Strona używa plików cookies więcej

Inkubator Doskonałości Naukowej – Digital Justice

Kierownik Inkubatora: dr Karolina Kremens

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Inkubator „Digital Justice” koncentrować się będzie na badaniach nad wpływem nowych technologii na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych. Bez jakiejkolwiek przesady można powiedzieć, że jest to jedno z najważniejszych i najbardziej aktualnych zagadnień w szeroko pojmowanej nauce prawa karnego na całym świecie. Prowadzone badania obejmować będą szerokie spektrum problemów, wśród których można wymienić m.in.: nagrywanie za pomocą kamer nasobnych noszonych przez funkcjonariuszy Policji dokonywanych przez nich czynności (np. zatrzymań), prowadzenie przeszukiwań elektronicznych urządzeń, w szczególności telefonów komórkowych, wykorzystywanie technologii audiowizualnych w celu ułatwienia przeprowadzania rozpraw przed sądem, nagrywania przesłuchań oraz innych czynności dowodowych, wykorzystanie sztucznej inteligencji w celu wymierzania kar za przestępstwa oraz tzw. predictive policing, czyli przewidywania możliwości popełnienia przestępstwa na danym terenie czy przez daną osobę.

W Polsce badania dotyczące wpływu nowych technologii na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych nie były dotąd prowadzone na szeroką skalę. Nie ma także żadnego ośrodka naukowego, który kompleksowo zajmowałby się tą problematyką. Takie ośrodki funkcjonują jednak z powodzeniem na renomowanych uniwersytetach zagranicznych.

Stworzenie Inkubatora Doskonałości Naukowej „Digital Justice” zmierza więc do wypełnienia powyższej luki i stwarza ogromną szansę na włączenie UWr w światową sieć centrów badawczych nad wpływem nowych technologii na wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych i uczynienie go partnerem ważnych badań prowadzonych we współpracy międzynarodowej.

W ramach Inkubatora powołany zostanie zespół badawczy, w którego skład poza kierownikiem – dr Karoliną Kremens, wchodzić będą dr hab. Wojciech Jasiński oraz dwóch młodych doktorów specjalizujących się w problematyce nowych technologii w prawie. W zespole przewidziano także miejsce dla doktorantów oraz studentów, którzy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania naukowe w ramach Inkubatora. Dzięki uczestnictwu w badaniach prowadzonych przy udziale partnerów zagranicznych, funduszom przeznaczonym na staże zagraniczne, udziałowi w konferencjach oraz grantom uzyskiwanym w ramach Inkubatora, młodzi adepci nauki będą mogli zaistnieć w środowisku naukowym i propagować osiągnięcia polskiej nauki na świecie. Zespół badawczy Inkubatora będzie kreować potencjał, który pozwoli na kontynuację badań także po zakończeniu jego działalności w ramach Uczelni Badawczej.

Efekty działalności Inkubatora będą miały nie tylko wymiar teoretyczny, w postaci publikacji w renomowanych światowych czasopismach, ale także wymiar praktyczny, gdyż prowadzone badania stanowić będą ważny materiał w procesie tworzenia nowych regulacji prawnych umożliwiających korzystanie ze zdobyczy nowych technologii w procesie karnym. Dzięki Inkubatorowi Uniwersytet Wrocławski stanie się także areną licznych międzynarodowych wydarzeń naukowych (seminariów, konferencji, wykładów gościnnych), aktywizując lokalne środowisko akademickie. Działalność badawcza w Inkubatorze pozwoli także na pozyskanie dalszych projektów naukowych finansowanych z Narodowego Centrum Nauki oraz funduszy europejskich.