Strona używa plików cookies więcej

Celem tego konkursu jest odciążenie naukowców koncentrujących się na badaniach naukowych. Konkursy „Niższe pensum jako instrument projakościowy” są wyjątkowym wsparciem dla pracowników badawczo-dydaktycznych, zwłaszcza tych prowadzących badania wpisujące się w Priorytetowe Obszary Badawcze. Zwycięzcom zostanie obniżony wymiar obowiązków dydaktycznych, czyli pensum. Dzięki temu zyskają więcej czasu i możliwości na realizowanie badań naukowych. Konkurs będzie ogłaszany raz w roku, do roku 2025.

Obniżenie pensum. O ile godzin?

 1. W roku akademickim 2020/2021 pensum zostało obniżone o 30 godzin dydaktycznych w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, nieposiadających tytułu profesora.
 2. W roku akademickim 2021/2022 pensum obniżone o 60 godzin dydaktycznych i dotyczy tej samej grupy nauczycieli akademickich.
 3. Od roku akademickiego 2022/2023 do zakończenia programu pensum obniżone o 90 godzin dydaktycznych może zostać przyznane nauczycielom akademickim, którzy będą zatrudnieni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, nieposiadających tytułu profesora, oraz dodatkowo pensum może być obniżone o 30 godzin dydaktycznych osobom zatrudnionym na stanowisku profesora.

UWAGA! Łączny wymiar zniżek pensum nie może wynosić więcej niż 50% podstawowego pensum pracownika.

Gdzie i do kogo złożyć wniosek?

 1. Pracownik składa wniosek o obniżenie pensum w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie w dziekanacie swojego wydziału.
 2. Osoby zatrudnione poza wydziałami składają wnioski w sekretariatach swoich jednostek.

Procedura rozpatrywania wniosków

 1. Wniosek rekomenduje przewodniczący właściwej rady dyscypliny naukowej.
 2. Wnioski zarekomendowane pozytywnie przez przewodniczącego rady dyscypliny rozpatruje dziekan wydziału lub odpowiednio dyrektor jednostki ogólnouniwersyteckiej (międzywydziałowej)
 3. Dziekan wydziału lub dyrektor jednostki przygotowuje listę rankingową pozytywnie rekomendowanych wniosków i przekazuje do Działu Spraw Pracowniczych.
 4. Wnioski przejmuje zespół opiniujący konkurs, który sprawdza wnioski, biorąc pod uwagę:
  • uzasadnienie wniosku;
  • zgodność planu badawczego z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi;
  • dotychczasowe osiągnięcia wnioskodawcy w badaniach naukowych;
  • udział w grantach badawczych;
  • aktywność w składaniu grantów;
  • udział w konferencjach, zrealizowane staże itp.;
  • kontynuację badań naukowych będących podstawą wcześniej uzyskanych zniżek pensum.
 5. Zespół Opiniujący konkurs przygotowuje listę laureatów konkursu i przekazuje ją rektorowi, który podejmuje ostateczną decyzję o obniżeniu pensum.
 6. Wnioskodawcy, właściwi dziekani oraz prorektor ds. nauczania zostaną powiadomieni o zniżkach pensum.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

Zarządzenie Nr 92/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2020r. wprowadzającego Regulamin Konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy” w ramach programu„Inicjatywa Doskonałości -Uczelnia Badawcza” (IDUB).

Zarządzenie Nr 217/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2020 r. wprowadzającego Regulamin Konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB);

Zarządzenie Nr 104/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 lipca 2020 r. wprowadzającego Regulamin Konkursu „Niższe pensum jako instrument projakościowy” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).