Strona używa plików cookies więcej

Celem konkursu jest wspieranie wyjazdów na staże naukowe nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego do wiodących uczelni zagranicznych i zespołów badawczych w celu realizacji działalności badawczej oraz nawiązania kontaktów naukowych.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

  1. Konkurs otwarty – gdzie o środki mogą się ubiegać wszyscy pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni;
  2. Konkurs dla młodych naukowców – gdzie o środki mogą się ubiegać wyłącznie pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni, którzy nie ukończyli w chwili składania wniosku 40 lat.

Oba konkursy realizowane i oceniane są na tych samych zasadach oraz uruchamiane są równocześnie, zgodnie z kalendarzem danej edycji ogłaszanym w formie komunikatu Rektora.

Wyjazdy realizowane będą, w szczególności, do uczelni zajmujących pierwsze 100 miejsc na liście Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (ARWU), zwanego zwyczajowo rankingiem szanghajskim lub rankingu Times Higher Education (THE), a także, ze względu na potrzebę strategicznej współpracy z regionem, do:

  1. Drezdeńskiego Uniwersytetu Technicznego;
  2. Uniwersytetu Wiedeńskiego;
  3. Uniwersytetu Karola w Pradze;
  4. Uniwersytetu M. Korwina w Budapeszcie;
  5. Uniwersytetu T. Masaryka w Brnie.

Uczestnikami konkursu mogą być nauczyciele akademiccy zatrudnieni w ramach stosunku pracy w Uniwersytecie Wrocławskim w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych. Warunkiem wstępnym uczestnictwa w konkursie jest uprzednie uzyskanie zaproszenia od jednostki zagranicznej poświadczone stosownym zaproszeniem/listem intencyjnym.

Zgłoszenia do konkursu odbywać się będą wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.badawczy.uwr.edu.pl, który zostanie uruchomiony w dniu ogłoszenia naboru.

Szczegółowe zasady konkursu opisuje Regulamin.

Osobą do kontaktu jest:

Urszula Broda, Biuro Współpracy Międzynarodowej

tel. 71 375 27 05, e-mail: urszula.broda@uwr.edu.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 154/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 7 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu Wspieranie wyjazdów nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego na staże naukowe do wiodących uczelni światowych w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.