Strona używa plików cookies więcej

Czasem samo przygotowanie aplikacji o grant w konkursach ogólnopolskich czy międzynarodowych bywa niemal tak żmudne i czasochłonne jak sama praca w ramach grantu. To określony czas, który trzeba poświęcić. To też wstępne badania, na podstawie których zapadają decyzje, czy badaczowi zostanie grant przyznany. Chcemy to ułatwić poprzez system „grantów wewnętrznych”.

Granty wewnętrzne, adresowane do pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, mogą być przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie badań wstępnych po to, żeby móc złożyć aplikację, umożliwiającą uzyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych. Są zatem ułatwieniem i wstępem dla badaczy do uzyskania środków na badania z grantów zewnętrznych, które mają być realizowane na Uniwersytecie Wrocławskim. Pierwsza edycja naboru wniosków już się odbyła. Następne konkursy ogłaszane będą raz w roku, do roku 2026.

Ile grantów, ile pieniędzy?

 1. W każdej edycji naboru wniosków może zostać sfinansowanych 40 grantów.
 2. Maksymalna kwota finansowana przyznawana w ramach jednego grantu wynosi 40 000 zł.
 3. Okres realizacji grantu nie może być dłuższy niż 24 miesiące, a w ostatnim roku realizacji programu IDUB 12 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy na realizację grantu.

Dla kogo?

 1. O grant mogą ubiegać się wyłącznie pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego:
  a) których zatrudnienie w UWr nie kończy się przed rozpoczęciem realizacji grantu lub w trakcie jego realizacji,
  b) którzy w momencie składania wniosku nie kierują grantem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych,
  c) którzy do dnia składania wniosku nie uzyskali promesy finansowania grantu ze źródeł zewnętrznych,
  d) którzy nie kierowali grantem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych w okresie 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia II Edycji i kolejnych edycji konkursu.
 2. Beneficjentem grantu wewnętrznego można być tylko jeden raz w okresie działania programu IDUB w latach 2020-2026.

Jak aplikować o grant?

 1. Wniosek o przyznanie grantu należy złożyć za pomocą strony internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie.
 2. Wniosek należy złożyć w języku polskim oraz angielskim.
 3. Wniosek musi zawierać:
  • dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Wrocławskiego i stanowisko, e-mail, rodzaj i okres zatrudnienia w Uniwersytecie Wrocławskim;
  • wykaz maksymalnie pięciu najważniejszych publikacji naukowych Wnioskodawcy opatrzonych afiliacją Uniwersytetu Wrocławskiego i opublikowanych w okresie ostatnich pięciu lat, licząc od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie, przy czym do tego okresu nie wlicza się ustawowych urlopów (uwaga: wymóg afiliacji nie dotyczy tych, którzy pracują na UWr krócej niż dwa lata licząc od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie);
  • wykaz maksymalnie pięciu najważniejszych aktywności naukowych i dokonań badawczych Wnioskodawcy w okresie ostatnich pięciu lat, licząc od daty opublikowania ogłoszenia o konkursie, przy czym do tego okresu nie wlicza się ustawowych urlopów;
  • wskazanie panelu oceniającego (wyjaśnienie poniżej);
  • tytuł, streszczenie, zadania badawcze;
  • nazwę konkursu o grant zewnętrzny oraz nazwę instytucji zewnętrznej organizującej konkurs, w którym Wnioskodawca będzie się ubiegał o uzyskanie finansowania badań z wykorzystaniem wyników uzyskanych podczas realizacji grantu;
  • kosztorys: finansowanie planowane na pierwszy i drugi rok realizacji grantu oraz całkowitą kwotę finansowania z uzasadnieniem planowanych wydatków.
 4. Do wniosku należy załączyć opis projektu przygotowany w języku polskim i angielskim (załączniki pdf.), który musi zawierać:
  a) cel planowanego zadania badawczego,
  b) zarys aktualnego stanu badań, w tym w Polsce,
  c) opis zadania badawczego oraz proponowaną metodologię,
  d) wskazanie bezpośredniego związku zadania badawczego grantu z przygotowaniem wniosku o grant zewnętrzny,
  e) spis literatury.
 5. Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek.

Kto i w jaki sposób ocenia wnioski?

 1. Wnioski oceniają grupy ekspertów w ramach czterech paneli tematycznych:
  • Panel A: panel nauk o życiu i Ziemi (obejmujący dyscypliny: nauki biologiczne, nauki medyczne oraz inżynieria biomedyczna, nauki o Ziemi i środowisku oraz geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna);
  • Panel B: panel nauk ścisłych (obejmujący dyscypliny: astronomia, informatyka, matematyka, nauki chemiczne, nauki fizyczne);
  • Panel C: panel nauk humanistycznych (obejmujący dyscypliny: językoznawstwo, literaturoznawstwo, historia, archeologia, filozofia, nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii);
  • Panel D: panel nauk społecznych (obejmujący dyscypliny: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia).
 2. Ocena formalna wniosku jest przeprowadzana według zasady „spełnia/nie spełnia”, następnie wnioski zakwalifikowane do konkursu oceniane są pod względem merytorycznym przez recenzentów, którzy nie są pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego i spełniają wymóg braku konfliktu interesu.
 3. Ostateczna ocena merytoryczna wniosku jest określana jako wartość średnia z ocen dwóch recenzentów, podanych w skali od 0 do 100 punktów.
 4. Listę wniosków zakwalifikowanych do finansowania zatwierdza Zespół powołany przez Rektora UWr. Rozstrzygnięcia Zespołu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 5. Wnioskodawca, którego wniosek został zakwalifikowany podpisuje umowę na realizację grantu wewnętrznego.

Realizacja grantu

 1. Pieniądze na realizację grantu uruchamiane są po podpisaniu umowy.
 2. Aby rozliczyć grant, należy:
  • złożyć aplikację grantową umożliwiającą uzyskanie grantu zewnętrznego, wskazanego przez Wnioskodawcę we Wniosku;
  • przekazać Zespołowi raporty z realizacji grantu.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 104/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania grantów wewnętrznych Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza (IDUB)”.