiczny mechanizm eliminacji genomu u hybrydogenetycznych mieszańców jest konserwatywny ewolucyjnie w różnych systemach genetycznych rodzaju Pelophylax (Amphibia, Anura) ? 40 000
A Adrian Marciszak Rewolucja środkowego plejstocenu – jak kształtowała się współczesna teriofauna Eurazji 40 000
A Agnieszka Gizak Rola FBPazy 2 w regulacji dynamiki mitochondrialnej w kontekście procesów nowotworzenia 39 200
A Katarzyna Sokołowska Charakterystyka obszarów mikrodomen błonowych w żywych komórkach drewna wtórnego u wybranych gatunków drzew liściastych 40 000
A Magdalena Chmielewska Niestabilność genomowa w komórkach linii płciowej hybrydogenetycznej żaby wodnej Pelophylax esculentus 40 000
A Dominika Lewicka-Szczebak Azot w ekosystemach rolniczych: śledzenie przemian nawozów do gazów (N2O) i N2) z zastosowaniem metod izotopowych 40 000
A Bożena Futoma-Kołoch Strategia unikania odpowiedzi immunologicznej zależnej od działania białek dopełniacza surowicy krwi przez bakterie Salmonella serotypu O48 posiadające sjalowane lipopolisacharydy 38 800
A Anna Kędziora Badanie transkryptomu bakterii w zakresie oporności na nanocząstki srebra 40 000
A Paweł Raczyński Fauna graptolitowa syluru w Sudetach 37 000
A Agnieszka Perec-Matysiak Czy konie rekreacyjne mogą stanowić źródło mikropasożytów jelitowych o potencjale zoonotycznym ? 35 100
B Krzysztof Graczyk Głębokie sieci neuronowe w fizyce 31 800
B Arkadiusz Berlicki Ewolucja czasowa drobnoskalowych zjawisk energetycznych obserwowanych w atmosferze Słońca 34 250
B Ewa Niemczura Analiza obserwacji spektroskopowych gwiazd chemicznie osobliwych HgMn i AmFm z wykorzystaniem innowacyjnych metod uczenia maszynowego 36 000
B Michał Białek Ograniczone przestrzenie klatek molekularnych jako narzędzie do tworzenia układów dynamicznych 40 000
B Magdalena Rok Wieloosiowe ferroelektryki na bazie polimerów koordynacyjnych. Nowe wyzwania i perspektywy 20 000
B Grażyna Antczak Kandydat na warstwę akceptorową dla złącza wertykalnego akceptorowo-donorowego 40 000
B Dagmara Kulesza Pierwszy w historii, termoluminescencyjny termometr z podwójnym trybem pracy 40 000
B Krzysztof Radziszewski Badanie reakcji promienistej chromosfery podczas fazy impulsowej rozbłysków słonecznych 40 000
B Alina Bieńko W kierunku „lepszych” magnesów molekularnych. Korelacja struktury i anizotropii magnetycznej 40 000
B Wojciech Kamiński Funkcjonalne układy molekularne 38 500
B Rafał Idczak Poszukiwanie nowych nadprzewodników w stopach o wysokiej entropii (HEA) zawierających atomy lekkich lantanowców 31 000
C Roman Opiłowski Szyldy miejskie jako medioteksty. Formy, treści i wzorce kreatywności w ujęciu porównawczym 40 000
C Rafał Biskup Gustaw Freytag (1816-1895) w pamięci kolektywnej Republiki Federalnej Niemiec po 1945 r. Pomiędzy polityzacją a socjologią literatury 12 600
C Krzysztof Huszcza Między Wrocławiem a Wiedniem: związki kulturalne Śląska i Austrii od czasów baroku do współczesności 38 000
C Krzysztof Żarski Zygmunt Łempicki pomiędzy polską i niemiecką germanistyką lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku 40 000
C Marta Kłopocka-Jasińska Wykonywanie orzeczeń sądów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich 27 600
C Dagmara Łaciak Koło garncarskie przed Celtami ? Problematyka formowania naczyń we wczesnej epoce żelaza na ziemiach polskich 15 000
C Tomasz Wysłobocki Sztuki sceniczne w czasach Rewolucji Francuskiej – między naturą a polityką 30 000
C Mirosław Dymarski Państwa narodowe na Bałkanach 1804-1923. Nieczas – Walka – Ludzie 18 084
C Sylwia Wójtowicz-Marszał Obraz reżimu sowieckiego w ukraińskiej literaturze pamięci na przykładzie książki Mileny Rudnyckiej: „Ukraina Zachodnia pod okupacją bolszewicką” 34 500
C Justyna Ziarkowska Przekład, opracowanie naukowe i wydanie barokowego poematu „Soledades” hiszpańskiego autora Luisa de Góngory 6 000
C Agata Rębkowska-Kieseler Rola negacji w konstrukcji znaczeń. Na przykładzie nazwy własnej la Russie (Rosja) we francuskim dyskursie prasowym 15 000
C Joanna Orska Poeci-tłumacze. Przekład artystyczny w kontekście twórczości własnej autorów 11 500
C Regina Solova Strategie kształtowania wizerunku kraju we francuskich i czeskich przekładach miesięcznika „Polska” w latach 1960-1962 18 500
C Jacek Jędrysiak Miasto – garnizon – twierdza: wojsko i społeczeństwo w miastach Dolnego Śląska w latach 1815-1914 27 600
C Bartłomiej Łódzki Kultura udostępniania wiadomości telewizyjnych. Media globalne i globalna publiczność 39 170
C Anna Żurek Rozwijanie wielojęzyczności i wielokulturowości u dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskich szkołach podstawowych. Perspektywa nauczycieli 35 000
C Józef Szykulski Adaptacja środowiskowa i rozwój społeczności prekolumbijskich dorzecza Atico-Peru. Zagadnienie interakcji kulturowej pomiędzy obszarami ościennymi 40 000
C Kalina Mróz-Jabłecka Światy codzienności śląskiej elity XVII/XVIII wieku w literackich tekstach źródłowych 6 691
C Julianna Redlich Kolonializm z perspektywy Śląska – Śląsk z perspektywy kolonialnej (1871-1914) 39 319
C Tomasz Jabłecki ‘Galantes Schlesien’ – Poezja wykwintna nieznanych / zapomnianych / anonimowych autorów śląskich przełomu wieków XVII i XVIII 21 361,29
C Edward Białek Piśmiennictwo dla dzieci i młodzieży w kulturze literackiej Śląska w XX i XXI wieku 40 000
C Rafał Włodarczyk Utopia i edukacja. Studia z filozofii edukacji i pedagogiki azylu/ Utopia and Education. Studies in Philosophy of Education and Pedagogy of Asylum 15 800
C Ilona Gwóźdź-Szewczenko „Z życia owadów” – socjobiologiczne koncepcje lat 70. I 80. XX wieku w pryzmacie prozy tzw. północnoczeskiej szkoły literackiej 20 000
C Joanna Wardzała Wykluczenie finansowe osób młodych w perspektywie konsumpcji kompensacyjnej w okresie pandemii COVID-19 39 825
C Piotr Kwiatkowski Kapitał psychologiczny, kulturowy i społeczny w kontekście pozytywnej adaptacji – konstrukcja i walidacja baterii standaryzowanych narzędzi pomiaru 40 000