Strona używa plików cookies więcej

Na co można otrzymać pieniądze?

 1. Zakup, wytworzenie lub rozbudowa aparatury naukowo-badawczej o całkowitej wartości przekraczającej 500 000 zł.
 2. Najem, dzierżawę lub leasing aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej o całkowitej wartości przekraczającej 150 000 zł.
 3. Zatrudnienie pracownika do obsługi zakupionej aparatury w czasie trwania projektu.
 4. Koszt obsługi serwisowej w czasie trwania projektu.
 5. Koszt adaptacji pomieszczenia pod inwestycję, przy czym część kosztów adaptacji pomieszczenia pokrywana ze środków FAB nie może przekroczyć 10% całkowitej wartości inwestycji i nie może być wyższa niż 300 000 zł.

Kto może starać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie inwestycji może ubiegać się pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego. Wnioskodawca musi złożyć wniosek poparty przez dziekana wydziału, w którym jest zatrudniony. Wydział nazwany jest w dokumentacji Jednostką Wnioskującą.

Uwaga! Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w danej edycji konkursu.

W każdym konkursie FAB dziekan wydziału lub kierownik jednostki pozawydziałowej może poprzeć maksymalnie dwa wnioski ze swojej jednostki.

Jak złożyć wniosek?

 1. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie środków na zakup aparatury badawczej w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie.
 2. Wnioskodawca dołącza do wniosku co najmniej jedną imienną deklarację wykorzystania aparatury badawczej, złożoną przez niego lub innych pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego (w tym członków zespołu). Deklaracje są potwierdzeniem zasadności inwestycji. W jednej edycji konkursu pracownik UWr może złożyć tylko jedną deklarację.
 3. Do wniosku należy dołączyć co najmniej jedną ofertę cenową.
 4. Wniosek w formie elektronicznej należy wysłać na adres e-mail podany w ogłoszeniu o konkursie. Musi zawierać:
  • wypełniony formularz wniosku w formacie pdf,
  • zeskanowaną stronę wniosku, zawierającą podpisy wnioskodawcy i kierownika jednostki,
  • podpisaną i zeskanowaną deklarację wykorzystania inwestycji,
  • oferty cenowe.

Kto i w jaki sposób ocenia wnioski?

Oceny złożonych wniosków dokonuje Zespół ds. Funduszu Aparatury Badawczej, powołany przez rektora.

 1. W pierwszym etapie każdy wniosek oceniany jest niezależnie przez wszystkich członków zespołu.
 2. W drugim etapie ostateczne oceny punktowe uzgadniane są na posiedzeniu zespołu. Na ich podstawie ustalana jest lista rankingowa.
 3. Zgodnie z kryterium oceny wniosków w trakcie procesu oceny brane są pod uwagę:
  • ocena wstępna,
  • ocena inwestycji: poziom naukowy planowanych zadań, unikalność inwestycji, znaczenie inwestycji dla Priorytetowych Obszarów Badawczych, czy wnioskodawca zapewnia dodatkowe finansowanie inwestycji oraz zasadność inwestycji,
  • ocena docelowej grupy użytkowników: użytkownicy inwestycji, osiągnięcia naukowe docelowych użytkowników inwestycji,
  • słabe i mocne strony wniosku – podliczenie punktacji.

Wnioski rekomendowane są do finansowania w kolejności wynikającej z pozycji na liście rankingowej do wyczerpania dostępnych środków.

Kiedy i w jaki sposób wnioskodawca zostanie powiadomiony o wyniku konkursu?

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpią nie później niż w ciągu 45 dni od terminu zakończenia przyjmowania wniosków.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie wysłana wnioskodawcy i kierownikowi jednostki na adres e-mail.

Od decyzji zespołu nie przysługuje odwołanie.

Kiedy inwestycja zostanie sfinansowana?

Okres finansowania inwestycji rozpoczyna się w roku przyznania środków. Środki przeznaczone na aparaturę powinny być wydane w roku ich przyznania. Jednostka ponosi koszty utrzymania zakupionej aparatury wykraczające poza zakres umowy serwisowej finansowanej ze środków Funduszu Aparatury Badawczej.

Jednostka musi udostępnić aparaturę zakupioną ze środków Funduszu Aparatury Badawczej w ramach Uniwersyteckiej Sieci Infrastruktury Badawczej.

Podstawa prawna

ZARZĄDZENIE Nr 38/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania środków na zakup aparatury naukowo-badawczej w ramach Funduszu Aparatury Badawczej


Informacji na temat konkursu udziela Biuro Projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, adres e-mail: idub@uwr.edu.pl, tel: +48 71 375 28 66.