Strona używa plików cookies więcej

Q&A ze spotkania w sprawie wdrożenia projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich – MS Teams, 11 czerwca 2021.

 • Mam pytanie odnośnie Konkursu „Projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich”. Jestem pracownikiem Zakładu Biologii Patogenów i Immunologii (Wydział Nauk Biologicznych), ale obecnie przebywam na urlopie bezpłatnym ze względu na postdoca w innej jednostce (Ghent University, Belgia). Chciałam zapytać czy w takiej sytuacji mogę również składać wniosek we wspomnianym konkursie? Czy dodatek czasowy obowiązuje w okresie urlopu bezpłatnego?  

Na urlopie bezpłatnym nie będzie można przyznać dodatku motywacyjnego, taka osoba nie świadczy pracy na rzecz UWr. Podobnie nie można nie można przyznać dodatku motywacyjnego w czasie trwania urlopu naukowego udzielonego na podstawie art. 130 pkt 1 oraz w czasie trwania urlopu w celu odbycia za granicą stażu naukowego udzielonego na podstawie art. 130 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. „

 • Formularz uniemożliwił mi wklejenie danych dotyczących publikacji. Wpisanie ręcznie numeru DOI jest koszmarem i stwarza okazję do popełnienia błędów.

Przy testowaniu nie zaobserwowano problemów z wklejaniem tekstu. Być może jest to kwestia przeglądarki. Nie trafiło do Działu Usług Informatycznych żadne tego typu zgłoszenie.

 • Chciałam zapytać dlaczego pierwsza edycja konkursu obejmuje publikacje od 2018 roku a nie uwzględnia tych z 2017, jeśli okres obecnej ewaluacji obejmuje również 2017? Jeśli pracownicy posiadają wysokopunktowane publikacje z 2017 roku – to spełniają warunki konkursu – bo przyczyniają się do wyższej ewaluacji jednostki.

Zastosowany jest algorytm, który zawsze będzie brał pod uwagę ostatnie trzy lata, w sposób kroczący, co nigdy nie będzie odpowiadało równemu okresowi ewaluacyjnemu.

 • Co jeśli chcę zgłosić 3 publikacje, w tym dwie z jednej dyscypliny, a trzecią z innej dyscypliny?

W konkursie należy wybrać jedną dyscyplinę, którą zadeklarowano w przynajmniej 50%, czyli osoby, które zadeklarowały dwie dyscypliny w 50 % mogą wybrać na potrzeby konkursu jedną z tych dwóch dyscyplin. Przynajmniej połowa udziałów jednostkowych w pracach zgłoszonych do konkursu powinna być zgodna z dyscypliną wybraną w zgłoszeniu konkursowym.

 • Mam potwierdzenie od wydawnictwa o przyjęciu do druku (pierwsza grupa). Czy takie zaświadczenie będzie honorowane jako równoważne publikacji? I czy wliczać, jeśli rok podania jest 2021 to czy zgłaszać je w tym konkursie czy dopiero następnym?

Dopiero w następnym.

 • W 2018 byłem doktorantem czy mogę to publikację wliczyć, a jeżeli nie, to czy moja promotorka, z którą opublikowałem pracę  będzie mogła wliczyć udział bez mojego współautorstwa?

W regulaminie został przewidziany wyjątek od tej reguły, w której zaliczamy tylko pracowników, co dotyczy właśnie Pana sytuacji. Pan jest teraz pracownikiem, w trakcie ukazania się publikacji był Pan doktorantem. Jest taka możliwość, żeby Pan również współdzielił udziały w tej pracy, przy czym to wymaga wspólnego oświadczenia wszystkich osób, które mają udziały, czyli tych którzy wtedy byli pracownikami, jak również Pana, którzy wspólnie porozumiewacie się jak te udziały należy podzielić.

Jest również możliwość, zgłoszenia pracy przez promotora bez uwzględniana Pana udziału.

 • Na fizyce jest tak, że większość osób, które zgłosi udział w konkursie będzie miało podobny wynik, dlatego, że w większości publikujemy w czasopismach, które mają 140 punktów Jeżeli ktoś wypełni dwa udziały jednostkowe to wiele osób z fizyki będzie miało dokładnie ten sam wynik. Patrząc na § 5 w punkcie 6 regulaminu dotyczy on tego drugiego etapu konkursu, czyli komisji konkursowej, która będzie selekcjonowała kolejne 50 osób. Tutaj jest napisane, ze komisja będzie oceniała prace naukowe zgłoszone przez kandydatów do konkursu. Czy w tym przypadku powinienem zgłosić tylko tyle ile wystarczy do wypełnienia dwóch punktów, czy też zgłosić wszystko to co mam? Czy to też będzie brane w tym drugim etapie pod uwagę?

Na potrzeby tworzenia rankingu dodatkowe publikacje nie będą w żaden sposób wpływały na wynik. Mamy tam przewidzianą taką sytuację, w której są remisy punktowe, wtedy pula osób zakwalifikowanych w etapach może być odrobinę zwiększona, tak aby uwzględnić osoby, które mają identyczną liczbę punktów. Na drugim etapie konkursu rozstrzygnięciem zajmie się komisja powołana przez Rektora, która będzie miała możliwość brania pod uwagę dodatkowych informacji. Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych prac do systemu. Komisja konkursowa będzie dysponowała narzędziem do przeszukiwania dorobku ocenianych osób widocznego w bazach UWr.

 • Rozmawiamy tylko o publikacjach, ale w regulaminie widziałem, że ocenia się również postęp naukowy?

Postęp naukowy dotyczy drugiego konkursu, na jednorazowe dodatki “nagrody IDUB” i to będzie konkurs, który zostanie rozstrzygnięty później i będzie osobny nabór w tamtym konkursie.

 • W momencie, kiedy praca była opublikowana w danym roku byłem zatrudniony, ale na urlopie. Czy taka praca też się liczy? Jest afiliowana w Instytucie. 

Taka praca się zalicza.

 • Pytanie, jeżeli się wysłało wniosek już, a teraz słyszę, że naszych studentów nie trzeba brać pod uwagę, czy te wnioski można poprawić przed terminem zakończenia naboru?

Wniosek jest edytowalny do końca okresu naboru wniosków konkursowych.

 • Pytanie o wartości referencyjne dla danych dyscyplin – niepokojący wydaje się być fakt, że blisko spokrewnione ze sobą dziedziny (np. nauki chemiczne i inżynieria biomedyczna – dziedziny bardzo często pojawiają się w tych samych czasopismach) mają inne wartości referencyjne. Często, w praktyce, chemicy i biotechnolodzy (inżynieria biomedyczna) zajmują się bardzo podobnymi badawczo tematami i publikują je w tych samych czasopismach. Algorytm działa na niekorzyść chemików (punkty dzielone są na 150 u chemików i na 140 u biotechnologów). Czy w przyszłym roku planowana jest modyfikacja algorytmu?

Planowana jest dyskusja na temat tego, które elementy regulaminu należy zmodyfikować  w następnej edycji konkursu. Poza tym, „Biotechnologia” w zdecydowanej większości reprezentuje dyscyplinę nauki medyczne.

 • W regulaminie nie mogę znaleźć informacji o punktacji za udzielone patenty o zasięgu międzynarodowym. Świadczą one o bardzo wysokim poziomie prowadzonych prac badawczych oraz nie ustępują pod względem jakości artykułom w wysoko punktowanych czasopismach naukowych. Czy istnieje jakaś wewnętrzna punktacja, która pozwala uwzględnić patenty o zasięgu międzynarodowym we wniosku o czasowy dodatek projakościowy?

Na potrzeby konkursu na  dodatki czasowe patenty nie będą uwzględniane. W przypadku drugiego konkursu (nagrody), będzie można wykazać tego typu osiągnięcia i to odpowiednia komisja będzie je wtedy oceniać i porównywać.

 • Przepraszam, że powtarzam pytanie z wcześniejszego spotkania, czy punktacja za publikację w czasopiśmie w 2018 jest liczona według najnowszej listy punktacji czy po wartości historycznej?

​Przyjmujemy jedne zasady punktacji publikacji, bez względu na to z jakiego są roku i w tej edycji konkursu podajemy nawet odniesienie do konkretnego zestawienia publikacji opublikowanego przez Ministerstwo tj. zestawienie opublikowane dnia 18 grudnia 2019

 • Myślę, że głównym minusem w ewaluacji wniosków jest fakt, że młodzi adiunkci (których jest na UWr b. dużo) rywalizują z doświadczonymi Profesorami. Czy stypendia nie mogłoby zostać rozdzielone na pracowników samodzielnych i niesamodzielnych, którzy nie mają szans z Szefami grup badawczych? Tak by Profesorowie i kierownicy zespołów rywalizowali ze sobą, a młodzi, niesamodzielni adiunkci ze sobą i promowani /nagradzani byli najlepsi w każdej grupie. Przy obecnym regulaminie młodzi, niesamodzielni pracownicy nie mają szans w rywalizacji z doświadczonymi kierownikami.

W naszym wniosku IDUB zostało wprost napisane, że te dodatki czasowe będą przyznawane osobom, które publikują na poziomie A+. Przez ostatni rok staraliśmy się doprecyzować, zoperacjonalizować to sformułowanie. Drugi konkurs na dodatki jednorazowe jest skierowany do osób, które starają się dołączyć do tego grona.

 • Pani Profesor. Wydaje mi się, iż ten system jest tak specjalnie ustawiony, aby młodzi adiunkci mobilizowali profesorów?

Ale czemu miałby być tak ustawiony? Jest szereg dyscyplin gdzie pracujemy samodzielnie, gdzie nie ma współautorstw. Tu każdy pracownik naukowy pracuje na własne konto. W naukach eksperymentalnych jest inaczej, rzeczywiście pracujemy w zespołach, natomiast gdybyśmy popatrzyli na publikacje w naukach eksperymentalnych to bardzo istotna jest kolejność autorów, co powinno mieć odzwierciedlenie w oświadczeniach o nierównym udziale.  Nie wyobrażam sobie by lider grupy, najczęściej profesor, pominął tą kwestię.

 • Na szybko wypełniłam tą aplikację, żeby sprawdzić jak będzie to z dwoma dyscyplinami. Chciałam się upewnić, jeżeli mam jedną dyscyplinę zgłoszoną tylko na 25%, natomiast chcę, jeszcze nie złożyłam oświadczenia. Jest to takie rywalizowanie o publikacje, które mają więcej niż 40 punktów, pomiędzy dwoma dyscyplinami, które są tymi not well proforming, jak to się określa.[…] natomiast byłaby to publikacja, która rzeczywiście podniosłaby trochę moje szanse. Natomiast główna dyscyplina to jest ekonomia i finanse i mam 25% do drugiej dyscypliny i nie wiem czy mam ją uwzględnić[…]więc chciałam się upewnić czy nie będzie to takie faux pas i po prostu nieuczciwa praktyka?

Tu jest kilka aspektów. Pierwszy aspekt jest taki, jaką dyscyplinę może Pani wybrać w zgłoszeniu konkursowym. Tutaj  przyjęliśmy zasadę, że można wybrać tylko dyscyplinę, którą zgłosiła Pani przynajmniej w 50 %, więc jeśli jest jakaś dyscyplina, którą zgłosiła Pani w 25 % to ona nie może być dyscypliną Pani zgłoszenia w konkursie na dodatki.

Druga sprawa jest taka, czy można zgłaszać publikacje, które pochodzą z innej dyscypliny i tu chcę powtórzyć moje wcześniejsze wyjaśnienie, że dopuszczamy aby połowa publikacji była z dowolnej dyscypliny, niekoniecznie związanej z dyscypliną wiodącą dla zgłoszenia w konkursie, natomiast druga połowa musi być zgodna z tą dyscypliną zgłaszaną w konkursie.

W konkursie zgłaszamy tylko publikacje na pewnym poziomie punktowym. Jeśli chodzi o publikacje w czasopismach i na konferencjach można zgłaszać tylko takie, które mają  przynajmniej 100 punktów na liście ministerialnej, natomiast jest taki wyjątek w naukach humanistycznych tj. publikacje rozdziałów w książkach w wydawnictwach II stopnia.

Jeśli Ktoś z Państwa ma publikacje za 40 punktów, czy za 70 punktów, to one w ogóle nie wchodzą do oceny wniosku w tym pierwszym konkursie na dodatki czasowe, natomiast w tym drugim konkursie na jednorazowe nagrody, jak najbardziej takie publikacje będzie można zgłaszać.

 • Mam takie bardziej techniczne pytanie. Wprowadzając na bieżąco dane do aplikacji w jakiś sposób, automatycznie dostałem, w pewnym momencie, maila, że aplikacja została wysłana, co niekoniecznie było moją intencją. Pytanie jak to wycofać ewentualnie, bo nie ma takiej możliwości, jak w innych aplikacjach, że można by zapisać na bieżąco, a później kontynuować?

System zapisuje bieżącą wersję aplikacji i ją można dowolnie edytować i ona się stanie ostateczna w momencie gdy konkurs się skończy. Jeśliby chciałby się Pan wycofać z udziału w konkursie, to proszę poinformować nas poza systemem.

 • Jeżeli mam artykuł, który jest rozdziałem w wydaniu encyklopedycznym w czasopiśmie wydawanym przez NCBiR. W spisie publikacji znalazłem, że jeżeli to wydawnictwo jest za 200 punktów, to wtedy rozdział w takim wydawnictwie, jest jak dobrze zrozumiałem, punktowany za 50. Czy taka publikacja jest brana w konkursie, czy nie?

W regulaminie zostało wprowadzone konkretne sformułowanie, którego staramy się sztywno trzymać i jest tam mowa o wydawnictwach II poziomu i rozdziały w wydawnictwach II poziomu są dopuszczone. To jest oficjalna terminologia z Ministerstwa.

 • Ale monografie pierwszego stopnia za 80/100 punktów zgłaszamy?

Nie, monografie I stopnia za mniej niż 100 punktów, zgodnie z naszym regulaminem nie mogą być zgłaszane. Jedynymi wyjątkami od reguły, że publikacje mają być za przynajmniej 100 punktów są publikacje będące częściami monografii w wydawnictwach II stopnia.

 • Czy oświadczenia składa się w formie papierowej / cyfrowej (pdf) / cyfrowej (pdf z podpisem szyfrowanym) ?

Prosimy o skan ręcznie podpisanego oświadczenia; przy czym wymagamy aby to było wspólne oświadczenie wszystkich osób, które między siebie dzielą udziały, nie tylko oświadczenie osoby składającej wniosek.  Apelujemy o to, żeby nie zostawiać zgłoszeń do konkursu na ostatnia chwilę, bo może być problem organizacyjny.

 • Pytanie techniczne: czy jest jakiś limit publikacji, które można zgłosić do konkursu? Ja mogłam dołączyć tylko 4, aplikacja nie chciała przyjąć kolejnych.

Tego limitu nie powinno być, dostaliśmy sygnały, że na początku trwania konkursu niektórzy zgłaszający mieli takie problemy. Algorytm naprawdę nie bierze pod uwagę tych udziałów, które „wystają” poza dwa sloty.

 • Czy dołączamy pliki z publikacjami? W którym miejscu? Przepraszam, ale nie widzę w wniosku miejsca na załączenie plików.

Nie dołączamy. W szczególności komisja, która będzie później oceniać ma dostęp do uniwersyteckiej bazy, w której znajdują się różne dane na temat tych publikacji. W konkursie zależy nam tylko na zidentyfikowaniu precyzyjnie tych prac. W związku z tym należy podać tylko te informacje, które są tam wymagane. Uczulamy Państwa, żeby dołączana  była precyzyjna lista autorów i przynajmniej jeden z czterech numerów, które tam się znajdują.  Najlepiej numer DOI. Taki numer pozwala wyszukać publikacje również w bazach uniwersyteckich.

 • Chciałbym zapytać o ilość punktów którą należy wpisać  do wniosku za artykuł opublikowany w 2018 bazując na  wykazie  MNiSW z 18.12.19 oraz na regulaminie konkursu. Czy przypisujemy  takiemu artykułowi tyle samo punktów co za artykuł opublikowany w 2019 i 2020 roku? Chodzi tu o czasopismo European Physical Journal C (140 pkt  wykazie  MNiSW z 18.12.19)?

Na potrzeby konkursu stosujemy punktacje z 2019, czyli jest jedna wspólna punktacja wydawnictw dla wszystkich publikacji z tych trzech lat.

 • Właśnie wypełniłem wniosek i zauważyłem przypuszczalny błąd w systemie liczenia. Dwie prace za 140 pkt powinno sumować się do 280. Okazało się że system policzył tylko jedną. Jak można to naprawić?

Zgłosił Pan dwie publikacje po 140 punktów. Punkty, które obliczamy stanowią średnią. Średnia z 2 razy po 140 to 140 punktów i ta wartość 140 zostanie podzielona przez próg referencyjny. Uzyskany wynik (waga rankingowa) powstaje poprzez porównanie tej średniej punktacji publikacji z progiem referencyjnym.

 • Mam krótkie, acz ważne pytanie. Internetowy formularz wniosku nie pozwala wykazać książek i artykułów które zostały już opublikowane w bieżącym, 2021 roku. Czy rzeczywiście rozporządzenie dt. konkursu dotyczy jedynie publikacji z lat 2018-2020, czy też mogę do swojej aplikacji wpisać te które ukazały się w ostatnich miesiącach, wyjaśniając, że miało to miejsce w 2021 roku?

Publikacje z 2021 będą dopiero w przyszłym roku brały udział w konkursie. Oceniamy pełne lata kalendarzowe

 • Czy doktoranci naszego Uniwersytetu i będący współautorami prac naukowy też wchodzą w skład? Nie jest to dla mnie jasne, w tekście ujednoliconym zarządzenia znalazłem tyle:
  Załącznik nr 1 do Regulaminu, Par. 2. 1.
  W uzasadnionych przypadkach i w oparciu o oświadczenia współautorów z UWr w podziale udziałów jednostkowych mogą być również uwzględnieni autorzy będący doktorantami lub studentami w momencie ukazania się publikacji.

Domyślnie doktoranci nie są liczeni do puli współautorów, będących współautorami, w związku z tym nie współdzielą oni udziałów jednostkowych w danej publikacji. Natomiast w wyjątkowych sytuacjach, gdy teraz taka osoba jest obecnie pracownikiem i chciałaby wziąć udział w konkursie, dopuszcza się możliwość jej uwzględnienia przy podziale udziałów jednostkowych (z zastrzeżeniem, że osoba będąc doktorantem również powinna mieć afiliację do Uniwersytetu Wrocławskiego w danej publikacji).

 • Chciałam zapytać, czy jest jakiś dokument (wzór) na podstawie, którego zgłasza się publikacje do konkursu?

Zgłoszenia w konkursie dokonuje się internetowo, uzupełniając formularz w systemie konkursowym. W dokumentacji konkursowej jest wzór do oświadczenia autorów.

 • Udało mi się złożyć wniosek na projakościowy, jednakże po wysłaniu pojawiło się okno „edytuj” z przyciskiem wyślij. Spowodowało to, że wniosek został wysłany kilkukrotnie. Więcej dalej jest możliwość jego wysłania ponownie. Będę wdzięczny za informacje, czy został on popranie złożony?

Wyjaśniamy, że wniosek jest już wysłany, ale można go edytować i ponownie go wysłać. Oficjalna jest ostatnia wersja, która została wysłana  i ona zostanie tak jakby „zamrożona” w momencie, kiedy kończy się nabór wniosków. Te ostatnie wersje będą oceniane.

 • Rozumiem, że oświadczenie o podziale punktów składają w przypadku prac z udziałem innych ośrodków naukowych – tylko pracownicy naszej uczelni…?

Tak jest, nie wymagamy oświadczeń od autorów spoza UWr, ani od doktorantów.

Staramy się gratyfikować pracowników, nauczycieli akademickich Uniwersytetu Wrocławskiego, których publikacje mają istotny wpływ na wynik ewaluacji Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Mam wpisaną dyscyplinę zgłoszoną jako matematyka, natomiast publikacje które chciałbym zgłosić i to obie są w dyscyplinach inżynieria biomedyczna, albo informatyka techniczna. Natomiast ja te obie publikacje zgłaszałem w Oświadczeniu nr 3 i są one na tyle bliskie, że zostały uznane prawdopodobnie jako publikacje dla dyscypliny matematyka. Czy ja dobrze rozumie, że mogę takie dwie publikacje zgłosić?

Gdy to oświadczenie o zgłoszeniu publikacji do ewaluacji do danej dyscypliny jest zgodne co do dyscypliny z dyscypliną wybraną w konkursie, to takie prace można zgłaszać w dowolnej ilości. Ograniczenie dotyczy tylko tych prac, które chcielibyśmy zgłosić z innej dyscypliny.

 • Gdzie jeszcze można zwracać się po odpowiedź na jakieś pytania, które pojawią się do tego 21 czerwca?

Prosimy aby kierować te pytania do Biura IDUB. Raz na jakiś czas staramy się przeglądać te pytania i udzielać na nie odpowiedzi. Jeśli ktoś z Państwa chce takie pytanie zadać, to prosimy nie czekać z tym do ostatniego dnia, bo możemy nie zdążyć na nie odpowiedzieć.

Jeśli są to pytania o charakterze ogólnym, to co jakiś czas aktualizujemy listę pytań i odpowiedzi: https://uni.wroc.pl/o-uniwersytecie/uczelnia-badawcza/projakosciowe-wynagradzanie-nauczycieli-akademickich/

 • Czy w przypadku publikacji, w której mam współudział i która się ukazała w czasie kiedy byłem pracownikiem są jakieś inne przeciwskazania, które by na przykład wykluczały możliwość, żeby ta publikacja była na tej liście bibliotecznej?

To co byłoby dyskwalifikujące, to gdybyśmy mówili o publikacjach, które pracownik deklarował do oceny innych jednostek naukowych lub nie wykazał afiliacji Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym konkursie mówimy wprost, że te publikacje nie mogą wchodzić do oceny. Prace te powinny być w bazie UWr. Jeśli komisja stwierdzi, że jakieś prace zgłoszone w konkursie nie są w bazie UWr, może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia i na ich podstawie podjąć decyzję. Co do zasady zgłaszanie prac jest obowiązkiem pracownika i niewywiązanie się z tego obowiązku może być podstawą do nieuwzględnienia pracy w ocenie dorobku.

 • Odnosząc się do odpowiedzi prof. Byrki, zacytuję regulamin:  § 3 1. W konkursie na dodatki motywacyjne czasowe ocenia się wyłącznie opracowania naukowe rozumiane jako artykuły naukowe opublikowane w czasopismach lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych o punktacji co najmniej 100 pkt według wykazu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. lub monografie, redakcje i rozdziały opublikowane w wydawnictwach II poziomu. Punktacja dotyczy także publikacji z roku 2018. Z ww. punktu nie wynika, że „redakcje” oznaczają wyłącznie redakcje monografii zbiorowych. Regulamin powstał, aby promować publikacje w ważnych międzynarodowych wydawnictwach. Publikacja, o którą pytam w poprzednim mailu, spełnia te kryteria-  pismo jest w bazie Web of Science i Scopusie. W tym roku wyjdzie kolejny numer specjalny z moim artykułem i pod redakcją. Dlatego bardzo proszę o wykładnię, gdzie regulamin wyklucza redakcję gościnną numerów specjalnych pism wydawanych przez wydawnictwa z 2 poziomu? Czym taka redakcja różni się od redakcji monografii wieloautorskich? Na UJ jest to uwzględniane w IDUBowych dodatkach motywacyjnych.

Terminologia użyta w konstrukcji regulaminu odnosi się wykazów Ministerstwa. Gdy mowa o wydawnictwach II poziomu, jest to termin z dokumentu: KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 grudnia 2019 r. Komunikat ten wprowadza rozróżnienie poziomu wydawnictw w kontekście monografii. W odniesieniu do czasopism (również tych wydawanych przez wydawców wymienianych w komunikacie dotyczącym monografii) obowiązują zasady dotyczące czasopism, czyli wykaz z 18 grudnia 2019 i min. 100 punktów.

 • Nawiązując do dzisiejszego spotkania teamsowego i informacji podanej przez Państwa zgodnie, z którą możemy przesyłać do Państwa pytania postanowiłam dopytać o pewną kwestię. Dzisiaj wypełniłam wniosek dotyczący „Dodatku czasowego” (konkursu), moja dyscyplina to nauki biologiczne (próg punktowy A+ 140). Wpisałam dwie publikacje każda za 140 punktów według wskazanej przez Państwa listy punktacji, w przypadku każdej z tych prac jestem jedynym pracownikiem UWr – czyli o ile dobrze zrozumiałam wypełniam w tym momencie dwa sloty. Chciałabym zapytać Państwa o to, czy gdy wypełniam w ten sposób dwa sloty w tym konkursie, to o ile dobrze zrozumiałam nie ma potrzeby wpisywania kolejnych publikacji w mojej konkursowej aplikacji, bo te dodatkowe publikacje nie będą już brane pod uwagę w konkursie. Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy dobrze to zrozumiałam. Pytam dlatego, że mogłabym dodać do listy moich publikacji w tej aplikacji jeszcze kolejne dwie publikacje także za 140 punktów, w przypadku których także jestem jedynym pracownikiem UWr, czyli byłyby to kolejne dwa sloty także wypełnione (także spełniające kryteria konkursu). Uprzejmie proszę o odpowiedź jak powinnam postąpić. Na tym etapie konkursu mogłabym jeszcze edytować mój wniosek. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, chciałabym mieć pewność, że wpisując tylko dwie prace w aplikacji postąpiłam prawidłowo.

Dobrze Pani zrozumiała, dwie samodzielne publikacje w zupełności wystarczą. Dodawanie kolejnych publikacji nie wpłynie na wynik konkursu.

 1. Czy zgłaszając publikacje do konkursu powinniśmy kierować się oficjalną datą przyjęcia do druku, datą publikacji online czy publikacji fizycznej? W realiach pandemii proces publikacji bardzo „rozjechał się” w czasie i przejście przez krok 1,2 i 3 trwa już często ponad rok. W moim przypadku mam artykuły, które zostały przyjęte do druku w 2020 roku ale proces publikacji online zakończył się w 2021 roku. Na artykułach data przyjęcia do druku będzie jednak w 2020 roku.
  Rozwiązaniem tego problemu byłaby możliwość zgłoszenia publikacji na kroku 1,2 lub 3 z zaznaczeniem, że w kolejnej edycji nie można zgłaszać tej samej publikacji.
 2. Czy rozumiem, że konkurs obejmuje okres 3 lat dla wszystkich, także pracowników, którzy dołączyli w trakcie procesu ewaluacji do grona UWr.
 1. Decyduje data publikacji “online first”.
 2. Konkurs obejmuje publikacje, które ukazały się w poprzednich 3 latach kalendarzowych, były afiliowane przy UWr i trafiły do bazy danych. Publikacje tworzone i afiliowane w innym ośrodku (poprzednim miejscu pracy) nie mogą być podstawą przyznania dodatku.
 • Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy mogę do konkursu zgłosić poniższe prace. Dla wyjaśnienia w latach 2014-2020 byłem doktorantem, a od października 2020 jestem adiunktem na WNB UWr.
  González DL, Baláž V, Solský M, Thumsová B, Kolenda K, Najbar A, Najbar B, Kautman M, Chajma P, Balogová M, Vojar J (2019) Recent findings of potentially lethal salamander fungus Batrachochytrium salamandrivorans. Emerging Infectious Diseases 25(7):1416-1418. (IF 6,259, 5IF 6,757, 140 pkt)
  – praca została opublikowana gdy byłem doktorantem na UWr. Jestem jednym z dwóch autorów z UWr przy czym druga autorka (A. Najbar) też była wtedy doktorantką, ale obecnie nie jest związana z UWr. Czy jeśli mogę zgłosić tę pracę to dostanę za nią 100% punktów czy mam to dzielić na siebie i A. Najbar?
  Dufresnes Ch, Strachinis I, Suriadna N, Mykytynets G, Cognalniceanu D, Székely P, Vukov T, Arntzen JW, Wielstra B, Lymberakis P, Geffen E, Gafny S, Kumlutaş Y, Ilgaz Ç, Candan K, Mizsei E, Szabolcs M, Kolenda K, Smirnov N, Geniez P, Lukanov S, Crochet P-A, Dubey S, Perrin N, Litvinchuk S, Denoël M (2019) Phylogeography of a cryptic speciation continuum in Eurasian spadefoot toads (Pelobates). Molecular Ecology 28:3257–3270. (IF 5,163, 5IF 5,965, 140 pkt)
  – praca została opublikowana gdy byłem doktorantem na UWr. Jestem jedynym autorem z UWr.
  Z tego co się dowiedziałem z Biblioteki WNB prace będą ujęte w ewaluacji.

Może Pan zgłosić obie prace. Jeśli P. Najbar nie jest już związana z UWr, to nie musi Pan dzielić z nią udziałów jednostkowych. W obu przypadkach proszę załączyć krótkie oświadczenie zawierające powyższe informacje.

 • W regulaminie oraz wzorze „Oświadczenia dotyczącego udziału autorów będących pracownikami Uniwersytetu Wrocławskiego w momencie ukazania się publikacji” nie jest doprecyzowane, czy momentem ukazania się publikacji jest data publikacji w trybie „online first” czy nawet „accepted paper – uncorrected proof” (teoretycznie może być nawet przed 2018 rokiem), czy też formalna data publikacji artykułu w kompletnym zeszycie czasopisma z nadanym numerem i stronami itp. Doprecyzowanie tej kwestii pozwoli dokładnie określić liczbę pracowników UWr (na dany moment), pomiędzy których mają być podzielone udziały w danym artykule.

Decyduje data “online first”.

 • Załóżmy że mam publikację, która jest po recenzji, zatwierdzona do publikacji online na koniec czerwca lada dzień, czekam jedynie na przelew z uniwersytetu na jej opłacenie. Czy można ją wykazać czy nie?

Jeśli data publikacji “online first” będzie w roku 2021, to będzie można złożyć tą pracę do oceny w kolejnej edycji konkursu. W tej edycji oceniamy tylko prace opublikowane w latach 2018-2020.

 • Mam potwierdzenie od wydawnictwa o przyjęciu do druku (pierwsza grupa). Czy takie zaświadczenie będzie honorowane jako równoważne publikacji?

Decyduje data publikacji, a nie data przyjęcia do druku. Prawdopodobnie będzie mógł Pan zgłosić tą pracę w kolejnej edycji.