Strona używa plików cookies więcej

Konkurs Finansowanie kosztów publikacji, tłumaczeń, korekt językowych

Na co finansowanie?

 1. Finansowanie opłat za publikację artykułu w czasopiśmie o punktacji co najmniej 100 z listy MNiSW.
 2. Pokrycie kosztów tłumaczeń całości lub części opracowania naukowego na język obcy (wyłącznie w przypadku monografii, które uzyskały zgodę na publikację przez wydawnictwo poziomu II wykazu MNiSW).
 3. Pokrycie kosztów korekty językowej w języku obcym: jeśli publikacja zawiera się w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych, uzyskanie finansowania możliwe jest po uzyskaniu zgody na publikację w czasopiśmie za co najmniej 70 pkt lub jeszcze przed uzyskaniem zgody na publikację, ale po uzyskaniu rekomendacji Zespołu ds. wsparcia publikacji zagranicznych. Publikacjom w pozostałych dziedzinach nauki przysługuje finansowanie po uzyskaniu zgody na publikację w czasopiśmie o punktacji co najmniej 140 zgodnie z wykazem MNiSW.

UWAGA! Zajrzyj do paragrafu 7 i 8 : Zarządzenia nr 120/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wsparcia publikacyjnego na światowym poziomie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

Jak wypełnić wniosek?

 1. Wnioski znajdują się na stronie badawczy.uwr.edu.pl i należy je złożyć elektronicznie.
 2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uzyskania finansowania i kwotę. Przede wszystkim punktacja czasopisma – patrz wyżej, informacja o zaakceptowaniu do druku (wystarczy e-mail).
 3. Wniosek powinien zawierać informację, czy wyniki badań, których dotyczy, zawierają się w którymś z Priorytetowych Obszarów Badawczych oraz krótkie wyjaśnienie, wskazujące na przynależność do danego obszaru.
 4. Wniosek niekompletny nie zostanie rozpatrzony.
 5. Wniosek, który nie uzyskał w danym kwartale finansowania z powodu wyczerpania środków, po ponownym złożeniu uzyskuje pierwszeństwo.

Ocena i obsługa wniosków

 1. Wnioski rozpatruje prorektor ds. badań naukowych na podstawie informacji przygotowanych przez Dział Badań Naukowych.
 2. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu.
 3. W przypadku uzyskania finansowania, pieniądze przekazywane są bezpośrednio na rachunek bankowy czasopisma, korektora lub tłumacza, po przedstawieniu rachunku lub faktury.
 4. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami wydawania środków na Uniwersytecie Wrocławskim.
 5. Wymiana informacji odbywa się za pomocą poczty elektronicznej.

UWAGA! Każde opracowanie naukowe uzyskujące finansowanie ze środków programu powinno zawierać adnotację następującej treści: „Publikacja częściowo finansowana ze środków programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza lub jej odpowiednik w języku publikacji.