Strona używa plików cookies więcej

Konkurs Wzmocnienie wsparcia publikacyjnego na światowym poziomie w wolnym dostępie

Na co i dla kogo finansowanie?

 1. Finansowanie przysługuje pracownikom UWr i doktorantom UWr, których publikacje afiliowane są na Uniwersytecie Wrocławskim.
 2. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów opłaty licencyjnej związanej z publikacją artykułu naukowego lub monografii na zasadach otwartego dostępu (Open Access).
 3. Uprawnienie do uzyskania pokrycia kosztów opłaty licencyjnej w celu publikacji na zasadach otwartego dostępu przysługuje w każdym przypadku, gdy opracowanie naukowe zostało przyjęte do publikacji:
   • w czasopiśmie o punktacji 200 punktów według aktualnego w dniu rozpatrywania wniosku wykazu Ministra Edukacji i Nauki (MEiN) albo
   • jako monografia, jeśli z autorstwem/współautorstwem/redakcją wnioskodawcy związana jest punktacja na poziomie co najmniej 150 punktów zgodnie z aktualnym na dzień rozpatrywania wniosku wykazem MEiN .

Jak wypełnić wniosek?

 1. Wnioski znajdują się na stronie badawczy.uwr.edu.pl i należy je złożyć elektronicznie.
 2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uzyskania finansowania i kwotę (wystarczy e-mail).
 3. Wniosek powinien zawierać informację, czy wyniki badań, których dotyczy, zawierają się w jednym z Priorytetowych Obszarów Badawczych oraz krótkie wyjaśnienie, wskazujące na przynależność do danego obszaru.
 4. Wniosek niekompletny nie zostanie rozpatrzony.

Ocena i obsługa wniosków

  1. Wnioski rozpatruje prorektor ds. badań naukowych.
  2. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu.
  3. Lista osób, które uzyskały finansowanie wraz z kwotą finansowania ze środków projektu jest jawna i publikowana na stronie internetowej Uniwersytetu Wrocławskiego. UWAGA! Finansowanie uzyskać mogą tylko wnioskodawcy, którzy wyrazili zgodę na publikację swoich danych osobowych.
  4. Wydatkowanie środków odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami wydawania środków na Uniwersytecie Wrocławskim.
  5. Wymiana informacji odbywa się za pomocą poczty elektronicznej.

UWAGA! Każde opracowanie naukowe uzyskujące finansowanie ze środków programu powinno zawierać adnotację następującej treści: „Publikacja finansowana ze środków programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” lub jej odpowiednik w języku publikacji.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.